Search result for

การพิสูจน์

(68 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพิสูจน์-, *การพิสูจน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์[N] proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai definition: การแสดงให้เห็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proofการพิสูจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof of marriageการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage, proof ofการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of birthการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth, proof ofการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof beyond reasonable doubtการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct proofการพิสูจน์ตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Authentication การพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Reconciliationการพิสูจน์ยอด [การบัญชี]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you want to prove you can do his jobถ้าคุณต้องการพิสูจน์ว่า\ คุณสามารถทำงานของเขา Emancipation (2008)
I need proof now.ผมต้องการพิสูจน์ตอนนี้ Last Resort (2008)
But you make a good point. You need proof now.แต่คุณมีประเด็นที่ดี คุณต้องการพิสูจน์เดี๋ยวนี้ Last Resort (2008)
I need proof it's cancer.ฉันต้องการพิสูจน์ว่า มันเป็นมะเร็ง Last Resort (2008)
If you kill one, you must make amends by proving that you also are pure of heart.หากเจ้าฆ่าไปหนึ่งตัว เจ้าต้องแก้ไข โดยการพิสูจน์ให้รู้ว่าเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์เช่นกัน The Labyrinth of Gedref (2008)
Look, I liked him every bit as much as you did, but we needed to know we can count on him again, before we put him on your detail.ผมก็ชอบเค้าไม่น้อยไปกว่าคุณ แต่เราต้องการพิสูจน์ ว่าพึ่งเค้าได้อีกมั้ย Vantage Point (2008)
Charged is not convicted, uncle. Or is it in this court?ข้อหานั้นไม่ได้รับการพิสูจน์ ท่านลุง หรือว่าจะพิสูจน์กันตรงนี้? The Other Boleyn Girl (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
I want proof.ฉันต้องการพิสูจน์ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Turns out the President didn't really need that much proof after all.กลายเป็นว่า ท่านประธานาธิบดี ที่จริงแล้ว ไม่ต้องการพิสูจน์อะไรเลย Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Okay, Tony, the president needs a visual on the weapons before she'll launch an attack.เอาละ, โทนี่ ท่านประธานาธิบดีต้องการพิสูจน์ ว่าอาวุธชีวะภาพอยู่ที่นั่น ก่อนที่ท่านจะสั่งโจมตี Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent.ผมเชื่อว่าการพิสูจน์ความผิด ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก ทุกเพศทุกวัย ผู้คนในประเทศนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ Better Call Saul (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[n. exp.] (kān phisūt khwām børisut) EN: proof of innocence   FR: preuve d'innocence [f]
การพิสูจน์บุคคล[n. exp.] (kān phisūt bukkhon) EN: identification   
การพิสูจน์พินัยกรรม[n. exp.] (kān phisūt phinaikam) EN: probate   FR: homologation d'un testament [f]
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[n. exp.] (kān phisūt wā pen jing) EN: verification   
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[n. exp.] (kān phisūt wā khrai pen phū kratham phit) EN: identification of the criminal   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confutation[N] การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction[N] การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
demonstration[N] การพิสูจน์, See also: การทดลอง
ordeal[N] การพิสูจน์อย่างทารุณ
probation[N] การพิสูจน์, Syn. proof
proof[N] การพิสูจน์, Syn. test, assay, trial
substantiation[N] การพิสูจน์, See also: การยืนยัน, Syn. embodiment, vindication
tryout[N] การพิสูจน์ความสามารถ (ก่อนเข้าสู่ทีมกีฬาหรือการแสดง)
verifiability[N] การพิสูจน์ความจริงได้, See also: การตรวจสอบได้, การยืนยันได้
verification[N] การพิสูจน์ความจริง, See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง, Syn. attestation, affirmation, proof, Ant. contradiction, fallacy, invalidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
deictic(ไดค'ทิค) adj. เป็นการพิสูจน์โดยตรง,ซึ่งแสดงถึง,ชี้เฉพาะ (proving directly)
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ,การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi)
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal,disproof
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative,verificatory adj., Syn. proof

English-Thai: Nontri Dictionary
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
trial(n) การทดลอง,การพิสูจน์,การพิจารณา,การสอบสวน,ความทรมาน
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解明[かいめい, kaimei] (n vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
実証[じっしょう, jisshou] Thai: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง English: actual proof

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top