Search result for

การรับรู้

(51 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรับรู้-, *การรับรู้*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senseการรับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
occlusal perceptionการรับรู้การสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apprehensionการรับรู้ขั้นต้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote sensingการรับรู้จากระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sense, visceralการรับรู้จากอวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral senseการรับรู้จากอวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topaesthesia; topesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topesthesia; topaesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topognosis; topaesthesia; topesthesiaการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posture sense; sense, positionการรับรู้ท่า(ร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrasensory perceptionการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษ [TU Subject Heading]
Hypesthesiaการรับรู้สัมผัสน้อยลง [TU Subject Heading]
Language acquisitionการรับรู้ทางภาษา [TU Subject Heading]
Perceptionการรับรู้ [TU Subject Heading]
Perception in childrenการรับรู้ในเด็ก [TU Subject Heading]
Picture perceptionการรับรู้ภาพ [TU Subject Heading]
Social perceptionการรับรู้ทางสังคม [TU Subject Heading]
Subliminal perceptionการรับรู้แบบซ่อนเร้น [TU Subject Heading]
Visual perceptionการรับรู้ทางสายตา [TU Subject Heading]
Revenue recognitionการรับรู้รายได้ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Doesn't make any sense unless...ไม่ทำให้การรับรู้ต่างๆไร้ประโยชน์ Not Cancer (2008)
Dozen years or so, my... nervous system, my cognitive skills, even my emotional balance...12 ปี หรือประมาณนั้น ระบบประสาทของฉัน การรับรู้ รึแม้แต่ความสมดุลย์ทางอารมณ์ Dying Changes Everything (2008)
My sense of smell was keener, my hearing more acute.การรับรู้เรื่องกลิ่น เสียง ดีขึ้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yes, but it's also possible to be in a heightened state of awareness... where every details and sensations are remembered.ใช่,แต่มันก็อาจเกิดขึ้นได้ ที่จะเพิ่มระดับการรับรู้... ทุกๆรายละเอียดและ ทุกสัมผัสจะถูกจดจำได้ทั้งหมด Passengers (2008)
Because his kills aren't Just about his victims. He needs recognition.เพราะการฆ่าของเขาไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเหยื่อ เขาต้องการการรับรู้ เขาต้องการให้เรารู้ Omnivore (2009)
For every being cursed with self-awareness, there remains the unanswerable question:สำหรับมนุษย์ทุกคน ที่ถูกสาปจากการรับรู้ มันยังคงมีคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
This is magic beyond all comprehension.นี่คือเวทมนตร์ ที่อยู่เหนือการรับรู้ The Gift (2009)
Imagine every sense in your body operating at super speed.ลองนึกดูว่า ทุกการรับรู้ในร่างกายคุณ กำลังทำงานด้วยความเร็วสุดยอด Haunted (2009)
It controls our inhibitions, helps store long-term memory, contributes to our sense of spatial awareness.มันควบคุม ความยับยั้งชั่งใจของเรา ช่วยบันทึกความทรงจำ ให้อยู่ได้ระยะยาว มีส่วนในสร้างการรับรู้ ให้กับเราในเรื่องระยะเวลา Grey Matters (2009)
Human memory is sensory based.ความจำของมนุษย์ คือกลไกการรับรู้หลัก Grey Matters (2009)
Have you heard of dissociative disorder?คุณเคยได้ยินโรคผีเข้ามั๊ย (โรคผีเข้า คือการสูญเสียการรับรู้ เอกลักษณ์ส่วนตนและการรับรู้สิ่งแวดล้อมชั่วขณะ และอาจมีการแทนที่ด้วยบุคลิกภาพอื่นแทน) The Case of Itaewon Homicide (2009)
Well we appreciate the quality. And recognize it when we see it.คะ พวกเราต้องขอบคุณคุณภาพ และการรับรู้ถึงเมื่อเราได้มองมัน The Blind Side (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรู้[n.] (kān raprū) EN: recognition . perception   
การรับรู้การเป็นหนี้[n. exp.] (kān raprū kān pen nī) EN: acknowledgement of indebtedness   
การรับรู้ปัญหา[n. exp.] (kān raprū panhā) EN: problem recognition   

English-Thai: Longdo Dictionary
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledgement[N] การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgment
acknowledgment[N] การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgement
awareness[N] การรับรู้, See also: การทราบ, ความตระหนัก, Syn. conciousness, knowledge, mindfulness
cognition[N] การรับรู้, Syn. perception, knowing, insight
cognizance[N] การตระหนักรู้, See also: การรับรู้, Syn. awareness, perception
knowing[N] การรับรู้, Syn. perception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา,แผนงาน,โครงการ,การรับรู้,สิ่งที่ถูกรับรู้
cognition(คอกนิช'เชิน) n. การรับรู้,กระบวนการรับรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือรู้,ความรู้ความเข้าใจ., See also: cognitive adj.
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
optical character reecognการรับรู้อักขระด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OCR (อ่านว่า โอซีอาร์) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
perception(เพอเซพ'เชิน) n. การเข้าใจ,การแลเห็น,การมองเห็น,สัญญาณ,การหยั่งรู้,ญาน,ความรู้สึก,ความรู้สึกสัมผัส,สิ่งที่มองเห็น,การรับรู้สัมผัส,การกำหนดรู้,การกำหนดหมาย., See also: perceptional adj.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
self-aesthesis (n ) การรับรู้ด้วยตัวเองว่าเหมือนจริงทั้งที่ไม่ใช่ความจริง sensuous perception

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
感度[かんど, kando] (n) การรับรู้ต่อสิ่งที่มากระทบ ความสามารถในการรับรู้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wahrnehmung {f} (n) การรับรู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top