Search result for

การหลุด

(29 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหลุด-, *การหลุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหลุดพ้น[N] release, See also: freeing, unchain, liberate, redeem, Example: การหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดๆ เป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา, Thai definition: การหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dedentitionการหลุดของฟัน, การร่วงของฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral dischargeการหลุดพ้นฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exfoliationการหลุดลอกเป็นแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deletionการหลุดหาย [โครโมโซม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fragmentationการหลุดเป็นส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desquamationการหลุดลอกตัว,ตกสะเก็ด,ผิวหนังลอกมาก [การแพทย์]
Dislocations, Lateralการหลุดไปข้างๆ [การแพทย์]
Epiphysiolysisการหลุดหรือเลื่อนของแผ่นสร้างกระดูก [การแพทย์]
Expulsionการหลุดของห่วง [การแพทย์]
Fracture Dislocations, Bennett'sการหลุดของข้อพบร่วมกับการแตกบริเวณฐานกระดูก [การแพทย์]
photoelectric effectปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก, การหลุดของอิเล็กตรอนออกจากผิวโลหะเนื่องจากผิวโลหะมีแสงตกกระทบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Keratinizationการหลุดลอกเป็นขี้ไคล, การสร้างคีราติน, การลอกหลุดของขี้ไคล [การแพทย์]
Lens, Extrusion of theการหลุดออกของเลนส์ตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't pray any longer because I'm no longer in a state of grace and prayer is our only salvation.พ่อไม่อาจสวดมนต์ต่อไปได้ เพราะพ่อไม่บริสุทธิ์อีกแล้ว ...การสวดมนต์คือการหลุดพ้นของคุณ The Rite (2011)
Humanitarian organizations applauded the announcement but agri-business companies were taken by surprise and watched as stocks plunged 14 percent.ประกาศโดย applauded แต่ทุกๆบริษัทต้องถูกทำให้ประหลาดใจ และเฝ้าดูการหยุดยั้งการหลุดร่วง 14% Unknown (2011)
What if part of your closure is protecting Bridget?แล้วถ้าการหลุดพ้นของคุณ คือ การปกป้อง บริจน์เจ็ท ล่ะ I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Whichever it is, this type of aggression, coupled with his loose grip on reality, usually leads to more.ไม่ว่าจะเพราะอะไร นี่เป็นลักษณะความก้าวร้าว บวกกับการหลุดจากโลกความเป็นจริง ปกติแล้วจะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น The Bittersweet Science (2011)
No, he asked me to be his lawyer to get through to you.เขาขอให้หนูเป็นทนายของเขา เพราะเขาต้องการหลุดพ้นจากพ่อ Damaged (2012)
Yeah, extremely deranged sexual urges, irrational fantasies, and psychopathic tendencies.ครับ เสียสติเต็มขั้น มีความต้องการทางเพศสูง จินตนาการหลุดโลก มีแนวโน้มเป็นโรคจิต To Bear Witness (2013)
The means of our salvation are already at hand.วิธีการหลุดพ้นนี้อยู่ในมือเราเรียบร้อย Resident Evil: The Final Chapter (2016)
in salvation through Jesus Christ.ให้การหลุดพ้นผ่านองค์เยซูเท่านั้น The Da Vinci Code (2006)
It just slipped out. We were talking about how girls--มันเป็นการหลุดปาก เรากำลังพูดถึงวิธีที่ผู้หญิง... We're So Happy You're So Happy (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脱落[だつらく, datsuraku] การหลุดหาย การตกหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top