Search result for

การสลายตัว

(41 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสลายตัว-, *การสลายตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสลายตัว[N] disintegration, See also: collapse, decay, rot, spoil, decompose, Syn. การกระจัดกระจาย, Ant. การรวมกลุ่ม, การรวมตัว, Example: ดินในภาคใต้เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ในแอ่งที่ลุ่มน้ำขังตามชายฝั่งทะเล, Thai definition: การที่จะไม่เป็นกลุ่มอีกต่อไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decompositionการสลายตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autolysisการสลายตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autolysisการสลายตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bone resorptionการสลายตัวของกระดูก [TU Subject Heading]
Corrosionการสลายตัว [TU Subject Heading]
Corrosion and anti-corrosivesการสลายตัวและการต่อต้านการสลายตัว [TU Subject Heading]
Seawater corrosionการสลายตัวจากน้ำทะเล [TU Subject Heading]
Decomposition การสลายตัว
การสลายตัวของวัตถุดิบที่มีโครงสร้างซับซ้อน กลายเป็นโครงสร้างซับซ้อนน้อยลง โดยกระบวนการทางเคมีหรือทางชีวภาพ 1) การสลายตัวของหินและแร่ อันมีผลทำให้หินและแร่สลายไปโดยปฏิกิริยาเคมี 2) การสลายตัวของสารอินทรีย์ให้กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ [สิ่งแวดล้อม]
Radioactivity Decay การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี
การเปลี่ยนสภาพของกัมมันตภาพรังสี จากนิวไคลด์หนึ่งสู่อีกนิวไคลด์หนึ่ง หรือเปลี่ยนไปสู่สภาพที่มีระดับพลังงานแตกต่างกันของนิวไคลด์เดิม การสลายตัวทุกขั้นตอนจะมีเวลาครึ่งชีวิตที่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Radioactive Decay การสลายตัวของกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Atomic Disintergrationการสลายตัวของอะตอม [การแพทย์]
Bone Resorptionการสลายตัวของกระดูก,การละลายกระดูก,การละลายสลายตัวของกระดูก,การละลายกระดูก,การดึงเอาแคลเซียมออกจากกระดูกแข็ง [การแพทย์]
Chemical Breakdownการสลายตัวทางเคมี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's solution, dissolution, just over and over and over.สารละลาย การสลายตัว ครั้งแล้วครั้งเล่า Pilot (2008)
A compromised intestinal tract, methane, some mining processes, oil and gas refining.การสลายตัวบริเวณลำไส้ ก๊าซมีเทน กระบวนการย่อยสลายตัว ของน้ำมันและก๊าซ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's no sign of histolysis or histogenesis.ไม่มีอะไรบ่งบอกถึงการสลายตัวของเนื้อเยื่อ Johari Window (2010)
Class-one molecular dissolution.การสลายตัวของโมเลกุล อยู่ในระดับต้นๆทีเดียว Over There: Part 1 (2010)
Decomp takes six months to a year, depending on the environment.การสลายตัวใช้เวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม Ball and Chain (2010)
Is there anything that could have sped up the decomposition, like some sort of drug or a poison?มีบางอย่างที่เร่งการสลายตัว อย่างเช่นยาบางชนิด ไม่ก็สารพิษ Ball and Chain (2010)
The victim must have inhaled it. Which cause his bones to disintegrate?ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กระดูกของเขา เกิดการสลายตัวงั้นเหรอ Concentrate and Ask Again (2011)
You know, given the level of dissolution, this DNA extraction isn't going to be ready until tomorrow morning.รู้ไหม ต้องให้เวลา สำหรับการสลายตัว การแยกดีเอ็นเอ ออกมา ยังไม่พร้อม จนกว่าตอนเช้าพรุ่งนี้ Now You See Me (2011)
And that would suspend decomposition and prevent the mourners from having to deal with the rotting and eventual putrescence of the corpse.และเพื่อที่จะระงับการสลายตัว และป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาไ้ว้อาลัย ต้องรับมือกับกลิ่นเน่าและ eventual putrescence ของศพ A Is for A-l-i-v-e (2013)
And any bones that are still in there could be decomposing as well.และกระดูกพวกนี้\ ก็ยังคง มีการสลายตัวไปได้เรื่อยๆ The Survivor in the Soap (2013)
Until it reaches the last stop on the decay chain:จนกว่าจะถึงจุดสุดท้าย ในห่วงโซ่การสลายตัวThe Clean Room (2014)
Physicists discovered that the atoms of each unstable element decay at a constant rate.นักฟิสิกส์ค้นพบว่าอะตอมของ แต่ละองค์ประกอบไม่แน่นอน การสลายตัวในอัตราคงที่ The Clean Room (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสลายตัว[n. exp.] (kān salāitūa) EN: radioactive decay ; decomposition   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decomposition[N] การเน่าเปื่อย, See also: การสลายตัว
dissolution[N] การสลายตัว, See also: การแยกตัว, Syn. disunion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
autolysis(ออทอส'ลิซิส) n. การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์โดยเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อนั้น. -autolytic adj.
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
cytolysisn. การสลายตัวหรือแตกตัวของเซลล์., See also: cytolytic adj. ดูcytolysis
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล

English-Thai: Nontri Dictionary
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ,การสลายตัว,การแตกสลาย,การสึกกร่อน
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top