Search result for

การลงทุน

(45 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การลงทุน-, *การลงทุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลงทุน[N] investment, Example: การลงทุนครั้งนี้ของเขาคุ้มค่ากว่าที่คาดไว้หลายเท่า, Thai definition: การออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capital investmentการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investmentการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investmentการลงทุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural investmentการลงทุนภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Capital investmentการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Public investmentการลงทุนภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Equity investmentการลงทุนในหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Free holdการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์, การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลให้กองทุนรวมสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นออกไปได้เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวม โดยถ้าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสูงขึ้น กองทุนรวมก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลในช่วงที่กองทุนรวมดำเนินการอยู่ และมีโอกาสได้รับเงินลงทุนคืนตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อเลิกกองทุนอีกด้วย [ตลาดทุน]
Lease holdการลงทุนในสิทธิการเช่า
การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มาบริหาร โดยกองทุนรวมไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน จะมีเพียงสิทธิ์ที่จะหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์โดยการให้ผู้อื่นเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ทำสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาดังกล่าว กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้อีก และต้องคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงมีผลให้ยิ่งระยะเวลาการเช่าเหลือลดน้อยลงเท่าไร มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท Lease hold นี้จะมีสิทธิเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มาจากเงินปันผลเฉพาะในช่วงเวลาที่อยู่ในสัญญาเช่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมสามารถจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้เท่านั้น โดยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมประเภทนี้จะลดลงเรื่อยๆ ทุกปีจนมีค่าเป็นศูนย์เมื่อเลิกกองทุนรวม (สิ้นสุดสัญญาเช่า) [ตลาดทุน]
Bank investmentsการลงทุนของธนาคาร [TU Subject Heading]
Capital investmentsการลงทุนด้วยเงินทุน [TU Subject Heading]
Investmentsการลงทุน [TU Subject Heading]
Investments, Americanการลงทุนของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am buying it. It's a good investment.ฉันซื้อมันเพราะฉันคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดี Chuck in Real Life (2008)
RICO. If they pooled their money, we can charge them as one criminal conspiracy.กฏหมายริโก้การลงทุนร่วมกัน The Dark Knight (2008)
What kind of details do you have about this communal fund?คุณลงรายละเอียดการลงทุนไว้ยังไง The Dark Knight (2008)
Our overseas investments only stand at 30 hundred million US dollars.การลงทุนของเราในต่างประเทศอยู่ที่ 30 ร้อยพันล้านเหรีนญสหรัฐฯ. Episode #1.5 (2008)
Now, that is a hard sell.มันเป็นการลงทุนที่หนักเกินไป 24: Redemption (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)
Get off.คาโมร่ายังคงรอการลงทุนอยู่ Gomorrah (2008)
You've made a very good investment, gentlemen.พวกนายตัดสินใจการลงทุนและเลือกการต่อรองได้ดีมาก Taken (2008)
I heard you were getting promoted.ผมได้ยินมาว่าคุณได้รับการส่งเสริมการลงทุน Revolutionary Road (2008)
Where do you want to go first for foreign investment?ท่านอยากลำดับการลงทุนในต่างประเทศ.. อย่างไรดีคะ? Invictus (2009)
It would be an investment.มันจะเป็นการลงทุน Confessions of a Shopaholic (2009)
Butterfly investments, futures. That sort of thing.การลงทุนบัตเตอร์ฟลาย อนาคตการลงทุนทำนองนั้น Confessions of a Shopaholic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงทุน[n.] (kānlongthun) EN: investment ; capital investment   FR: investissement [m]
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (kānlongthun thī mī khwām sīeng sūng) EN: high-risk investment   
การลงทุนที่สำคัญ[n. exp.] (kānlongthun thī samkhan) EN: major investment   
การลงทุนมากเกินไป[n. exp.] (kānlongthun māk koēnpai) EN: over-investment   
การลงทุนร่วม[n. exp.] (kānlongthun ruam) EN: joint venture   
การลงทุนร่วมกัน[n. exp.] (kānlongthun ruam kan) EN: joint venture   

English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annuity[N] การลงทุนที่จ่ายเงินคืนรายปี
investment[N] การลงทุน, Syn. speculation, venture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ,การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง,การปกคลุม,สิ่งที่ปกคลุม,สิ่งตกแต่ง,การลงทุน
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์
portfolio(พอร์ทโฟ'ลีโอ,โพร์ท-) n. กระเป๋าเอกสาร,แผงหนังสือราชการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,หลักทรัพย์การลงทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unfunded investmentการลงทุนที่่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
投資[とうし, toushi] การลงทุน

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufwand(n) |der, nur Sg.| การลงทุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top