Search result for

การสังเกต

(46 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสังเกต-, *การสังเกต*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
[นิวเคลียร์]
Election monitoringการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Monitoringการสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]
Observationsการสังเกต [TU Subject Heading]
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Billings Methodการสังเกตมูกปากมดลูก [การแพทย์]
Cervical Mucous Methodการสังเกตมูกปากมดลูก [การแพทย์]
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lipreadingการสังเกตริมฝีปาก [การแพทย์]
Monitoring, Physiologicการสังเกตอาการคนไข้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Backed up by significant air support.ได้รับการสนับสนุนจากการสังเกตการทางอากาศ District 9 (2009)
Yeah, you must have picked up some ideas About what cool people do from watching them over the years.คุณคงเห็นว่าคนเท่ๆต้องทำยังไง จากการสังเกตเป็นปีๆ Mash-Up (2009)
Making observations.ทำการสังเกตการณ์ Fracture (2009)
See,this work is about observation, and you have a great eye for detail.ฟังนะ งานนี้ต้องใช้การสังเกต และคุณมีตาที่แหลมคม Out of Time (2009)
So, observing your prey before heading on in to interrogate him, are you?นี่เป็นการสังเกตการณ์เหยื่อของคุณ ก่อนที่จะเริ่มทำการสอบสวนเขาใช่รึเปล่า The Dwarf in the Dirt (2009)
To correct for the observational efficiency.ช่วยให้ผมแก้ไขเรื่องความแม่นยำ ของการสังเกตการณ์ได้ The Pirate Solution (2009)
That quick thinking of mine is usually need when your observations get us into trouble.ความคิดที่รวดเร็วของข้ามักจำเป็นเสมอ เมื่อการสังเกตการณ์ของท่าน พาเราไปสู่เรื่องยุ่งยาก Legacy of Terror (2009)
- It's all part of the science. - And good science is good observation.ส่วนหนึ่งของงานวิจัย วิทยาศาสตร์ที่ดีต้องอยุ่บนความแม่นยำของการสังเกต Avatar (2009)
I just didn't want to push it, all right?และโดยไม่มีการสังเกต ไม่มีจูบ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
A lifetime of observation, mostly.เป็นช่วงเวลาของการสังเกต โดยปกติน่ะ Physical Education (2010)
I just got in, and by the looks of it, so did you. Yeah. I, um, I spent the night at a friend's house.ฉันพึ่งเข้ามา และจากการสังเกต คุณก็เหมือนกัน\ใช่ ฉัน อืม ฉันอยู่ที่บ้านเพื่อนทั้งคืน Dr. Estrangeloved (2010)
Good neighbors also come over at the slightest hint of trouble...เพื่อนบ้านที่ดียังรวมถึง การสังเกตความเดือดร้อนของเขา We All Deserve to Die (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสังเกต[n.] (kān sangkēt) EN: notice   FR: observation [f] ; étude [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lunar[N] การสังเกตพระจันทร์เพื่อการเดินเรือ
notice[N] การสังเกต, Syn. consideration, observation
observance[N] การสังเกต, Syn. observation
observation[N] การสังเกต, See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์, Syn. watching, review

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
notice(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ, Syn. remark,note,heed
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception

English-Thai: Nontri Dictionary
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง,ชัดเจน,โดยอาศัยการสังเกต,ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
observance(n) การปฏิบัติตาม,การสังเกต,ธรรมเนียมปฏิบัติ
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
観測[かんそく, kansoku] การสังเกต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] Thai: การสังเกต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top