Search result for

การมี

(90 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การมี-, *การมี*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอากัน (vt ) การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสองเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exclusive ownershipการมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multipolarityการมีขั้วอำนาจหลายขั้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancyการมีครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy per aliumการมีครรภ์กับผู้อื่น (ที่มิใช่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of good behaviourการมีความประพฤติเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monogamyการมีคู่ครองคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะต่างแบบกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exogamyการมีคู่ครองนอกกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workers participationการมีส่วนร่วมของคนทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Mental Modelการมีจิตสำนึก [การจัดการความรู้]
Share Visionการมีมุมมองร่วมกับคนในองค์การ [การจัดการความรู้]
PR, Intellectual Property Rights การมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Youth participation การมีส่วนร่วมของเยาวชน [TU Subject Heading]
Adulteryการมีชู้ [TU Subject Heading]
Citizen participationการมีส่วนร่วมของพลเมือง [TU Subject Heading]
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Employee participationการมีส่วนร่วมของพนักงาน [TU Subject Heading]
Inbreedingการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Having sex for the first time shouldn't beการมีเซ็กส์ครั้งแรกมันไม่ควรเป็นแบบนี้ There Might be Blood (2008)
I didn't do it to get the babes.ฉันไม่ได้ทำมัน\ เพื่อการมีลูก Adverse Events (2008)
They denied my existence.พวกเค้าปฏิเสธการมีตัวตนของฉัน Birthmarks (2008)
But SARS explains the cough, causes hypoperfusion, which explain ischemic balance, it's perfect.แต่ว่าโรคซาร์ น่าจะมีไอ แต่การมีเลือดไหลเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ น่าจะเกิดจากโรคลำไส้ขาดเลือด สมบูรณ์แบบ Birthmarks (2008)
Gallstones could cause a pancreatic cyst. Just turn around.นิ่วสามารถเกิดได้จากการมีซีสกระจายทั่ว Birthmarks (2008)
No, mother's perfectly healthy.เธอรับการรักษาการมีบุตรยาก Joy (2008)
You are scared to get involved.นายกลัวการมีส่วนร่วม The Itch (2008)
You want a relationship?คุณต้องการมีความสัมพันธุ์ Last Resort (2008)
Did he want to get into running guns?เขาต้องการมีส่วนร่วมในการจัดหาปืนไหม Pilot (2008)
I'm saying you need a long,thin blade to reach that far.ฉันกำลังบอกว่าคุณต้องการมีดที่ยาวและบาง ถึงจะทะลุไปลึกขนาดนั้นได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Yeah. Based on what the brother told her, I ran a sex kit on Chelsea Marsh, and I got a hit.ใช่ จากที่พี่ชายบอกมา ฉันตรวจการมีเพศสัมพันธ์ของเชลซี มาร์ช แล้วก็เจอ And How Does That Make You Kill? (2008)
There's nothing to indicate the presence of an enemy outpost.ไม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้การมีอยู่ ของฐานศัตรูเลยครับ Duel of the Droids (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การมี[n.] (kān mī) EN: possess ; having   FR: possession [f]
การมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว[n. exp.] (kān mī kammasit tāe phū dīo) EN: sole ownership   
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khømūn māk koēnpai) EN: information overload   
การมีทาส[n. exp.] (kān mī thāt) EN: slavery   
การมีปฏิกิริยาต่อกัน[n. exp.] (kān mī patikiriyā tø kan) EN: interaction   
การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī patikiriyā runraēng koēnpai) EN: overreaction   
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī patikiriyā tōtøp raēng koēnpai) EN: overreaction   
การมีมูลค่าเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān mī mūnlakhā phoēm kheun) EN: accretion   
การมีส่วนร่วม[n. exp.] (kān mī suanruam) EN: participation   
การมีหนี้สินล้นพ้นตัว[n. exp.] (kān mī nīsin lonphon tūa) EN: insolvency   

English-Thai: Longdo Dictionary
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adultery[N] การคบชู้, See also: การมีชู้, Syn. infidelity, affair, extramarital
apperception[N] การมีสติสัมปชัญญะ
appreciation[N] การมีค่าเพิ่มขึ้น
bed[N] การมีเพศสัมพันธ์
being[N] การมีอยู่, See also: การดำรงอยู่, Syn. existence
being[N] การมีชีวิตอยู่, See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
bigamy[N] การมีคู่ครองทีเดียวสองคน
biodiversity[N] การมีจำนวนสัตว์และพืชหลากหลายและจำนวนมาก
bonk[N] การมีเพศสัมพันธ์
carte blanche[N] การมีอิสระที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
aplasia(อะเพล'เซีย) n. การไร้อวัยวะหรือเนื้อเยื่อแต่กำเนิด, การมีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่เจริญบกพร่องแต่กำเนิด. -aplastic adj.
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
bigamy(บิก'กะมี) n. การมีความผิดฐานมีภรรยา หรือสามีในขณะเดียวกันสองคน
bipolar(ไบโพ'ลาร์) adj. มีสองขั้ว,เกี่ยวกับสองขั้ว, See also: bipolarity n. การมีสองขั้ว
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี

English-Thai: Nontri Dictionary
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
flow(n) การไหล,การลอย,สายน้ำ,กระแสน้ำ,ความคล่องตัว,การมีประจำเดือน
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน
legitimacy(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย,การมีสิทธิตามกฎหมาย
menstruation(n) การมีประจำเดือน,การมีเมนส์
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
directionality (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
DoggyStyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)
dogstyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)
dynamic loading[ไดนามิก โหลดดิ้ง] (n) การมีใช้ตลอดเวลาในขณะที่ทำการรันโปรแกรม
See also: R. dynamic

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
市民参加[しみんさんか, shiminsanka] (n ) การมีส่วนร่วมของประชาชน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

German-Thai: Longdo Dictionary
Pech(n) |das, nur Sing.| โชคร้าย, การมีเคราะห์
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
aufgrund + G(Präp.) เนื่องจากว่า, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า เช่น Aufgrund des sehr hohen Einkommens kann er bald ein neues Haus aufbauen lassen. = เนื่องจากการมีรายได้ที่สูงมาก เขาจึงสามารถจะสร้างบ้านใหม่ได้ในไม่ช้านี้, See also: S. wegen, infolge
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top