Search result for

การรวมกัน

(50 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรวมกัน-, *การรวมกัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรษัทการรวมกันเข้าหุ้นส่วนทำการค้าขาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agglomerationการรวมกันเป็นกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial trustการรวมกันผูกขาดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agglomeration การรวมกันเป็นกลุ่มก้อน
ในทางประชากรศาสตร์หมายถึงการรวมกัน ตั้งถิ่นฐานของประชากรตามพื้นที่ หรือเขตภูมิศาสตร์ หรือเขตการปกครอง [สิ่งแวดล้อม]
Combinationการรวมกัน,ร่วมหลายชนิด,การรวมตัวทางเคมี,ผสมผสาน [การแพทย์]
Dimericการรวมกันของโมเลกุลเดี่ยวเป็นโมเลกุลคู่ [การแพทย์]
Geo-spatialการรวมกันของซอฟต์แวร์และวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับชุดข้อมูลทางภาคพื้นดินหรือทางภูมิศาสตร์
เป็นคำที่ใช้อธิบายรวมกันของซอฟต์แวร์และวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับชุดข้อมูลทางภาคพื้นดินหรือทางภูมิศาสตร์ มักจะใช้ร่วมกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และศาสตร์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์และโลก (Geomatics) ได้แก่ (1) เรื่องของแรงโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและระบบโคออร์ดิเนต ที่อ้างอิงบนผิว (Geodesy) (2) วิศวกรรมสำรวจ เทคนิคการทำพิกัด รวมไปถึงเรื่องของรูปทรง (Geometry) (3) การทำแผนที่ (4) การระบุตำแหน่งพิกัด รวมไปถึง GPS (Global positioning system) (5) การนำทาง (Navigation) (6) การรับรู้ระยะไกล (Remote sensing) เช่น การใช้สัญญาณวิทยุ การวัดสนามโน้มถ่วง การวัดด้วยคลื่นเสียง (7) ภูมิสารสนเทศ หรือ GIS (Geographic Information System) [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commit.บทที่ 1 การรวมกัน Not Cancer (2008)
This is controlled by a combination of electrochemical signals in the brain.นี่ถูกควบคุมโดยการรวมกันของ สัญญาณไฟฟ้าเคมีในสมอง The Happening (2008)
- I'm involved in a major conglomerate of bad guys.ฉันใส่ใจ กับการรวมกันของ คนเลวๆ Chuck Versus the Colonel (2009)
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ Episode #1.22 (2009)
What a beautiful combination, eh?เป็นการรวมกันที่งดงามมาก หืออ? Sweet Dreams (2009)
'This union must be stopped... 'whatever the cost.'การรวมกันนี้ต้องไม่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม... ..... Sweet Dreams (2009)
It's the combination of raw talent and hard training that makes me...มันเกิดจากการรวมกันของพรสวรรค์และการฝึกหนัก มันรวมกันเป็นข้า The Witch's Quickening (2009)
The children chosen by fate finally assemble.การรวมกันของเด็กที่ถูกคัดเลือกโดยโชคชะตา Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Roboticsurrogatescombine the durability of machinesหุ่นเซอรโรเกทเป็นการรวมกันของความทนทาน Surrogates (2009)
You're awfully calm, Tom....บนพื้นฐานการรวมกันของหลายๆ เทคโนโลยี่ ที่ต้องสะอาด Edge of Darkness (2010)
That doesn't mean you don't know the combination.นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ทราบว่าการรวมกัน Inception (2010)
- The combination.- การรวมกัน Inception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวมกัน[n.] (kān rūam kan) EN: combination   FR: combinaison [f] ; adjonction [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggregation[N] การรวมกัน, Syn. gathering, collection
amalgam[N] การผสม, See also: การรวมกัน, Syn. mixture, blend
association[N] การรวมกัน, Syn. socializing, cooperation
collection[N] การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง, See also: การรวมกัน, Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
combination[N] การรวมกัน, See also: การผนึกกัน, การผสมกัน, Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combine[N] การรวมกัน, See also: การรวมกลุ่ม, Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
conjugation[N] การรวมกัน, Syn. union, conjugating
conjunction[N] การรวมกัน, Syn. combination, association
coven[N] การรวมกันของแม่มด (โดยเฉพาะที่ครบจำนวนสิบสาม)
glomeration[ADJ] การรวมกันเป็นกลุ่ม, See also: การจับกันเป็นก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ,การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ,สหพันธรัฐ,สมาพันธรัฐ,ประชากรของรัฐ,สาธารณประโยชน์
conglomeration(คันกลอมเมอเร'เชิน) n. การรวมกันเป็นกลุ่ม, กลุ่ม,ก้อน
conjugation(คอนจะเก'เชิน) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,คำผันของกิริยา, Syn. union,meeting ###A. division
conjunct(คันจังคฺ',คอน'จังคฺ) adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเกิดจากการรวมกัน, See also: conjunctly adv., Syn. conjoined
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification

English-Thai: Nontri Dictionary
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
conjugation(n) การผันคำกริยา,การเชื่อมต่อกัน,การรวมกัน
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top