Search result for

การปฏิบัติไม่ดีต่อ

(5 entries)
(0.7698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปฏิบัติไม่ดีต่อ-, *การปฏิบัติไม่ดีต่อ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา การปฏิบัติไม่ดีต่อ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *การปฏิบัติไม่ดีต่อ*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abuse    [N] การข่มเหง, See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อ, Syn. mistreatment, harm, damage, Ant. help
ill-treatment    [N] ความทารุณต่อคนหรือสัตว์, See also: การปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์), Syn. abuse, maltreatment
ill-use    [N] การทำร้าย, See also: การทารุณ, การข่มเหง, การปฏิบัติไม่ดีต่อคน / สัตว์, Syn. ill-treat
misuse    [N] การปฏิบัติอย่างเลวร้าย, See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อบางคนอย่างไม่สุจริตใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top