Search result for

การทหาร

(30 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทหาร-, *การทหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทหาร[N] military, See also: armed forces, army, Example: การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Military art and scienceการทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
*Gunguk Jeongsa: official responsible for all military matters in the country*กันจัก ชอนซา: รับผิดชอบด้านการทหารทั้งหมดของประเทศ ข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด*. The Kingdom of the Winds (2008)
Not only military matters, but every and all state affairs shall now... be under your command.ไม่เฉพาะด้านการทหารเท่านั้น แต่รวมถึงทุกๆภาระกิจของประเทศจะอยู่... ภายใต้การนำของท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
But... as Chief Grand Marshal, my own will and judgment alone shall... carry the future of this country in my hands.แต่... . ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ข้าต้องตัดสินใจด้วยตัวเองตามลำพัง The Kingdom of the Winds (2008)
I need soldiers, not excuses.ฉันต้องการทหาร ไม่ใช่คำแก้ตัว 24: Redemption (2008)
COMMANDER: Good. Because we need soldiers, Steven.ดีแล้วเพราะเราต้องการทหาร,ซีวี่ 24: Redemption (2008)
If you wanna find soldiers for your army...ถ้านายต้องการทหารเพื่อเข้ากองทัพ 24: Redemption (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
a sort of "bamboo Pentagon" which proved not to exist at all. No, no. Wait a minute there.อย่าง "หน่วยบัญชาการทหารเรือนไม้ไผ่" เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่พบเห็นเลย Frost/Nixon (2008)
The Pact of Steel was a military alliance between Benito Mussolini and Adolf Hitler.สนธิสัญญาเหล็กคือการเป็นพันธมิตรทางการทหาร ระหว่างเบนิโต มุสโสลินีและอด็อล์ฟ ฮิตเลอร์ Doubt (2008)
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis XIII, even whilst you sold arms to our Lord himself.เจมส์ แม็คคัลเลน,เจ้าสก๊อตโสโครก เจ้ามีความผิดในข้อหากบฏ ที่ขายอาวุธทางการทหาร ให้กับศัตรูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And we will win it as we always have, with a coordinated military strategy.แล้วเราจะชนะ เช่นทุกครั้ง ด้วยยุทธวิธี ทางการทหาร Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The defense consultants?ที่ปรึกษาด้านการทหาร Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tactics[N] การทหาร, See also: กลยุทธ์ที่ใช้ในการรบหรือทำสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
ahqabbr. Air Headquarters กองบัญชาการทหารอากาศ, Army Headquarters กองบัญชาการทหารเรือ
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
ascabbr. Air Service Command หน่วยพลาธิการกองบินทหารบก. Army Service Corps กองพลาธิการทหารบก
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
conchy(คอง'ชี) n. การไม่ยอมเข้ารับราชการทหาร
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
generalissimon. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
militia(มิลิช'ชะ) n. กลุ่มทหารกองหนุน,ชายที่มีอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้,กลุ่มทหารพลเรือน (ต่างจากทหารอาชีพ)
militiaman(มิลิช'ชะเมิน) n. ทหารกองหนุน,ทหารพลเรือน,ชายที่มีอายุอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้ pl. militiamen

English-Thai: Nontri Dictionary
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
militarist(n) ผู้นิยมลัทธิทหาร,นักการทหาร
soldiery(n) กองทหาร,วิชาการทหาร,เหล่าทหาร
tactics(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,การทหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top