Search result for

การซื้อขายล่วงหน้า

(8 entries)
(1.0671 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การซื้อขายล่วงหน้า-, *การซื้อขายล่วงหน้า*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา การซื้อขายล่วงหน้า มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *การซื้อขายล่วงหน้า*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basis (Futures trading)ราคามาตรฐาน (การซื้อขายล่วงหน้า) [TU Subject Heading]
Forward contractสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward rateอัตราการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures trading   
ระบบการซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (rabop kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures exchange ; derivatives exchange   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top