Search result for

การสัมผัส

(49 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสัมผัส-, *การสัมผัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสัมผัส[N] touch, See also: contact, Syn. การจับ, การแตะต้อง, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส, Thai definition: การถูกต้อง, การแตะต้อง, การกระทบกัน, เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้างจะได้มีสุขภาพดี การสัมผัสมือกัน, การคล้องจองกัน เช่น คำในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alliterationการสัมผัสอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metrics and rhythmicsการสัมผัสและจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Rhymeการสัมผัสเสียง [TU Subject Heading]
Anilingusการสัมผัสระหว่างปากและทวารหนัก [การแพทย์]
Chemical Sensesการสัมผัสทางเคมี,สัมผัสทางเคมี [การแพทย์]
Contact, Closeการสัมผัสอย่างใกล้ชิด [การแพทย์]
Contact, Directการสัมผัสโดยตรง,วิธีการติดตามโดยทางตรง,การติดต่อทางสัมผัส,การติดต่อโดยตรง [การแพทย์]
Contact, Line to Lineการสัมผัสถูกสายไฟ2เส้น [การแพทย์]
Contaminationการสัมผัสกับสิ่งสกปรก,การติดเชื้อ,การปนเปื้อน,การเปรอะเปื้อน,การแทรกซ้อนจากเชื้อโรคอื่นที่มีอยู่ในอากาศ [การแพทย์]
Exposure to Salivaการสัมผัสกับน้ำลาย [การแพทย์]
Exposure, Common Sourceการสัมผัสเชื้อร่วมกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Signify your feelings with every caress.เปิดหัวใจของคุณกับแต่ละการสัมผัสด้วยความรัก The Blues Brothers (1980)
A husband almost killing another man for touching his wife's feet is something else.สามีเกือบจะฆ่าชายอีกคนหนึ่งสำหรับการสัมผัสเท้าของภรรยาของเขาเป็นอย่างอื่น Pulp Fiction (1994)
I have no sense of touch. You feel that?ผมไม่มีความรู้สึกในการสัมผัส City of Angels (1998)
I'm losing touch with the texture of it.ผมสูญเสียการสัมผัสเนื้อหนัง eXistenZ (1999)
and sounds come out by touching them with a needle.และเสียงที่ออกมา โดยการสัมผัสของพวกเขากับเข้ม Platonic Sex (2001)
Don't records make sounds by touching the grooves with a needle?ขนาดบันทึกเสียงเพลงเขายังไม่ทำ ด้วยการสัมผัสร่องเสียงกับเข็มใช่ไหม? Platonic Sex (2001)
The words we spoke through our eyes can be felt through the handsคำพูดที่พูดผ่านทางสายตาของเรา สามารถรับรู้จากการสัมผัส Oldboy (2003)
You don't touch or laugh.แม่ไม่ได้มีการสัมผัส หรือหัวเราะด้วยกัน The Notebook (2004)
'Make no attempt to reach loved ones 'and avoid all physical contact with the assailants.''อย่าพยายามไปหาคนรัก' 'หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ' Shaun of the Dead (2004)
It's the sense of touch.มันคือการสัมผัส Crash (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliteration[N] การสัมผัสอักษร
brush[N] การสัมผัสเบาๆ, Syn. touch
caress[N] การสัมผัสด้วยความรัก, Syn. embrace, touch
contact[N] การสัมผัส, Syn. touch, touching
contingence[N] การสัมผัส, Syn. tangency, contact
feeling[N] การสัมผัส, See also: การแตะ, การคลำ, Syn. touch, perception
kiss[N] การสัมผัส, See also: การแตะต้อง, การชนกัน, Syn. touching
palpitation[N] การคลำ, See also: การสัมผัส
stroke[N] การลูบ, See also: การสัมผัส, การลูบคลำ, Syn. caress, touch
tangence[N] การสัมผัสของเส้นรอบวง, Syn. tangency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliteration(อะลิทเทอเร' เชิน) n. การสัมผัสอักษร, วิธีสัมผัสอักษรพยางค์ (of a word group)
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
contingence(คันทิน'เจินซฺ) n. การประชิดกับการติดต่อ,การสัมผัส, Syn. contact
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
handling(แฮนดฺ'ลิง) n.,adj. การสัมผัส,การจับด้วยมือ,การจัดการ,การควบคุม., Syn. touching,manipulation
hypoesthesiaความรู้สึกที่ไวต่อการสัมผัสน้อยลง
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague,intangible,shadowy
osculation(ออสคิวเล'เชิน) n. การจูบ,จูบ,การสัมผัสกันของเส้นโค้ง, Syn. kiss
paeon(พี'อัน) n. การสัมผัสเสียงของพยางค์ 4 เสียง
percept(เพอ'เซพทฺ) n. ผลแห่งการแลเห็น,ผลสำเหนียก,สิ่งที่มองเห็น,สิ่งที่เข้าใจ,การสัมผัสรู้

English-Thai: Nontri Dictionary
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
tangent(n) เส้นสัมผัส,การสัมผัสวง
touch(n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top