Search result for

การรับรอง

(67 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรับรอง-, *การรับรอง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัตการการรับรอง.
สัตยาบันการรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blank acceptanceการรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) โดยเพียงแต่ลงลายมือชื่อผู้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation of willการรับรองการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seconding of motionการรับรองญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion, seconding ofการรับรองญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptance, generalการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of a bill of exchangeการรับรองตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial acceptanceการรับรองบางส่วน (ตั๋วแลกเงิน) [ดู qualified acceptance ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed insurabilityการรับรองรับประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Accreditationการรับรองคุณภาพ [TU Subject Heading]
Accreditation (Education)การรับรองคุณภาพทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]
Recognition (International law)การรับรอง (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
recognitionการรับรอง [การทูต]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Block his references to other hospitals.ปิดกันการรับรองเขาจากโรงพยาบาลอื่น Dying Changes Everything (2008)
Had trouble getting my release papers approved.มีปัญหานิดหน่อย กับการให้ใบปล่อยตัวได้รับการรับรองน่ะ Death Race (2008)
If I had a certified lunatic coming around my house,ถ้าฉันมีคนบ้าได้รับการรับรองมารอบ ๆ บ้านของฉัน Revolutionary Road (2008)
Reassurance.การรับรอง Look What He Dug Up This Time (2009)
You don't want to talk to me like that. Really? Aren't you the guy poisoning people?มันเป็นตึกที่ได้รับการรับรอง ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Trust Me (2009)
The IWC has presided over one of the greatest environmental catastrophes of all time.เป็นองค์กรเดียวที่ทำงาน เกี่ยวกับการล่าวาฬ และได้รับการรับรองอย่าง เป็นทางการจาก ยูเอ็น โดยพื้นฐานแล้ว องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่มีเขี้ยวเล็บ The Cove (2009)
Mr. Patel here is one of our certified computer technicians.คุณพาเทล, นี่คือหนึ่งในช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรอง Chuck Versus the First Kill (2009)
I'm actually a Spanish tutor.- ผ่านการรับรองแล้ว Pilot (2009)
I've got my meds straightened out,ฉันได้การรับรองจากแพทย์แล้ว The Freshmen (2009)
- approved by majority vote...- ผ่านการรับรอง โดยเสียงส่วนใหญ่... Gimme Some Truth (2009)
"Inspected and certified August 12 by G. Carson. "ทำการตรวจสอบและได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 12 ส.ค. โดย จี. คาร์สัน Devil (2010)
You've guaranteed your father's protection.คุณจะได้รับการรับรองว่า พ่อคุณจะได้รับความคุ้มครอง Chuck Versus the Living Dead (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การรับรองทางป่าไม้ [n. exp.] (kān raprøng thāng pāmāi) EN: forest certification   
การรับรองระบบ ISO[n. exp.] (kān raprøng rabop Iso) EN: ISO certification   FR: certification ISO [f]
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān raprøng rabop kān jatkān singwaētlom) EN: Environmental Management System   FR: système de management environnemental [m]
การรับรองระบบมาตรฐาน[n. exp.] (kān raprøng rabop māttrathān) FR: certification standard [f]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[n. exp.] (kān raprøng pheūa kaēnā) EN: acceptance for honour   

English-Thai: Longdo Dictionary
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assurance[N] การรับประกัน, See also: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น, Syn. guaranty, insurance
certification[N] การรับรอง
guaranty[N] การรับรอง, See also: การค้ำประกัน, การรับประกัน, Syn. certification, warrant, promise
warrantableness[N] การรับรองได้, See also: การอนุญาต, การมอบอำนาจ
warranty[N] การรับประกัน, See also: การรับรอง, Syn. guarantee
welcome[N] การต้อนรับ, See also: การรับรอง, Syn. greeting, reception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) {exemplified,exemplifying,exemplifies} vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย,ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify,depict
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty

English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
representationการรับรอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
認証[にんしょう, ninshou] (n vt) การรับรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top