Search result for

การเปลี่ยนแปลง

(75 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเปลี่ยนแปลง-, *การเปลี่ยนแปลง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น ปฏิวัติอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง.
สนธิการเปลี่ยนแปลงเสียงซึ่งเกิดจากการเชื่อมเสียง ๒ เสียง ที่อยู่ชิดกันให้กลมกลืนกัน ในภาษาบาลีและสันสกฤตมีพยัญชนะสนธิ เช่น ทุส + ชน เป็น ทุรชน สระสนธิ เช่น พจน + อนุกรม เป็น พจนานุกรม และนิคหิตฺสนธิ เช่น เอวํ + เม เป็น เอวมฺเม ในภาษาอื่น ๆ ที่มีวรรณยุกต์เช่นภาษาจีนมีวรรณยุกต์สนธิ เช่น เกี๊ยม + ฉ่าย เป็น เกี่ยมฉ่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loss developmentการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss lagการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ loss development [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avulsionการเปลี่ยนแปลงของที่ดินโดยกระแสน้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population changeการเปลี่ยนแปลงของประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
change, populationการเปลี่ยนแปลงของประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
faunal successionการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
political changeการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
change, politicalการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatolysisการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะไอร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alteration of share capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนเรือนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climate exchangeการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global environmental change การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global temperature changes การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Climatic changesการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge conversionการเปลี่ยนแปลงความรู้, การเปลี่ยนแปลงความรู้ [การจัดการความรู้]
Chromosome mutationการกลายของโครโมโซม, การเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซม [นิวเคลียร์]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Nuclear transformationการแปลงนิวเคลียส, การเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของธาตุด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุยูเรเนียม-238 เป็นพลูโทเนียม-239 โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอน
(ดู transmutation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
[นิวเคลียร์]
Lethal mutationการกลายถึงตาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเซลล์สิ่งมีชีวิตส่วนที่ควบคุมกระบวนการทำงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา แล้วมีผลกระทบทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรือเกิดการตายในรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน The Old Man and the Sea (1958)
# You have changed your mindคุณมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของ คุณ Help! (1965)
# You have changed your mindคุณมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของ คุณ Help! (1965)
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
When one prefers men, it is difficult to change one's perspectiveเมื่อสิ่งชอบมากกว่าคน, มันคือ difficult to การเปลี่ยนแปลงเทคนิคภาพเหมือนจริงของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Any change?การเปลี่ยนแปลงใด ๆ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Right now, hurry up and change.ตอนนี้รีบขึ้นและการเปลี่ยนแปลง Bloodsport (1988)
I figured we could have a nice, long talk about that "revolution" deal.ฉันคิดว่ามันเป็นเวลาที่ดี ที่เราจะพูดตกลงเกี่ยวกับ "การเปลี่ยนแปลง" นั่น Akira (1988)
I just wanted to change. I didn't mean to...ฉันแค่ต้องการเปลี่ยนแปลง Punchline (1988)
I smell change. I smell commerce.ฉันได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลง ฉันได้กลิ่นพาณิชย์ The Russia House (1990)
"Dear Nedski, change of plan, old chum.""ที่รัก Nedski การเปลี่ยนแปลงของแผน, ชุมเก่า". The Russia House (1990)
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng dān rāngkāi) FR: transformation corporelle [f]
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng thēknōlōyī) EN: technological change   
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [n. exp.] (kān plīenplaēng saphāpphūmīakāt) EN: climate change   FR: changement climatique [m]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[n. exp.] (kān plīenplaēng sān āhān) FR: dégradation des éléments nutritifs [f] ; assimilation de la nourriture [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ablaut    [N] การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ(เช่น sing sang sang)
alchemy    [N] การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น
alteration    [N] การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง, Syn. modification, revision, remodeling
backdown    [N] การยกเลิกข้อเรียกร้อง, See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม, Syn. retraction
biorhythm    [N] การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์
break    [N] การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
cataclysm    [N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm    [N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก, Syn. catastrophe
catastrophe    [N] การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของเปลือกโลก, Syn. cataclysm
changeover    [N] การเปลี่ยนแปลงจากภาวะหนึ่งสู่ภาวะหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
catalyze(แคท'ทะไลซ) {catalyzed,catalyzing,catalyzes} vt. กระตุ้น,กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี, See also: catalyzer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
inflection(n) การเบน,การผันไปตามเพศพจน์,การเปลี่ยนแปลงคำ
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
future shock (n ) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
変わりよう[かわりよう, ] (n ) การเปลี่ยนแปลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

German-Thai: Longdo Dictionary
Änderung(n) |die, pl. Änderungen| การเปลี่ยนแปลง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
veraenderung (n ) การเปลี่ยนแปลง การแปลผัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top