Search result for

การเปรียบเทียบ

(53 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเปรียบเทียบ-, *การเปรียบเทียบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตราส่วนการเปรียบเทียบปริมาณที่เป็นของอย่างเดียวกัน เพื่อให้ทราบว่าปริมาณแรกเป็นกี่เท่าของปริมาณหลัง หรือเป็นเศษส่วนเท่าใดของปริมาณหลัง เช่น จำนวนผู้ใช้หนังสือในห้องสมุดกับจำนวนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบางแห่งคิดเป็นอัตราส่วน ๑๐๐ : ๑ ครูกับนักเรียนควรจะมีอัตราส่วนไม่เกิน ๑ : ๔๐.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organic analogyการเปรียบเทียบรัฐกับสิ่งมีชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiple comparisions (statistics))การเปรียบเทียบพหุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Comparison (Philosophy)การเปรียบเทียบ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Comparison (Psychology)การเปรียบเทียบ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Comparison (Psychology) in childrenการเปรียบเทียบในเด็ก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน $ RBE = \frac{ปริมาณรังสีจากรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60}{ปริมาณรังสีจากรังสีชนิดอื่น} $ [นิวเคลียร์]
Multiple comparisons (Statistics)การเปรียบเทียบพหุ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Comparisonsการเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Comparisons with Comparative Methodการเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ระหว่าง2วิธี [การแพทย์]
Comparisons, Independentการเปรียบเทียบอิสระ [การแพทย์]
Comparisons, Internationalการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The whole metaphor. Very clever.การเปรียบเทียบของคุณ มันน่าทึ่งมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
Yes, wasn't it. The whole metaphor was...ใช่มั้ยล่ะ การเปรียบเทียบน่ะ... Confessions of a Shopaholic (2009)
Describing the principles of security investment in terms of the way different women purchase different shoes was... different.คุณอธิบายถึงความเสี่ยงของการลงทุน โดยการเปรียบเทียบถึงการที่ผู้หญิงต่างแบบ จะซื้อรองเท้าต่างกัน มันแปลกจริงๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
Their song is more of a metaphor.นี่ เพลงของไซเรน ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบ Sex and Violence (2009)
And, like, is it supposed to be a metaphor for consumerism?มันเหมือนกับการเปรียบเทียบ พวกนักช๊อบอ่ะนะ? The Twilight Saga: New Moon (2009)
We all did what she said we did. You can't blame Serena.แน่ละ เป็นแค่การเปรียบเทียบ The Goodbye Gossip Girl (2009)
We'd like to compare it to some evidence that we found at the scene of the last disappearance.เราต้องการเปรียบเทียบกับ หลักฐานบางอย่างที่เราพบ เกี่ยวกับ คนหายเหล่านี้ Night of Desirable Objects (2009)
We can get her prints for comparison.เราสามารถขอพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อทำการเปรียบเทียบได้ The Plain in the Prodigy (2009)
We don't have any other way to compare bullets.เรายังไม่มีวิธีอื่น ในการเปรียบเทียบกระสุน Out of Time (2009)
More does not equal merry.ไม่นะ นั่นเป็น การเปรียบเทียบที่ผิด The Gorilla Experiment (2009)
Cabbies who've been sacked, invalided off, retired, plus a list of drivers who've tried and failed the Knowledge over the last 20 years, triangulated, cross-referenced with the suspect pool.คนขับรถแท็กซี่คนที่เคยถูกไล่ออก เลิกอาชีพ ปลดเกษียณ บวกกับรายชื่อของคนขับรถ ใครที่พยายามและใครที่ล้มเหลว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การเปรียบเทียบข้อมูลบุคคล หลักฐานที่ผู้สมัครงานกลุ่มผู้ต้องสงสัย Episode #1.4 (2010)
I-I don't understand the juxtaposition.ฉัน... ฉันไม่เข้าใจการเปรียบเทียบนั่น The Predator in the Pool (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปรียบเทียบ[n.] (kān prīepthīep) EN: comparison   FR: comparaison [f]
การเปรียบเทียบ[n.] (kān prīepthīep) EN: allegory   FR: allégorie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comparison[N] การเปรียบเทียบ, Syn. collating, comparative relation
imagery[N] การอุปมาอุปไมย, See also: การเปรียบเทียบ, Syn. figurativeness, metaphor
parallel[N] การเปรียบเทียบ
simile[N] การเปรียบเทียบ, See also: การอุปมาอุปไมย, Syn. analogy, metaphor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
colorimetern. การเปรียบเทียบสี
colourimetern. การเปรียบเทียบสี
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
compare(คัมแพร์ ') {compared,comparing,compares} vt .เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา. vi. เทียบได้กับ,สู้ได้,เทียบได้กับ,การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง., See also: comparer n. ดูcompare -Conf. contrast
comparison(คัมแพ'ริเซิน) n. การเปรียบเทียบ ภาวะที่ถูกเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง. -Phr. (degree of comparison การเปรียบเทียบคุณลักษณะในไวยากรณ์), Syn. equation,matching,similarity,correlation
simile(ซิม'มะลี) n. การเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย,ตัวอย่างการเปรียบเทียบ เช่น 'หล่อนสวยเหมือนนางฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
comparative(adj) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ,พอเปรียบได้,พอเทียบได้
comparison(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,การอุปมา
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
parallel(n) เส้นขนาน,การเปรียบเทียบ
simile(n) คำอุปมาอุปไมย,การเปรียบเทียบ
similitude(n) การเปรียบเทียบ,ความเหมือนกัน,ทำนอง,ท่าทาง,รูปร่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
比較[ひかく, hikaku] (n) การเปรียบเทียบ
相見積り[あいみつもり, amitsumori] (vt) การเปรียบเทียบใบเสนอราคาก่อนซื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
対比[たいひ, taihi] (n ) การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top