Search result for

การหา

(88 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหา-, *การหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหา[N] carrying (by two persons), See also: carrying on the shoulder, Syn. การแบก, Thai definition: การเอาของไว้กลางแล้วช่วยกันพาไป
การหายใจออก[N] exhalation, See also: expiration, Ant. การหายใจเข้า
การหายใจเข้า[N] inhalation, Ant. การหายใจออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลัย, ลัย-การหายไป โดยมากมักเติมอุปสรรคข้างหน้า เช่น วิลัย บรรลัย.
อัสสาสะการหายใจคล่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
optimisation; optimizationการหาค่าเหมาะที่สุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
optimization; optimisationการหาค่าเหมาะที่สุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
checkoutการหาจุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pivotingการหาตัวหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial pivotingการหาตัวหลักบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scaled partial pivotingการหาตัวหลักบางส่วนตามมาตรา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complete pivoting; full pivoting; total pivotingการหาตัวหลักเต็มอัตรา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
full pivoting; complete pivoting; total pivotingการหาตัวหลักเต็มอัตรา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total pivoting; complete pivoting; full pivotingการหาตัวหลักเต็มอัตรา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integrationการหาปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNA sequencingการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ
วิธีหนึ่งพัฒนาโดย Sanger และคณะในปี 1977 คือ ในขั้นตอนแรกต้องเตรียมดีเอ็นเอที่ต้องการหาลำดับเบสเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว หลังจากนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใส่ในหลอดทดลอง แล้วให้เกิดปฏกิริยาการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่และให้หยุดสังเคราะห์ที่ตำแหน่งเบสที่จำเพาะต่างกันใหลอดทั้งสี่คือ หลอดที่ 1, 2, 3 และ 4 อาจหยุดสังเคราะห์ที่เบส A (adenine), C (cytosine), T (thymine) และ G (guanine) ตามลำดับ ดังนั้นแต่ละหลอดทดลองต้องใส่ primer, DNA polymerase, dATP, dCTP, dTTP, dGTP และใส่ ddATP หรือ ddCTP หรือ ddTTP หรือ ddGTP ถ้าต้องการให้ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่หยุดที่เบสใด แล้วนำปฏิกิริยาการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ทั้ง 4 หลอดที่ได้มาแยกโดยวิธี electrophoresis บนช่องแยก 4 ช่อง แถบสีดำที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งล่างสุดของการทำ electrophoresis จะเป็นเบสตัวแรกของดีเอ็นเอที่ต้องการหาลำดับเบส อ่านลำดับเบสขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงบนสุดจะเป็นลำดับเบสของดีเอ็นเอที่สนใจ

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอ็นเอที่โคลนได้” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 145-161. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical optimizationการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon-14 datingการหาอายุจากคาร์บอน-14, ดู Radiocarbon dating [นิวเคลียร์]
Thermoluminescence datingการหาอายุโดยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์, วิธีหาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา โบราณสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐและตะกอนดิน โดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ วิธีที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ Quartz and Feldspar Inclusion Method สามารถหาอายุตัวอย่างที่มีหินเขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ได้ในช่วง 50 ถึง 100,000 ปี และถ้ามีหินฟันม้าประกอบอยู่ สามารถหาอายุได้ในช่วง 500 ถึง 500,000 ปี อีกวิธีหนึ่งได้แก่ Pre-dose Method สามารถหาอายุตัวอย่างที่มีหินเขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ได้ในช่วงไม่เกิน 1,000 ปี (ดู thermoluminescence ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุโบราณโดยหาปริมาณของคาร์บอน-14 เทียบกับคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในวัตถุนั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับหาอายุของวัตถุโบราณที่มีอายุสูงสุดประมาณ 100,000 ปี ดร. ดับเบิลยู. เอฟ. ลิบบี (Dr. W. F. Libby) เป็นผู้ค้นพบวิธีการนี้
(ดู carbon-14 ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactive datingการหาอายุจากสารกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุหรือตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของสารกัมมันตรังสีหรือผลผลิตจากการสลายกัมมันตรังสีที่มีในวัตถุนั้น เช่น ใช้สัดส่วนของคาร์บอน-14 ต่อคาร์บอนทั้งหมดบอกอายุของกระดูก ไม้ หรือตัวอย่างวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ หรือใช้สัดส่วนของโพแทสเซียม-40 ต่ออาร์กอน-41 บอกอายุของหินหรือแร่ที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบได้
(ดู carbon-14 ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Wound healing การหายของบาดแผล [TU Subject Heading]
Asphyxia neonatorumการหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Combinatorial optimizationการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการจัด [TU Subject Heading]
Dyspneaการหายใจลำบาก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And frank, the old guy gasping for breath upstairs,แล้วก็แฟรงค์ ชายแก่ มีอาการหายใจหอบ Not Cancer (2008)
There is. We just haven't found it yet.อาจมี เราแค่ต้องการหามันให้พบ Not Cancer (2008)
Breathing is labored.การหายใจอ่อนล้า Not Cancer (2008)
Her heart rate's stabilized, breathing's good.อัตราเต้นหัวใจเธอคงที่ การหายใจดี Not Cancer (2008)
The pressure goes down, the symptom goes away.ความดันเลือดต่ำ/อาการหายไป Adverse Events (2008)
Because you're a control seeking narcissist.เพราะคุณควบคุมการหาการหลงตัวเอง Joy (2008)
You wanted to see doctor-คุณต้องการหาหมอ Last Resort (2008)
What kind of breathing problems?การหายใจมีปัญหาแบบไหน? Last Resort (2008)
Plus troubled breathing. Could be a heart defect.ความดันทำให้การหายใจมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้หัวใจเสียหาย Last Resort (2008)
Cushing's causes fatigue, breathing problems,โรคคุชชิ่งเพราะความเหนื่อยล้า และปัญหาเรื่องการหายใจ Last Resort (2008)
And enough time to provoke a respiratory reactionและเวลาที่พอให้มันกระตุ้นให้ระบบการหายใจมีปฏิกิริยา Last Resort (2008)
If you have cushing's, this will slow your breathing.ถ้า่คุณเป็นโรคคุชชิ่ง ยานี้จะทำให้การหายใจคุณช้าลง Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหา[n.] (kān hā) FR: recherche [f] ; détermination [f]
การหาความรู้ [n. exp.] (kān hā khwāmrū) EN: study   
การหาปริพันธ์[n.] (kān hā pariphan) EN: integration   FR: intégration [f]
การหาพยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (kān hā phayān lakthān sanapsanun) EN: corroboration   
การหา[n.] (kān hām) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder   
การหายใจ[n.] (kān hāijai) EN: respiration ; inhalation   FR: respiration [f]
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]
การหายใจเข้า[n. exp.] (kān hāijai khao) EN: inhalation   FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
การหา[n.] (kānhān) EN: division   FR: division [f]
การหารือ[n.] (kān hāreū) EN: consulting   

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breath[N] การหายใจ, Syn. respiration
breathing[N] การหายใจ, Syn. respiration
campaign[N] การหาเสียง, See also: การหาเสียงของพรรคการเมือง
count[N] การหาผลรวม, Syn. total, sum, tally
diagnosis[N] การวินิจฉัยโรค, See also: การหาสาเหตุ, Syn. prognosis, pathology, analysis, determination
dimension[N] การหามิติ, See also: การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ, Syn. measurement
disappearence[N] การหายไป, See also: การสาบสูญ, การสูญหาย
division[N] การหาร, Syn. separation
echolocation[N] การหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์
exhalation[N] การหายใจออก (จากปอด), See also: การปล่อยลมหายใจออก (จากปอด), Syn. breath, exhaling, respiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
courtship[คอร์ท-ชิพ] การหาคู่
google (n) การหาคำหรือวลีจากเวป
深呼吸[しんこきゅう] (n ) การหายใจเข้าลึก ๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
消失[しょうしつ, shoushitsu] (vt) การหายไป การอันตรธาน การสูญสิ้น
炭素14年代測定[たんそ14ねんだいそくてい, tanso 14 nendaisokutei] การหาอายุจากคาร์บอน 14 , See also: R. 炭素14年代測定,carbon 14 dating

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว
Ermittlung[แอ-มิท-หลุ่ง] (n) |die, pl. Ermittlungen| การหาค่า การสอบหา การสืบสวน การสอบสวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top