Search result for

การปก

(74 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปก-, *การปก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปกครอง[N] administration, See also: rule, government, Example: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศาภิบาลการปกครองหัวเมืองที่จัดเป็นมณฑล โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำหน้าที่ปกครองในแต่ละมณฑล เรียกว่า ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑล เว้นแต่มณฑลชายแดนบางมณฑล เรียกว่า ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑล ภายหลังเรียกว่า สมุหเทศาภิบาลมณฑล หรือสมุหเทศาภิบาล.
ประชาบาลการปกครองพลเมืองในท้องถิ่น.
ประชาภิบาลการปกครองชาวเมือง.
ประศาสน์การปกครอง, การงำเมือง, การสั่ง.
สวราชย์การปกครองด้วยตนเอง.
อิสรภาพการปกครองตนเอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-governmentการปกครองตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local self-governmentการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule, homeการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
home ruleการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrary governmentการปกครองตามอำเภอใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government, arbitraryการปกครองตามอำเภอใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acephalusการปกครองที่ไม่มีประมุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city governmentการปกครองนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presidential governmentการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government, presidentialการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabinet systemการปกครองระบบรัฐสภา [TU Subject Heading]
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Local governmentการปกครองท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
apartheidการปกครองประเทศแบบแบ่งแยกผิวพันธุ์ เป็นระบบปกครองที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยไม่ แบ่งแยกผิวพันธุ์ครั้งแรกขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2537 ในระบบการปกครองดังกล่าว ประชาชนแอฟริกาใต้ผิวดำถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิทางด้านการเมือง สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกรัฐสภา การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางพื้นที่ การเลือกที่อยู่อาศัย การใช้สถานที่พักผ่อน การรับราชการ การเข้ารับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้บริการสาธารณูปโภคจากรัฐบาล เป็นต้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, they're not the only ones that are good at concealing information.รึ.. เราไม่ใช่เพียงกลุ่มหนึ่งซึ่งเก่งเรื่องการปกปิดตัวตน Odyssey (2008)
He's the one who needs to be saved.เขาเป็นคนที่ต้องได้รับการปกป้อง Lucky Thirteen (2008)
It means you don't feel the need to defend yourself, which means you're not worried about getting a kid, which means you've already got one.นั่นหมายความว่าคุณไม่รู้สึก ต้องการการปกป้องตนเอง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่กังวลที่จะรับเด็กมาเลี้ยง ซึ่งหมายความว่าคุณพร้อมที่จะรับมาเลี้ยงซักคน Joy (2008)
The pressure suits offer some protection, but they require a medical frigate for recovery.ชุดต้านแรงดันได้ให้การปกป้องบางส่วน แต่พวกเขาต้องการยานรักษาเพื่อฟื้นตัว Rising Malevolence (2008)
Commissioned to protect the strategic world of Bothawui,ด้วยภารกิจในการปกป้อง พื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งโบธาวาย Downfall of a Droid (2008)
Protecting a Jedi Master is the role of the Padawanการปกป้องอาจารย์เจได เป็นหน้าที่ของพาดาวัน Cloak of Darkness (2008)
It's because the time is peaceful under Your Majesty's rulingนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุข ภายใต้การปกครองของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
For he was as fearless in questioning my judgment as he was in defending my kingdom.เพราะเขาไม่เกรงต่อการสงสัยตัดสินใจของข้า เช่นเดียวกับที่ ไม่เกรงต่อการปกป้องอาณาจักรของข้า To Kill the King (2008)
To protect everyone potentially embarrassed by this criminal activity.การปกป้องทุกคนมันเป็นไป... อย่างลำบากจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ The Bank Job (2008)
The Heavenly Sword is the spiritual symbol protecting our people.ดาบแห่งสวรรค์จะแสดงพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองประชาชน The Kingdom of the Winds (2008)
If I'm gonna protect you...เพราะ ผมต้องการปกป้องคุณดังนั้น.. Babylon A.D. (2008)
And you want to rule from here.และเจ้าต้องการปกครองที่นี่ Outlander (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปกครอง[n.] (kān pokkhrøng) EN: administration ; rule ; government   FR: administration [f] ; gouvernance [f]
การปกครองตนเอง[n. exp.] (kān pokkhrøng ton-ēng) EN: autonomy   FR: autonomie [f]
การปกครองบ้านเมือง[n. exp.] (kān pokkhrøng bānmeūang) FR: administration [f]
การปกครองโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān pokkhrøng dōi sīeng khāngmāk) EN: majority rule   

English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aegis[N] การป้องกัน, See also: การปกป้อง, การคุ้มครอง
aristocracy[N] การปกครองโดยชนชั้นสูง
autonomy[N] การปกครองตนเอง, See also: เอกราช, Syn. self government
care[N] การดูแล, See also: การปกป้อง, Syn. charge, protection
centralism[N] การปกครองหรือควบคุมจากศูนย์กลาง
chain of command[N] การปกครองแบบระดับขั้นลดหลั่นลงมา
concealment[N] การปกปิด, See also: การซ่อน, การเก็บเป็นความลับ, Syn. hiding, secretion, covering
cover-up[N] การปิดบัง, See also: การปกปิด
custody[N] การคุ้มครอง, See also: การปกป้อง, Syn. protection, guardianship, care
defense[N] การคุ้มครอง, See also: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา, Syn. protection, safequard, offense, security

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ,การปกครองตนเอง,เอกราช,สิทธิในการปกครองตัวเอง,ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence)
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
clublawn. การปกครองด้วยกระบอง,การปกครองแบบใช้อำนาจ
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ

English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defense(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
立憲君主政[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top