Search result for

การปรับตัว

(55 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปรับตัว-, *การปรับตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรับตัว    [N] adapting, See also: adjusting, reforming, Example: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้, Thai definition: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adaptationการปรับตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
disseminuleการปรับตัวกระจายพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acclimatation; acclimation; acclimatisation; acclimatizationการปรับตัวเข้ากับอากาศ, การปรับตัวเข้ากับภูมิ อากาศ, ความชินภูมิอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acclimation; acclimatation; acclimatisation; acclimatizationการปรับตัวเข้ากับอากาศ, การปรับตัวเข้ากับภูมิ อากาศ, ความชินภูมิอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acclimatisation; acclimatation; acclimation; acclimatizationการปรับตัวเข้ากับอากาศ, การปรับตัวเข้ากับภูมิ อากาศ, ความชินภูมิอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acclimatization; acclimatation; acclimation; acclimatisationการปรับตัวเข้ากับอากาศ, การปรับตัวเข้ากับภูมิ อากาศ, ความชินภูมิอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acculturationการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maladjustmentการปรับตัวไม่เข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acclimatizationการปรับตัวตามสภาพอากาศและภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Adaptationการปรับตัว [TU Subject Heading]
Adaptation (Biology)การปรับตัว (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Adjustment (Psychology)การปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adjustment (Psychology) in childrenการปรับตัวในเด็ก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adjustment (Psychology) in old ageการปรับตัวในผู้สูงอายุ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Crisis interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [TU Subject Heading]
Social adjustment การปรับตัวทางสังคม [TU Subject Heading]
Student adjustmentการปรับตัวของนักเรียน [TU Subject Heading]
Student adjustmentการปรับตัวของนักศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The equalization of the oceanic seabeds has not turned out to be as extreme as we expected.การปรับตัวของพื้นแผ่นดินใต้สมุทร ไม่ได้ออกมารุนแรงมากมายอย่างที่เราคิด 2012 (2009)
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง Up in the Air (2009)
You know kids. They need a little time to adjust.คุณก็รุ้จักเด็กๆ ดี พวกเขาต้องการเวลาบ้างในการปรับตัว Marry Me a Little (2009)
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I mean, she's probably having reverse culture shock. yeah, okay. all right.คือแบบ เค้าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องการปรับตัวอยู่ Enough About Eve (2009)
It's tough re-adjusting to civilian life.มันยากหน่อย ในการปรับตัว ให้เข้าชีวิตในเมือง The Gift (2009)
It's just an adjustment college.มันเป็นเรื่องของการปรับตัว ในวิทยาลัยด้วย Chapter Two 'Ink' (2009)
What the fuck do you think you just did?กลับบ้านในตอนนั้น คุณมีปัญหาในการปรับตัวใช่ไหม ? Edge of Darkness (2010)
You must have dropped it.คุณต้องมีการปรับตัวลดลงได้ Inception (2010)
Good. Take all the time you need to adjust.ดีแล้ว คุณแค่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว Sabotage (2010)
Terrence Gilroy had a remodeled right ulna from a break when he was eight.เทอเรนซ์ กิลรอย มีการปรับตัวของกระดูก แขนท่อนด้านในใหม่ เพราะแขนหัก ตอนที่เขาอายุ 8 ขวบ The Boy with the Answer (2010)
I gave seminars on manipulation.ฉันเคยจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวหลายครั้ง Accounting for Lawyers (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation   FR: ajustement [m] ; adaptation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodation    [N] การปรับตัว, Syn. adaptation
adaptation    [N] การปรับตัว
flexibility    [N] การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง, Syn. adaptability, adjustability, Ant. inflexibility
maladjustment    [N] การปรับตัวได้ไม่ดีกับสภาพแวดล้อม
maladministration    [N] การจัดการที่ไม่ดีหรือไม่ซื่อสัตย์, See also: การปรับตัวไม่ดี, การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ, Syn. mismanagement, misrule
upturn    [N] การปรับตัวดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน,การปรับตัวให้ลงรอยกัน,การตกลงกัน, Syn. agreement,compliance
elan vital(เอลาน'วีทัล) n. พลังสร้างสรรค์ภายในตัวสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการปรับตัวของร่างกาย
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration
orientation(โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง, See also: orientative adj., Syn. bearings,stance

English-Thai: Nontri Dictionary
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
orientation(n) การปรับตัว,การทำให้สอดคล้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top