Search result for

การตรวจตรา

(30 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตรวจตรา-, *การตรวจตรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตรวจตรา[N] patrol, See also: looking around, searching, inspection, Syn. การสำรวจ, Example: การตรวจตราอย่างเข้มงวดของตำรวจสามารถจับกุมยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะได้, Thai definition: การพิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectionการตรวจตรา, การตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic surveillanceการตรวจตราด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Conduct door-to-door searches. Increase your presence in the town.เพิ่มการตรวจตราในเมืองให้มากขึ้น The Mark of Nimueh (2008)
I got a lead off the surveillance tapes of Charm Acers.แม่เจอเบาะแสจากวีดีโอบันทึกการตรวจตรา ที่ชาร์ม เอเซ่อร์ นั่น Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Soon Ahmad and his men will be on their way back to Khalid's Afghani hideout, and we can begin our covert surveillance in earnest.เร็วๆนี้ อัลมาด และคนของเขา จะเดินทางกลับ ไปยังที่ซ่อนของคาล์ลิค เราสามารถแอบเข้าไป โดยผ่านการตรวจตราอย่างเข้มงวดได้ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
County's increased patrols at the airportมีการตรวจตราเพิ่มขึ้นที่สนามบิน Dirty Harry (2009)
We've had your family under surveillance for quite some time.เรามีครอบครัวแกอยู่ภายใต้การตรวจตรา อยู่เกือบตลอดเวลา Revelation Zero: Part 1 (2010)
The stakeout was canceled.เขายกเลิกการตรวจตราไป Need to Know (2010)
24hour surveillance and security in every room.การตรวจตรา 24 ชั่วโมง การรักษาความปลอดภัยในทุกห้อง Protect Them from the Truth (2010)
Doubled air surveillanceการตรวจตราทางอากาศเป็นสองเท่า A Matter of Life and Death (2010)
The NSA believes some kind of countermeasures were used to defeat satellite surveillance.หน่วยความมั่นคงฯเชื่อว่า มีการใช้มาตรการต่อต้านบางอย่าง เพื่อเลี่ยงการตรวจตราทางดาวเทียม Everything Will Change (2010)
This is surveillance equipment!นี่มันอุปกรณ์การตรวจตราPicture This (2011)
Before the country reunified, east Germany was the greatest surveillance state the world has seen.ก่อนที่จะมีการรวมประเทศ เยอรมันตะวันออกเคยเป็นรัฐ ที่มีการตรวจตราที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่โลกเคยได้เห็น Foe (2011)
You tell your staff that this penthouse is now a maximum security prison and it will be guarded as such.บอกหัวหน้าคุณ ที่นี่เป็นสถานที่ลับแล้ว การตรวจตรานักโทษขั้นสูงสุดด้วยผู้คุมของเรา Tower Heist (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
การตรวจตราภาษีศุลกากร[n. exp.] (kān trūattrā phāsī sunlakākøn) EN: customs clearance   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patrol[N] การตรวจตรา, See also: การลาดตระเวน, หน่วยลาดตระเวน
stakeout[N] การตรวจตราเป็นพิเศษโดยตำรวจ, Syn. surveillance
surveillance[N] การตรวจตรา, See also: การควบคุมดูแล, Syn. inspection, observation, supervision, close watch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา
supervisory(ซูเพอไว'เซอรี) adj. เกี่ยวกับการดูแล,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการตรวจตรา., Syn. administrative
surveillance(เซอเว'เลินซฺ) n. การควบคุม,การตรวจตรา,การดูแล, Syn. watch,care,

English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
patrol(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การเดินยาม
reconnaissance(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การสำรวจ,การสอดแนม
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top