Search result for

การยินยอม

(42 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยินยอม-, *การยินยอม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tacit admissionการยินยอมโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Until you catch Hong Gil Dong and the culprits, no one can be released without my permission!จนกว่าเจ้าจะจับฮงกิลดงและนักโทษได้ จะไม่มีใครถูกปล่อยตัวโดยปราศจากการยินยอมจากข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We require your scrawl on this eviction notification.พวกเราต้องการลายเซ็นต์ในการยินยอม เคลื่อนย้ายรังของพวกแก District 9 (2009)
All those negotiations and arguments, and secrets and compromises.ทุกๆการเจรจาและการถกเถียง ทุกความลับและการยินยอม Up in the Air (2009)
Without your permission, I can't disclose anything you tell me to anyone.โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมของคุณ ผมไม่สามารถเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณบอกกับคนอื่นได้ Bit by a Dead Bee (2009)
After I got concessions from the union,หลังจากที่ผมได้รับการยินยอมจากสหภาพ Home Is the Place (2009)
You can't sign anything without my consent.เธอไม่สามารถเซ็นอะไรได้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากฉัน You've Got Yale! (2009)
Oh, not quite yet. I still have to ask permission.โอว นั่นยังไม่ทั้งหมดหรอตอนนี้ พ่อต้องได้รับการยินยอมก่อน The Wrath of Con (2009)
The person whose permission i seek is eric.คนที่พ่อต้องได้รับการยินยอมก็คือ เอริค The Wrath of Con (2009)
Not to mention the fact that Agent Benford's already been thoroughly vetted, including submitting to a polygraph.ยังไม่ได้ระบุถึง ความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่เบนฟอร์ด ได้ทำการตรวจสอบ มาอย่างละเอียดยิบแล้ว รวมถึงการยินยอม เข้าเครื่องจับเท็จ Gimme Some Truth (2009)
So we'd need her permission, right?แสดงว่าเราจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากเธอ The Blind Side (2009)
'Cause there's very specific paperwork that has to be submitted quarterly on this.เพราะว่าเอกสารพวกนี้ได้ระบุอย่างชัดเจน นั่นจะต้องมีการยินยอม ไตรมาสเอกสารพวกนี้ Abiquiu (2010)
Without permission from the other party. Touching her thighs, is considered sexual harassment.ถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง การแตะต้องต้นขาเธอถือเป็นลวนลามทางเพศ Dae Mul (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodation[N] การตกลงกัน, See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
assent[N] การตกลง, See also: การยินยอม, การยอมรับ, Syn. concent, agreement
go-ahead[N] การอนุญาต, See also: การยินยอม, การตกลงให้ทำต่อไป, Syn. permission, assent, consent, authorization
indulgence[N] การผ่อนผัน, See also: การยินยอมทำตามความประสงค์, Syn. acceptance, gratification, yieldingness
vouchsafement[N] การอนุญาต, See also: การยินยอม, Syn. grant
yield[N] การยินยอม, See also: การละทิ้ง, การยอมจำนน, การอนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, See also: S. Konzession,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top