Search result for

การช่วยเหลือ

(55 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การช่วยเหลือ-, *การช่วยเหลือ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistance, technicalการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
technical assistanceการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal aidการช่วยเหลือทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civic actionการช่วยเหลือพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military civic actionการช่วยเหลือพลเมืองโดยทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic action, militaryการช่วยเหลือพลเมืองโดยทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy, aid and comfort to theการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Trade adjustment assistanceการช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Aidการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Intervention, Earlyการช่วยเหลือเด็กแต่เริ่มแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're prepared to dealwith whatever happens.เราเตรียมการช่วยเหลือไว้พร้อมถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Adverse Events (2008)
Who wouldn't have needed saving if Thirteen had shown up to the differential in the first place.ใครไม่ต้องการ การช่วยเหลือ ถ้า 13 ทำแตกต่างออกไป ในตอนแรก Lucky Thirteen (2008)
We have been stranded out here without any help at all.พวกเราติดอยู่ที่นี่ โดยปราศจากการช่วยเหลือใดๆ Bombad Jedi (2008)
I'm sure the Republic Senate will approve a relief effort.ข้ามั่นใจว่าสภาสาธารณรัฐจะต้องอนุมัติการช่วยเหลือ Bombad Jedi (2008)
Thisa rescuing is hard jobbing.การช่วยเหลือคนนี่ มันช่างยากเย็นซะจริง Bombad Jedi (2008)
- We require immediate assist...- เราต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน... Bombad Jedi (2008)
Don't I deserve to be saved?ชั้นไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือหรือ? Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Helping others, Rick, that's what makes you a real hero.การช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ ริกค์ นั่นจะทำให้แก เป้น วีรบุรุษ ตัวจริง Superhero Movie (2008)
Heading to the lobby to assist.ไปที่ล๊อบบี้เพื่อทำการช่วยเหลือ Vantage Point (2008)
Listen, we need backup. We've got company.เราต้องการการช่วยเหลือหน่อย\ พวกเรางานเข้าล่ะ The Dark Knight (2008)
And he did it, but he had the help of this young stenographer.และเขาก็็ทำสำเร็จ แต่ว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจาก สาวน้อยนักจดชวเลข New York, I Love You (2008)
... whichiswhyPrimeMinisterMotobo is asking for our military assistance.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนายกฯมาโตโบ้ถึงร้องขอการช่วยเหลือทางทหารจากเรา 24: Redemption (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assist[N] การช่วย, See also: การช่วยเหลือ
good turn[N] การช่วยเหลือผู้อื่น, See also: การกระทำที่เป็นมิตร, การทำดีต่อผู้อื่น, Syn. kindness, indulgence, favor
help[N] การช่วย, See also: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
ministering[N] การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting
ministration[N] การช่วยเหลือ, Syn. assistance, support
ministrations[N] การช่วยเหลือ, See also: การดูแล, Syn. assistance, support, help
neighborliness[N] ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
neighbourliness[N] ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
rescue[N] การช่วยชีวิต, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aid, salvage, Ant. abandonment, loss
sanction[N] การสนับสนุน, See also: การช่วยเหลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid,assist ###A. resist,destroy
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
ministry(มิน'นิสทรี) n. กระทรวง,คณะรัฐมนตรี,คณะสงฆ์,การบริการ,การช่วยเหลือ
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ
quisle(ควิส'เซิล) vi. ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึกที่กำลังรุกรานประเทศ,สมคบกระทำความผิด
quisling(ควิส'ซฺลิง) n. ผู้ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึก,คนทรยศ, Syn. traitor

English-Thai: Nontri Dictionary
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
ministration(n) การรับใช้,การปรนนิบัติ,การช่วยเหลือ,การให้
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
saving(n) การประหยัด,การอดออม,การช่วยเหลือ,การเก็บรักษา,การสงวน
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humanitarian aid (n ) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top