Search result for

การทดสอบ

(67 entries)
(0.1772 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทดสอบ-, *การทดสอบ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flattening testการทดสอบกดแบน [ท่อ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
U-tensile testการทดสอบการดึงรูปตัวยู [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
literacy testการทดสอบการรู้หนังสือ (เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
test, literacyการทดสอบการรู้หนังสือ (เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cracking testการทดสอบการร้าว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hot cracking testการทดสอบการร้าวขณะร้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
solidification cracking testการทดสอบการร้าวขณะแข็งตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pre-testการทดสอบก่อนทำการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stall testการทดสอบขณะหยุดหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microbial sensitivity testsการทดสอบความไวของจุลชีพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer adaptive testingการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drill Stem Testการทดสอบหลุมสำรวจหลังจากเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการแล้ว
เพื่อทดสอบว่าชั้นหินนั้นมีน้ำมันหรือก๊าซหรือไม่ หาอัตราการไหลของของไหลในชั้นหินว่ามีลักษณะการไหลอย่างไร ไหลได้มากน้อยขนาดไหน หาความดันดั้งเดิมของชั้นหิน หาคุณสมบัติของชั้นหินที่มีต่อการไหล [ปิโตรเลี่ยม]
Seed testingการทดสอบเมล็กพืช [เศรษฐศาสตร์]
Chi-square testการทดสอบไคสแควร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonic testingการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statistical hypothesis testingการทดสอบสมมติฐาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ability testingการทดสอบความสามารถ [TU Subject Heading]
Acoustic emission testingการทดสอบด้วยคลื่นอะคูสติก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've arranged for a demonstration. It will only take two minutes.ผมจัดการทดสอบ มันจะใช้เวลาไม่กี่นาที The Great Dictator (1940)
Or as I prefer to call it... the final test.หรือเป็นฉันชอบที่จะเรียกมัน ว่า การทดสอบขั้นสุดท้าย How I Won the War (1967)
Our man tried to find his friend, looking everywhereผู้ชายของเราที่ผ่านการทดสอบว่าดีแล้วที่จะค้นหาเพื่อนของเขา . ,\ Nlooking ทุกๆสถานที่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You agreed earlier to be part of an experiment today with the Los Angeles Police Department.คุณตกลงกับเราก่อนหน้านี้ว่า ส่วนนึงของการทดสอบในวันนี้ กับกรมตร.แอลเอ Oh, God! (1977)
High-test, please.สูงการทดสอบ โปรด I Spit on Your Grave (1978)
What do you say we have a sound check?คุณจะว่ายังไง พวกเราจะมีการทดสอบเสียงไหม The Blues Brothers (1980)
Somebody in this camp ain't what he appears.ต้องมีการทดสอบบางอย่าง ใช่มั้ยครับ หมอ The Thing (1982)
By spring it could be all of us.ใช่ ฉันคิดว่าน่าจะมีการทดสอบ โดยการตรวจเลือด The Thing (1982)
Diagnostics on voice recognition and speech synthesis centers has been completed.จำนวนหนึ่งการทดสอบ การ วินิจฉัยของเสียง การรับรู้และการพูดศูนย์การ สังเคราะห์ ได้รับการเสร็จ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm ready for my first test.ฉันพร้อมสำหรับการทดสอบ ครั้งแรกของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Of course, we might be able to do so if we were able to make tests.ซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะสามารถทำเช่น นั้นถ้าเราสามารถที่จะทำให้การทดสอบ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
As a scientist, I don't want to prejudice my experiment.เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทือนการทดสอบของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทดสอบ[n.] (kān thotsøp) EN: test ; contest   FR: examen [m] ; test [m] ; concours [m]
การทดสอบภาคสนาม[n. exp.] (kān thotsøp phāksanām) EN: field test   

English-Thai: Longdo Dictionary
test(n) การทดสอบ, การสอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha test[N] การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
assay[N] การทดสอบ, Syn. testing, examination
audition[N] การทดสอบการแสดง, See also: การทดลองแสดง, Syn. tryout, test
check[N] การทดสอบ
checkout[N] การทดสอบความพร้อม, See also: การตรวจสอบก่อนออก
crucible[N] การทดสอบที่ทรหด
exam[N] การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. examination, test
examination[N] การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. exam, test
experiment[N] การทดลองทางวิทยาศาสตร์, See also: การทดสอบ, Syn. analysis, test, trial
intelligence test[N] การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,
furnace(เฟอร์'เนส) n. เตา,การทดสอบที่เข้มงวดที่สุด. vt. หลอมในเตา,เผาให้ร้อนในเตา.
gallup polln. การทดสอบมติมหาชนในสหรัฐอเมริกาที่ริเริ่มโดยGeorge Gallup
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ,ถุงมือฟันดาบ,ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ,การทดสอบ,การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet,challenge

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
experimentation(n) การทดลอง,วิธีทดลอง,การทดสอบ
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
quiz(n) การถาม,การทดสอบความรู้,การตั้งปัญหา,การสอบถาม
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
commissioning (n ) การทดสอบการใช้งานของระบบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination

German-Thai: Longdo Dictionary
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top