Search result for

การยับยั้ง

(58 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยับยั้ง-, *การยับยั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยับยั้งชั่งใจ[N] restraint, See also: constraint, control, check, Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ, Example: การยับยั้งชั่งใจในเรื่องต่างๆ สามารถฝึกฝนกันได้โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง และครู, Thai definition: การคิดรอบคอบก่อนทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vetoการยับยั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vetoการยับยั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislative vetoการยับยั้งของฝ่ายนิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veto, legislativeการยับยั้งของฝ่ายนิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspensive vetoการยับยั้งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspensive vetoการยับยั้งชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
veto, suspensiveการยับยั้งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive checkการยับยั้งที่ได้ผลแน่ชัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
item vetoการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veto, itemการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export restraintการยับยั้งการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทพืชหัวด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือน ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation disinfestationการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตผลการเกษตรด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เพื่อทำลายแมลงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ทั้งนี้อาหารหรือผลิตผลการเกษตรจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมาทำลายหลังการฉายรังสีแล้ว อาหารหรือผลิตผลการเกษตรที่ใช้กรรมวิธีนี้ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
radiation sprout inhibition การยับยั้งการงอกด้วยรังสี, คือ การนำอาหารประเภทพืชหัวไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุม หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือนโดยไม่งอกหรืองอกเล็กน้อย ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาอาหารที่ผ่านการฉายรังสีที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้ อาหารเน่าเสีย ตัวอย่างของอาหารที่นำมาฉายรังสี ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม และขิง [พลังงาน]
Adrenergic Blockingการยับยั้งระบบแอดดรีเนอจิค [การแพทย์]
Enzyme Inhibitionการยับยั้งการทำงานของเอนซัยม์ [การแพทย์]
Inhibition, Allostericการยับยั้งแบบอัลโลสเตริก [การแพทย์]
Inhibition, Feed Backการยับยั้งโต้กลับ, วิธียับยั้งแบบย้อนกลับ [การแพทย์]
Inhibition, Feed-Backการยับยั้งแบบย้อนกลับ [การแพทย์]
Inhibition, Feedbackการยับยั้งแบบโต้กลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Making advancements in scientific crime detection known to a broad range of people also helps serve to inhibit crime.ทำการพัฒนาในการสืบหาอาชญากรรมด้วยวิทยาศาตร์ เพื่อคนทั่วไปได้รู้... ...เพื่อช่วยในการยับยั้งอาชญากรรม Episode #1.5 (2009)
People of our mighty state... join me in repelling the iron fist of the machine.คนของรัฐอันยิ่งใหญ่ของเรา เข้าร่วมฉันในการยับยั้งกำปั้น เหล็กของเครื่อง 9 (2009)
Unit 04 was a testbed model with a new internals designed to tackle problems with operation time length.เครื่อง 04 น่ะ- จากปัญหาที่พบระหว่างการทดสอบบ่งบอกได้ว่า เครื่อง 04 มีสัญญาณการยับยั้งตัวเองรูปแบบใหม่ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
So... brace yourselves for a... free-form, no-holds-barred... a- poetry slam.เพราะฉะนั้น... เตรียมตัวพบกับ... รูปร่างอิสระ ไม่มีการยับยั้งแถบสี Chuck Versus the Cubic Z (2010)
A panic will make this thing a thousand times harder to stop.ความตื่นตระหนกจะทำให้การยับยั้งเรื่องนี้ ยากขึ้นอีกเป็นพันเท่า Countdown (2011)
And you're just in time, because tomorrow the girls and I are going to perform a song for Glee Club extolling the benefits of celibacy.เธอมาถูกจังหวะพอดี วันพรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงต่อหน้าชมรมขับร้อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยับยั้งชั่งใจ Sexy (2011)
One cannot create real art if one is crippled by one's own inhibitions.เราไม่สามารถสร้างงานศิลป์ได้ ถ้าเรายังคงยึดติดกับการยับยั้งเดิมๆ The Art of Making Art (2011)
Andre feels "until we shed our inhibitions, our art will be only superficial."อองเดรรู้สึกว่า "ถ้าเรายึดติดกับการยับยั้ง" "ศิลปะของเราก็จะเป็นไปอย่างผิวเผิน" The Art of Making Art (2011)
lacks... restraint.เขาขาด การยับยั้งใจ Would You Rather (2012)
- My operative is making the Corwin investigation go away.- ปฏิบัติการของผม คือการยับยั้งการสอบสวนคดีของคอร์วิน The Contingency (2012)
We need a powerful deterrent to stop these killers.พวกเราจำเป็นต้องมีการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพที่จะหยุดนักฆ่าเหล่านี้ Lost My Power (2012)
He needs balance, restraint.เขาต้องการความสมดุล การยับยั้งชั่งใจ We'll Always Have Bourbon Street (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto   
การยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (kān yapyangchangjai) EN: restraint   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determent[N] การขัดขวาง, See also: การยับยั้ง, การป้องกัน, Syn. limitation
obscurantism[N] การยับยั้งหรือต่อต้านความคิดใหม่ๆ
prohibition[N] การห้าม, See also: การยับยั้ง, Syn. forbiddance, ban
restriction[N] การยับยั้ง, See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต, Syn. confinement, contraint, limitation
temperance[N] การควบคุมอารมณ์, See also: การยับยั้งชั่งใจ, Syn. moderation, restraint, abstinence, self-control
veto[N] การใช้อำนาจยับยั้ง, See also: การยับยั้ง, การห้าม, Syn. embargo, boycott, prohibition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
containment(คันเทน'เมินทฺ) n. การบรรจุ,การใส่,การจำกัด,การยับยั้ง, Syn. restraint
deterrence(ดิเทอร์'เรินซฺ) n. การยับยั้ง,การกีดขวาง, Syn. deterring
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
outright(เอา'ไรทฺ) adj.,adv. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เต็มที่,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีการยับยั้ง,ทันที,ฉับพลัน, See also: outrightness n., Syn. downright,utter
pineal bodyเป็นต่อมเล็ก ๆ ยังไม่ทราบหน้าที่แน่นอน แต่จะหดหายไปเมื่ออายุมากกว่า 7 ปี แต่เชื่อว่าต่อมนี้มีหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโต ช่วยกระตุ้น ACTH ทำให้เข้าสู่วัยรุ่นช้าออกไป
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top