Search result for

การเปลี่ยน

(86 entries)
(0.2733 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเปลี่ยน-, *การเปลี่ยน*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
政権交代[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น ปฏิวัติอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง.
สนธิการเปลี่ยนแปลงเสียงซึ่งเกิดจากการเชื่อมเสียง ๒ เสียง ที่อยู่ชิดกันให้กลมกลืนกัน ในภาษาบาลีและสันสกฤตมีพยัญชนะสนธิ เช่น ทุส + ชน เป็น ทุรชน สระสนธิ เช่น พจน + อนุกรม เป็น พจนานุกรม และนิคหิตฺสนธิ เช่น เอวํ + เม เป็น เอวมฺเม ในภาษาอื่น ๆ ที่มีวรรณยุกต์เช่นภาษาจีนมีวรรณยุกต์สนธิ เช่น เกี๊ยม + ฉ่าย เป็น เกี่ยมฉ่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dilationการเปลี่ยนขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vasomotionการเปลี่ยนขนาดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure change of expansion valveการเปลี่ยนความดันทางออกของวาล์วระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion valve superheat changeการเปลี่ยนค่าความร้อนยวดยิ่งของวาล์วระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
job mobilityการเปลี่ยนงาน, การเคลื่อนที่ทางงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of nameการเปลี่ยนชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, change ofการเปลี่ยนชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of company nameการเปลี่ยนชื่อบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, change of companyการเปลี่ยนชื่อบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deformations (Mechanics)การเปลี่ยนรูป (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Climate exchangeการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global environmental change การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global temperature changes การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial relocationการเปลี่ยนที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Job dislocationการเปลี่ยนงาน [เศรษฐศาสตร์]
Occupational mobilityการเปลี่ยนอาชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Climatic changesการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge conversionการเปลี่ยนแปลงความรู้, การเปลี่ยนแปลงความรู้ [การจัดการความรู้]
Chromosome mutationการกลายของโครโมโซม, การเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซม [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was just turning.เขาเป็นเพียงการเปลี่ยน เขาจะ ใช้มัน The Old Man and the Sea (1958)
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน The Old Man and the Sea (1958)
# You have changed your mindคุณมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของ คุณ Help! (1965)
# You have changed your mindคุณมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของ คุณ Help! (1965)
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
When one prefers men, it is difficult to change one's perspectiveเมื่อสิ่งชอบมากกว่าคน, มันคือ difficult to การเปลี่ยนแปลงเทคนิคภาพเหมือนจริงของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย Gandhi (1982)
And if we really want to change things there are better ways of doing it than derailing trains or slashing someone with a sword.และถ้าเราต้องการเปลี่ยนมันจริงๆ ย่อมมีวิธีอื่นที่ดีกว่า การไประเบิดรางรถไฟ หรือใช้ดาบฆ่าใคร Gandhi (1982)
But I want to change their minds not kill them for weaknesses we all possess.ผมต้องการเปลี่ยนใจพวกเขา ไม่ใช่ฆ่าเพราะความอ่อนแอ ที่พวกเรามี Gandhi (1982)
This is Milson, switching to KE-2 in five seconds.นี่คือ มิลสอน, การเปลี่ยนไปใช้ เคยอี2 ในห้า วินาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Any change?การเปลี่ยนแปลงใด ๆ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Switching to keys Alpha / Leader 7-2-7-4, on your mark.การเปลี่ยนไปใช้กุญแจอัล ฟาเฉือนผู้นำ 7274, ในเครื่องหมายของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยน[n.] (kān plīen) EN: changement   FR: changement [m] ; transformation [f]
การเปลี่ยนกลุ่ม[n. exp.] (kān plīen klum) FR: associativité [f]
การเปลี่ยนชื่อตัว[n. exp.] (kān plīen cheūtūa) FR: changement de prénom [m]
การเปลี่ยนตัว[n.] (kān plīentūa) EN: substitution   FR: changement [m]
การเปลี่ยนตัวผู้เล่น[n. exp.] (kān plīentūa phūlēn) FR: remplacement d'un joueur [m]
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง[n. exp.] (kān plīen thāi nāmman khreūang) EN: oil change   FR: changement de l'huile nmoteur [m]
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen thāi nām mønām) EN: water coolant replacement   
การเปลี่ยนถ่ายสินค้า[n. exp.] (kān plīen thāi sinkhā) EN: transshipment ; crossdocking   
การเปลี่ยนทิศทาง[n. exp.] (kān plīen thitthāng) EN: change of course   
การเปลี่ยนที่อยู่ [n. exp.] (kān plīen thīyū) FR: changement d'adresse [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ablaut[N] การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ(เช่น sing sang sang)
alchemy[N] การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น
alteration[N] การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง, Syn. modification, revision, remodeling
anthropomorphosis[N] การเปลี่ยนให้เป็นรูปร่างคน
backdown[N] การยกเลิกข้อเรียกร้อง, See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม, Syn. retraction
biorhythm[N] การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์
break[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
caprice[N] การเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน, Syn. whim, vagary, notion
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก, Syn. catastrophe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
discoloration(n) การทำเปื้อน,การเปลี่ยนสี,การทำให้สีตก,การทำให้สีด่าง
inflection(n) การเบน,การผันไปตามเพศพจน์,การเปลี่ยนแปลงคำ
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
interchange(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนที่
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
future shock (n ) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหัน
transition (n ) การเปลี่ยนผ่าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
変わりよう[かわりよう, kawariyou] (n ) การเปลี่ยนแปลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

German-Thai: Longdo Dictionary
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ
Änderung(n) |die, pl. Änderungen| การเปลี่ยนแปลง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
veraenderung (n ) การเปลี่ยนแปลง การแปลผัน

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top