Search result for

การออกเสียง

(65 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การออกเสียง-, *การออกเสียง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การออกเสียงประชามติน. การขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึงประโยชน์ส่วนได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธีการให้ออกเสียงลงมติโดยตรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonationการออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulationการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting voteการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, castingการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
issue votingการออกเสียงตามประเด็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthophonyการออกเสียงถูกต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirationการออกเสียงธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
plebisciteการออกเสียงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary articulationการออกเสียงรอง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-articulationการออกเสียงร่วม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Articulation disordersการออกเสียงผิดปกติ [TU Subject Heading]
Promunciation by foreign speakersการออกเสียงโดยผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Pronunciationการออกเสียง [TU Subject Heading]
Stockholders' votingการออกเสียงของผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
Vocalizationการออกเสียงสระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, the way you're sinking your teeth into those wubble-u's,จากวิธีการออกเสียงของคุณ/ดับเบิ้ลยูของคุณ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Justice Rehnquist took no part in the decision ordering the President of the United States to turn over the tapes.ท่านผู้พิพากษาเรนคิชท์ไม่ได้มีส่วน\ เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนี้ มีการออกคำสั่งให้ทางปธน. \ เปิดเผยเทป Frost/Nixon (2008)
If you can get the board to vote in a change of leadership...ถ้าคุณให้คณะกรรมการออกเสียงให้เปลี่ยนผู้จัดการได้ London. Of Course (2009)
An hour ago, the board voted to let you go.เมื่อชั่วโมงก่อน คณะกรรมการออกเสียงให้คุณออกไป London. Of Course (2009)
Bengali has 14 different vowels.คนบังกลาเทศ มีการออกเสียงสระถึง 14 เสียง VS. (2009)
Your vocabulary is amazing.คุณรู้วิธีการออกเสียงแบบนั้นได้ยังไงคะ? Episode #1.14 (2009)
The third is an exchange agreement allowing you to exchange the old shares for new shares, and then finally a voter holding agreement.ฉบับที่สามเป็นข้อตกลงแลกเปลี่ยน ให้คุณแปลงหุ้นเก่าเป็นหุ้นใหม่ แล้วฉบับสุดท้ายก็เป็นข้อตกลง ในการออกเสียงที่ประชุม The Social Network (2010)
You see me? I know you see... Hey.การออกเสียงที่ถูกต้องจะทำให้น่าฟังขึ้น Our Family Wedding (2010)
You see my hand on the knob, right?เทคนิคการแร็ป : การออกเสียงที่ถูกต้องจะทำให้น่าฟังขึ้น มาต่อกันด้วยจังหวะอื่นกันเถอะ Our Family Wedding (2010)
You'll appreciate the need for absolute discretion.ประธานสมาคมการบำบัดการออกเสียง The King's Speech (2010)
Physical exercises and tricks are important, but what you're asking will only deal with the surface of the problem.ได้ รักษาเฉพาะกลไกการออกเสียงใช่ไหม เราต้องทำให้กล้ามเนื้อคอ ผ่อนคลายและทำให้ลิ้นตึง The King's Speech (2010)
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11:00, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us.โชคดีพะยะค่ะ กระหม่อมก็ไม่ชอบเครื่องขยายเสียงพะยะค่ะ กระหม่อมเองก็มีปัญหาเรื่องการออกเสียงเหมือนกัน - ฉันไม่ทราบมาก่อน The King's Speech (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การออกเสียง[n.] (kān øksīeng) EN: pronunciation   FR: prononciation [f]
การออกเสียงประชามติ[n. exp.] (kān øksīeng prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent[N] การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
anapaest[N] การออกเสียงในภาษาอังกฤษที่สองพยางค์แรกเน้นเสียงเบาตามด้วยหนึ่งพยางค์ที่เน้นเสียงหนัก
articulation[N] การออกเสียง, See also: การออกสำเนียง, Syn. utterance
aspiration[N] การออกเสียงพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก
diphthong[N] การออกเสียงสระควบ, See also: การออกเสียงอักษรควร, Syn. triphthong, voice
intonate[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
intone[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง, Syn. utter, voice
mispronunciation[N] การออกเสียงผิด, Syn. cacology, misaccentuation
monotone[N] การพูดแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียงแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breve(บรีฟว) n. เครื่องหมายการออกเสียงสั้น,พระราชโองการแรกเริ่ม,เครื่องหมายเน้นเสียง
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน,เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง
diction(ดิค'เชิน) n. วิธีการใช้คำพูดหรือคำเขียนคำศัพท์,การออกเสียง
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women
female suffrageสิทธิในการออกเสียงของหญิง.
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
nay(เน) adv. ไม่,และไม่เป็นเช่นนั้น. n. การปฏิเสธ,การออกเสียงปฏิเสธ

English-Thai: Nontri Dictionary
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diction(n) วิธีพูดและเขียน,การออกเสียง,คำศัพท์
elocutionist(n) ผู้ชำนาญในการพูด,ผู้ชำนาญในการออกเสียง
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
mispronunciation(n) การออกเสียงผิด
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
pronunciation(n) การออกเสียง
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lawl (n slang ) การออกเสียงคำว่า lol (laugh out loud - หัวเราะเสียงดัง) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA via Makyo No Eru)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top