Search result for

การล้างบาป

(26 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การล้างบาป-, *การล้างบาป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การล้างบาป[N] expiation, Syn. การชดเชยความผิด, การไถ่บาป, Example: การล้างบาปเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baptismการล้างบาป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How many baptized Catholics are still practicing their faith in adulthood?มีคาทอลิกกี่คนที่ยังทำการล้างบาป? คนที่ยังยึดธรรมเนียมปฏิบัตินี้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ The Plain in the Prodigy (2009)
We can, however, provide you with a baptism for your generosity.เราสามารถ ช่วยคุณ ด้วยการล้างบาปสำหนับความใจกว้างของคุณ Fae-nted Love (2012)
Absolution is the washing away of sin...การอโหสิกรรมคือ การล้างบาป Absolution (2012)
I now pronounce you baptized and born again, with the new Christian name of Rolf.ตอนนี้เจ้าได้รับการล้างบาป และเกิดใหม่อีกครั้ง ด้วยการเป็นชาวคริสเตียน ในนามของรอล์ฟ A King's Ransom (2013)
She died outside a state of grace.เธอเสียชีวิตโดยปราศจากการล้างบาปจากพระเจ้า Spilt Milk (2013)
Let it come, the men are soft from months on land, they need a good baptism, let them know our work has begun.ปล่อยให้มันมาคนจะอ่อนจาก เดือน บนที่ดินที่พวกเขาจำเป็นต้องมี การล้างบาปที่ดี ปล่อยให้พวกเขารู้ว่าการทำงาน ของเราได้เริ่ม In the Heart of the Sea (2015)
They believed in purification through pain.พวกเขาเชื่อเรื่องการล้างบาปผ่านความเจ็บปวด Rise of the Villains: The Son of Gotham (2015)
And her vision of Tampa cleansed of sin didn't include a casino.และวิสัยทัศน์การล้างบาป ให้กับแทมปาของเธอ ไม่ได้รวมไปถึงคาสิโน Live by Night (2016)
Father, that's too harsh. Give me another penance.คุณพ่อครับ มันไม่เกินกำลังผมไปหน่อยเหรอครับ ขอเป็นการล้างบาปอย่างอื่นได้มั๊ยครับ Love So Divine (2004)
Is it true, that in Jerusalem I can erase my sins?เราต่างก็เป็นกันทุกคนไม่ใช่หรือ ? ถ้าการล้างบาปที่เยรูซาเล็มเป็นความจริง ข้าจะได้ล้างบาปของข้า ? Kingdom of Heaven (2005)
-They give us back our purity. -Purity.พวกเค้าให้การชะล้างบาปคืนมาแก่เรา การล้างบาป Silent Hill (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การล้างบาป[n. exp.] (kān lāng bāp) EN: expiation   FR: absolution [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purgation[N] การล้างบาป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
purgation(เพอเก'เชิน) n. การถ่ายท้อง,การชำระล้าง,การทำให้บริสุทธิ์,การกวาดล้าง,การล้างบาป
purgatory(เพอ'กะทอรี) n. ที่ที่คนตายไปสู่เพื่อการล้างบาป ที่ที่มีการทำโทษ adj. เป็นการชำระล้าง,เป็นการชดเชยความผิด
restitution(เรสทิทิว'เชิน) n. การซ่อมแซม,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การพักฟื้น,การชดใช้,การใช้คืน,การล้างบาป, Syn. recompense,amends,restoration
washing(วอชดฺ'ชิง) n. การซัก,การล้าง,การชะล้าง,เสื้อผ้าที่ซักด้วยกันในครั้งหนึ่ง ๆ ,การล้างบาป,สิ่งที่ได้จากการล้าง,คราบของเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
purification(n) การทำให้สะอาด,การชำระล้าง,การฟอก,การล้างบาป
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป
sanctification(n) การล้างบาป,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์
shrift(n) การยอมรับ,การสารภาพบาป,การเปิดเผยความลับ,การล้างบาป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top