Search result for

การตรวจ

(88 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตรวจ-, *การตรวจ*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tonometryการตรวจวัดความดันลูกตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตรวจจับ[N] checking, See also: examining, verification, inspection, Example: ช่วงนี้ตำรวจทางหลวงมีการตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด
การตรวจตรา[N] patrol, See also: looking around, searching, inspection, Syn. การสำรวจ, Example: การตรวจตราอย่างเข้มงวดของตำรวจสามารถจับกุมยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะได้, Thai definition: การพิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน
การตรวจวัด[N] measure, See also: exploration, survey, examination, Example: อาจารย์หมอได้อธิบายการตรวจวัดระดับอุณหภูมิในร่างกายคนไข้และอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ดู
การตรวจเลือด[N] blood test, Syn. พิสูจน์เลือด, วิเคราะห์เลือด, Example: ผลการตรวจเลือดของเธอปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
examinationการตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจการ, การตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
screeningการตรวจคัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspection searchesการตรวจค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friskการตรวจค้นตัว (เพื่อค้นอาวุธ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent searchการตรวจค้นโดยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revisionการตรวจชำระ, การแก้ไขเพิ่มเติม, การทบทวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleaning of data fileการตรวจชำระแฟ้มข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inspection of propertyการตรวจดูทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oesophagography; examination, barium swallowingการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medical screeningการตรวจคัดโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tax auditingการตรวจสอบภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Autopsyการตรวจศพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Task related monitoringการเฝ้าสังเกตตามภารกิจ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนสำหรับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Special monitoringการเฝ้าสังเกตพิเศษ, การตรวจติดตามที่กำหนดขึ้นสำหรับสถานการณ์จำเพาะ ของสถานปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมที่ดี โดยมากจะใช้ในขั้นตอนดำเนินการของสถานปฏิบัติการใหม่ ใช้ในกรณีที่มีการดัดแปลงที่สำคัญของสถานปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติ หรือใช้กับปฏิบัติการภายใต้ภาวะผิดปกติ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเฝ้าสังเกตพิเศษนี้ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการเฉพาะแห่ง
[นิวเคลียร์]
Source monitoringการเฝ้าสังเกตต้นกำเนิดรังสี, การตรวจติดตามกัมมันตภาพที่ปลดปล่อยจากวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม หรืออัตราปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการ
[นิวเคลียร์]
Routine monitoringการเฝ้าสังเกตประจำ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงว่า สภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งระดับของปริมาณรังสีรายบุคคล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การเฝ้าสังเกตประจำ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ
[นิวเคลียร์]
Radon breath analysisการวิเคราะห์เรดอนจากลมหายใจ, การตรวจหาเรดอนในลมหายใจออก เพื่อหาว่ามีเรเดียมในร่างกายหรือไม่ และมีเป็นปริมาณเท่าใด (ดู personnel monitoring ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Due diligenceการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอวิธีการนี้มักจะใช้ในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might want to check her iv.คุณต้องการตรวจ I.V.ของเธอ Not Cancer (2008)
His drug tests were clean.แต่ผลการตรวจเค้าไม่พบการใช้ยา Adverse Events (2008)
Drug tests only test for drugs they've made tests for.ผลการตรวจตรวจเฉพาะยาเสพติด Adverse Events (2008)
The drugs are about to be approved by the fda.ยาต้องได้รับการตรวจสอบจากFDA Adverse Events (2008)
But three unproven, untested drugs?มียาสามชนิดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ Adverse Events (2008)
We need to reexamine neurological disorders.เราต้องการการตรวจneurological disorderซ้ำ Adverse Events (2008)
I don't want to miss the anal cavity search.ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด Birthmarks (2008)
Your biopsy results are negative.ผลการตรวจชิ้นเนื้อคุณเป็นลบ Lucky Thirteen (2008)
Just because you got approved by an adoption agency doesn't mean you'll get approved by the birth mother.แค่เพราะคุณต้อง\ ได้รับการตรวจสอบจาก\ เอเย่นต์รับบุตรบุญธรรม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากแม่บังเกิดเกล้า Joy (2008)
Leukemia has false negatives all the time.การตรวจพลาดผลเป็นลบ มีตลอดเวลา Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
I know it sucks, but I need to test your stomach again.ฉันรู้ว่ามันห่วยแตก แต่ฉันต้องการตรวจช่องท้องคุณซ้ำ The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection   FR: vérification [f]
การตรวจจับ[n.] (kān trūatjap) EN: checking   
การตรวจซ้ำ[n. exp.] (kān trūat sam) EN: double-check ; reinspection   
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
การตรวจตราภาษีศุลกากร[n. exp.] (kān trūattrā phāsī sunlakākøn) EN: customs clearance   
การตรวจติดตาม[n. exp.] (kān trūat tittām) EN: follow-up auditing   
การตรวจที่ร่างกาย[n. exp.] (kān trūat thī rāngkāi) EN: body search   FR: fouille corporelle [f]
การตรวจพิจารณาตามวาระ[n. exp.] (kān trūat phijāranā tāmwāra) EN: routine inspection [f]   FR: examen de routine [m]
การตรวจยอด[n. exp.] (kān trūat yøt) EN: stocktaking   
การตรวจวัด[n. exp.] (kān trūat wat) EN: measure   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisition[N] การตรวจหาที่ตั้งโดยเรดาร์ (เครื่องบิน), See also: การตรวจหาที่ตั้งโดยเครื่องมืออื่นๆ
audit[N] การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
autopsy[N] การชันสูตรศพ, See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย, Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
autopsy[N] การตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examination
censorship[N] การเซ็นเซอร์, See also: การตรวจสอบสื่อต่างๆ เพื่อตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก, Syn. censoring, licensing
check[N] การตรวจสอบ, See also: การเช็ค, การตรวจสภาพ
checkout[N] การทดสอบความพร้อม, See also: การตรวจสอบก่อนออก
checkup[N] การตรวจร่างกาย, Syn. examination, physical examination
correction[N] การแก้ไข, See also: การตรวจแก้, Syn. revision, revising, improvement
countercheck[N] การตรวจสอบอีกครั้ง, See also: การตรวจทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
blood testn. การตรวจเลือด
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม,การตรวจสอบ
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
correction(n) การตรวจ,การแก้ไข,การทำให้ถูกต้อง
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fluoroscopy (n ) การตรวจดูอวัยวะภายในร่างกายโดยใช้รังสี ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็น real time แสดงบนหน้าจอ monitor digital fluoroscopy
spirometry (n) การตรวจสมรรถภาพปอด
See also: R. ปอด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
専心する[senshin suru] การตรวจสุขภาพประจำปี
検具 する[けんぐ, kengu] (n vt) การตรวจสอบงานด้วยจิ๊ก
検具[検具, ken gu] (n vt) การตรวจสอบชิ้นงานด้วยจิ๊ก
マクロ[まくろ, makuro] (n) การตรวจแนวซึมลึก
検品[けんぴん, kenpin] (n ) การตรวจนับ(สินค้า)
定期健診[ていきけんしん, teikikenshin] (n ) การตรวจสุขภาพประจำปี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top