Search result for

การพบปะ

(23 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพบปะ-, *การพบปะ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individual Meetingการพบปะเป็นรายบุคคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ The Great Dictator (1940)
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
The meeting just began.การพบปะกันมันพึ่งจะเริ่มต้น Never Been Kissed (1999)
I also wondered if you'd thought of monthly mixers for single parents.ควรจัดการพบปะรายเดือน ระหว่างพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพังด้วย The Perfect Man (2005)
WILL BE IN CHARGE OF FRIDAY NIGHT'S MIXER,จะรับผิดชอบเรื่องการพบปะพูดคุย Poison Ivy (2007)
THIS MIXER IS THE MOST IMPORTANT EVENT OF YOUR LIFE.การพบปะพูดคุยครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตพวกเธอ Poison Ivy (2007)
It's just a meeting.ก็แค่การพบปะกัน Goal II: Living the Dream (2007)
Sorry I could not be there to meet you but I'm trying to squeeze in a little shopping before my Parents' Society meeting, which reminds me... please pick Grayer up from the Christian preschool...แต่ฉันก็จะพยายามเร่ง ซื้อของให้เร็วหน่อย ก่อนที่จะมีการพบปะกัน ของสมาคมผู้ปกครองขึ้น ซึ่งมันย้ำเตือนฉันอยู่ The Nanny Diaries (2007)
- State Senator Finch will be shaking hands tonight at the Remington Hotel in Monroe.- ท่านวุฒิสมาชิก ฟินช์ จะเปิดให้มีการพบปะในคืนนี้ ที่โรงแรม โรมิงตันในมอนโร To Love Is to Bury (2008)
That cuts out the social interaction of meeting on a street corner.มันช่วยลดการพบปะพูดคุยทางสังคม ในการพบกันตามมุมถนนไปได้ 52 Pickup (2008)
But this is not... Our guidelines specify that elective surgeries are...แต่คุณคะ งานของฉันมันเกี่ยวกับการพบปะคน... Burn After Reading (2008)
And that's Joel right there, and these are their dates.และคนนั้นก็โจนั่งอยู่ตรงนั้น และนี้คือการพบปะกันของพวกเค้า Fighting (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commencement[N] การพบปะของผู้สำเร็จการศึกษา
congress[N] การพบปะกัน, Syn. meeting, joining
encounter[N] การประสบโดยบังเอิญ, See also: การพบปะกันโดยบังเอิญ, Syn. meeting
-fest[SUF] การพบปะสังสรรค์กัน, See also: การรวมกลุ่มกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
galyak(แกล'แยค) n. ฝูงปลาวาฬ,การพบปะสังสรรค์ vt. อยู่เป็นกลุ่ม,พบปะสังสรรค์. vt. ร่วมพบปะสังสรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส

German-Thai: Longdo Dictionary
Begegnung(n) |die, pl. Begegnungen| การพบปะ, การเจอกันของคนสองคนหรือของกลุ่ม เช่น Hier ist ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturen, wo Menschen sich kennen lernen können, um voneinander und miteinander zu lernen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top