Search result for

การปรับปรุง

(73 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปรับปรุง-, *การปรับปรุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรับปรุง    [N] adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
improvementการปรับปรุง, การแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonization of lawsการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน (ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable improvementsการปรับปรุงที่มีมูลค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fences, mendingการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reorganization, administrativeการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative reorganizationการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
renewal, urbanการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban renewalการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Animal breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ [TU Subject Heading]
Animal mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [TU Subject Heading]
Civic improvementการปรับปรุงเมือง [TU Subject Heading]
Modification for exportการปรับปรุงเพื่อการส่งออก [TU Subject Heading]
Mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Plant breedingการปรับปรุงพันธุ์พืช [TU Subject Heading]
Plant mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am in charge of the town maintenance.ผมเป็นคนรับผิดชอบการปรับปรุงของเมือง Episode #1.8 (2008)
- Yes. Maturity and Action.- ใช่ครับ การปรับปรุงข้อด้อยและการนำไปใช้\ The Love Guru (2008)
Yes. We did Maturity and Action.ใช่ เราทำขั้นการปรับปรุงข้อด้อย\ กับการนำไปใช้แล้ว The Love Guru (2008)
I thought today was a huge improvement.เกี่ยวกับทุกอย่างนั่นแหล่ะ ให้ตายสิ! ผมคิดว่า วันนี้มีการปรับปรุงดีขึ้นมาก Frost/Nixon (2008)
Remember, my firm helped the governor craft a plan to swap property taxes for sales taxes in h last budget reform.จำได้ไหม บริษัทฉันเคยช่วยเหลือ ท่านผู้ว่า วางแผน ที่จะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษี ในการปรับปรุง\ งบประมาณที่ผ่านมา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Well the prison officials learned a lot,เจ้าหน้าที่ราชฑันได้ทำการปรับปรุงระบบ Prison Break: The Final Break (2009)
With all the different retrofits over the years, the fence line is widened.ด้วยทั้งหมดของการปรับปรุงใน \ n การมากกว่าปีคือขยายการตั้งค่า Prison Break: The Final Break (2009)
Right along the fence line over here, due to our retrofit.ตรงแนวรั้วนี่ เนื่องได้รับการปรับปรุง Prison Break: The Final Break (2009)
That's the arrangement?มันเป็นการปรับปรุง House Divided (2009)
I- - I just mean I'd improveฉัน ฉันหมายถึงฉันต้องการปรับปรุง Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
They're constantly improvising their recipes in hopes of finding that one magic element that will make it all happen.ก็คงต้องมีการปรับปรุงสูตรกันบ้าง ด้วยความหวังว่าจะได้ค้นพบสิ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย Frenzy (2009)
Ten years ago, they renovated the fountain.10 ปีมาแล้ว ได้มีการปรับปรุงน้ำพุ Harbingers in a Fountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรับปรุง[n.] (kān prapprung) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development   FR: remaniement [m]
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prapprung khana ratthabān) EN: reshuffle of a cabinet   FR: remaniement ministériel [m]
การปรับปรุงซ่อมแซม[n. exp.] (kān prapprung sǿmsaēm) EN: renovation   
การปรับปรุงโครงสร้าง[n. exp.] (kān prapprung khrōngsāng) EN: restructuring   FR: restructuration [f]
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน[n. exp.] (kān prapprung khrōngsāng phāinai) FR: restructuration interne [f]
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้[n. exp.] (kān prapprung khrōngsāng nī) EN: debt restructuring ; debt rescheduling ; debt conversion   FR: restructuration de dette [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amendment    [N] การพัฒนาขึ้น, See also: การปรับปรุงขึ้น, Syn. improvement
amends    [N] การแก้ไข, See also: การปรับปรุง
betterment    [N] การปรับปรุง, See also: การทำให้ดีขึ้น, Syn. improvement
culture    [N] การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
eugenics    [N] การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีนส์ที่เป็น
face-lift    [N] การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดียิ่งขึ้น
improvement    [N] การปรับปรุง, See also: การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น, Syn. amelioration, development, Ant. decay, deterioration
makeover    [N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การปรับปรุง, การปฎิรูป, Syn. change, renovation
recension    [N] การปรับปรุงใหม่, See also: ฉบับปรับปรุงขึ้นใหม่, การแก้ไขเพิ่มเติม, Syn. revision, reprint, new version, emendation
reform    [N] การปฏิรูป, See also: การปรับปรุง, การเปลี่ยนแปลง, Syn. amendment, improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
c++(ซีพลัสพลัส) ภาษาซีที่ได้รับการปรับปรุง จนทำให้ผู้เริ่มเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่หนักไปทางเชิงวัตถุ (object oriented) มากขึ้น สามารถนำมาเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดู object oriented ประกอบ
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ
file managementการจัดการแฟ้มข้อมูลหมายถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การปรับปรุงแฟ้ม และการเรียกหาข้อมูลมาใช้จากแฟ้ม
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
recension(รีเซน'เชิน) n. ฉบับปรับปรุงใหม่,การปรับปรุงใหม่,การแก้ไขเพิ่มเติม
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง,การบุกเบิก,การทำประโยชน์ในที่ดิน,การทำประโยชน์จากของเสีย,การปรับปรุง
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
readjustment(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดใหม่
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป,ซึ่งทำให้ดีขึ้น,เป็นการดัดนิสัย,เป็นการปรับปรุง
renovation(n) การปรับปรุงใหม่,การทำขึ้นใหม่,การทำให้มีชีวิตชีวา
reorganization(n) การปรับปรุง,การจัดใหม่,การปฏิรูป
revision(n) การแก้ไขใหม่,การทบทวน,การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงใหม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enhancement (n) การปรับปรุงให้ดีขึ้น, การทำให้ดีขึ้น
See also: S. heighten, improve,
retrofit (vt) การปรับปรุงใหม หรือ การดัดแปลงแก้ไข

German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top