Search result for

การวาง

(87 entries)
(0.1053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การวาง-, *การวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การวางท่า[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางฟอร์ม, Example: การวางท่าของเขาทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นหมั่นไส้, Thai definition: การทำท่าไว้ยศ เช่น การวางท่าเป็นอธิบดี, การวางปุ่ม ก็ว่า
การวางฟอร์ม[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางท่า, Example: การวางฟอร์มของเธอทำให้คนอื่นคิดว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัท
การวางผังเมือง[N] city planning, Example: ในประเทศเหล่านี้มีการวางผังเมืองและปลูกอาคารบ้านเรือนอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rule-makingการวางกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmingการวางกำหนดการ, การวางแผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
east-west mountingการวางขวาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impositionการวางข้อกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beddingการวางชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cross beddingการวางชั้นเฉียงระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
angular cross-beddingการวางชั้นเฉียงระดับเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded beddingการวางชั้นแบบเรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attitudeการวางตัว [ของดาวเทียม, ยานอวกาศ, อากาศยาน] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit in lieu of performanceการวางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural planningการวางแผนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export planningการวางแผนการส่งออก [ปิโตรเลี่ยม]
Economic planningการวางแผนเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Sectoral planningการวางแผนเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Urban planningการวางผังเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Advertising media planningการวางแผนสื่อโฆษณา [TU Subject Heading]
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์ [TU Subject Heading]
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Bombingsการวางระเบิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Shh! Good plan.การวางแผนที่ดี Yellow Submarine (1968)
He's laying there and he's fucking screaming, there's pieces of him all over me!เขาการวางและเขาก็เย็ดกรีดร้อง มี ชิ้นส่วนของ เขา คือทั้งหมดที่ ข้าพระองค์แล้ว ! First Blood (1982)
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Family planning.การวางแผนครอบครัว Clue (1985)
It intrigued Roberts, as did my description of your beauty.มันเป็นการวางแผนของโรเบิร์ต เพราะข้าบรรยายความงดงามของท่าน The Princess Bride (1987)
This area is being cordoned off due to a terrorist bombing.พื้นที่นี้ถูกปิดอันเนื่อง มาจากมีการวางระเบิด Akira (1988)
You never get tired of putting me down and I never know when I come aroundคุณไม่เคยได้รับเบื่อของการวางฉันลงและฉันไม่เคยรู้ว่าเมื่อฉันมารอบ Pulp Fiction (1994)
You never get tired of putting me down and I never know when I come aroundคุณไม่เคยได้รับเบื่อของการวางฉันลงและฉันไม่เคยรู้ว่าเมื่อฉันมารอบ Pulp Fiction (1994)
Perfect. We couldn't have planned this better.ที่สมบูรณ์แบบ เราอาจจะไม่ได้มีการวางแผนที่ดีกว่านี้ Pulp Fiction (1994)
I'm a convicted murderer who provides sound financial planning.ฉันฆาตกรตัดสินที่ให้การวางแผนทางการเงินเสียง The Shawshank Redemption (1994)
There's no point in my putting shoes on, sir.มีจุดใดในรองเท้าของฉันในการวางครับ The Birdcage (1996)
We began to talk about the possibility of putting that town on alert.เราเริ่มที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของการวางเมืองที่ในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวางตัว[n.] (kān wāngtūa) EN: behaviour = behavior (Am.)   FR: comportement [m]
การวางเพลิง[n.] (kān wāng phloēng) EN: arson   FR: incendie volontaire [m]
การวางแผน[n.] (kān wāngphaēn) EN: planning ; plan   FR: planning [m] (anglic.) ; planification [f] ; plan [m]
การวางแผนกลยุทธ์[n. exp.] (kān wāngphaēn konlayut) EN: strategic nplanning   FR: plan stratégique [m]
การวางแผนการผลิต[n. exp.] (kān wāngphaēn kān phalit) EN: production planning   FR: planning de production [m] ; planification de la production [f]
การวางแผนงบประมาณ[n. exp.] (kān wāngphaēn ngoppramān) EN: budget planing   FR: planification budgétaire [f]
การวางแผนปฏิบัติการ[n. exp.] (kān wāngphaēn patibatkān) EN: operational plan   FR: plan opérationnel [m]
การวางแผนยุทธวิธี[n. exp.] (kān wāngphaēn yuthhawithī) EN: tactical planning   
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngphaēn raya pānklāng) EN: intermediate range planning   
การวางแผนระยะยาว[n. exp.] (kān wāngphaēn raya yāo) EN: long-rang planning ; long-range plan   

English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
anaesthetist(n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., S. anesthetist, anesthesiologist
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alignment[N] การวางแนว, See also: การจัดเรียง, การจัดให้เป็นแถวตรง, Syn. arrangement, adjustment
apposition[N] การวางข้างกัน
birth control[N] การคุมกำเนิด, See also: การวางแผนครอบครัว, Syn. contraception
conspiracy[N] การวางแผนอย่างลับๆ
debut[N] การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า, Syn. first step introduction
detachment[N] การวางเฉย, See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส, Syn. aloofness, Ant. union
enshrinement[N] การวางไว้บนแท่นบูชา, See also: การตั้งไว้ในที่บูชา
family planning[N] การวางแผนครอบครัว
forethought[N] การคิดก่อนล่วงหน้า, See also: การวางแผนล่วงหน้า, Syn. prudence
juxtaposition[N] การวางติดกันเพื่อเทียบเคียง, See also: การวางข้างๆกันเพื่อเปรียบเทียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anastrophe(อะแนส' โทรฟี) n. การวางกลับกัน, การกลับกัน (a turning back)
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anesthesiology(แอนเนสธีซิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา, วิสัญญีวิทยา, Syn. anaesthesiology
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
collocationn. การวางเข้าด้วยกันให้เหมาะ
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา

English-Thai: Nontri Dictionary
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
apposition(n) การวางไว้ด้วยกัน
bet(n) การพนัน,การวางเดิมพัน
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発売[はつばい, hatsubai] (n) การวางตลาด การออกขาย
配線(する)[はいせん(する), haisen ( suru )] (n ) การวางสาย การเชื่อมต่อสาย
架線[かせん, kasen] (n ) การวางสายอากาศ
仮置き[かりおき, karioki] (n ) การวางไว้ชั่วคราว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発売[はつばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
設計 (n) การวางแผน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top