Search result for

การจำแนก

(44 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจำแนก-, *การจำแนก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การจำแนก[N] classification, See also: categorization, Example: ที่ประชุมมีมติให้เลขาฯ ทำการจำแนกข้อมูลรายละเอียดการขายโดยแยกเป็นแต่ละแผนกอย่างชัดเจน
การจำแนกประเภท[N] classification, See also: categorization, Example: พวกเราได้มีการจำแนกประเภทของข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classificationการจำแนก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
classificationการจำแนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
soil classificationการจำแนกดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rank classificationการจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
classification, rankการจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
P.C. (position classification)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
position classification (P.C.)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
classification, position (P.C.)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
classificationการจำแนกประเภท, การจัดจำพวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International classification of goods and servicesการจำแนกประเภทสินค้าและบริการระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี, การจำแนกชนิดและตรวจหาปริมาณของธาตุในสารตัวอย่าง โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาลักษณะเฉพาะที่ปลดปล่อยจาก นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการนำสารตัวอย่างนั้นไปก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Activation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Neutron Activation Analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอน, เอ็นเอเอ, การจำแนกชนิดและปริมาณของธาตุในสารตัวอย่างโดยใช้อนุภาคนิวตรอนเป็นตัวกระทำให้เกิดกัมมันตภาพรังสีแก่สารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ แล้ววัดรังสีแกมมาเฉพาะตัวที่ปลดปล่อยจากนิวไคลด์รังสีที่เกิดขึ้น
(ดู activation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Categories (Mathematics)การจำแนกประเภท (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Classificationการจำแนก [TU Subject Heading]
Soil Classification การจำแนกดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land Capability Classification การจำแนกสมรรถนะที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Classification of Diseases, Internationalการจำแนกโรคสากล [การแพทย์]
Classification, Cell Typeการจำแนกตามชนิดของเซลล์ [การแพทย์]
Classification, Pathophysiologicalการจำแนกตามลักษณะร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Face recognition hasn't come up with a single hit.การจำแนกใบหน้ายังไม่ได้แม้แต่ภาพเดียว Odyssey (2008)
At the genital stage, he's learning to identify with his gender parent.และในขั้นสนใจเพศตรงข้ามนี้ เขาจะเริ่มเรียนรู้ การจำแนกเพศสภาพ ของพ่อแม่ นั่นคือคุณ เขามองดูคุณ มองดูลักษณะทางเพศ ของเขาในอนาคต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Before we move on to the next chapter, let's summarize this one.สำหรับการจำแนกประเภทต่าง เราจำเป็นต้องให้ความสนใจ... Episode #1.6 (2010)
It's gonna take some time.- คงต้องใช้เวลานานในการจำแนกครับ Countdown (2011)
And grids and lists and classification, which is fine, but it's not how the world works, and it's certainly not how the brain works.ตารางข้อมูลและรายการ และการจำแนก เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่ วิธีที่โลกทำงาน และแน่นอนไม่ใช่ วิธีที่สมองทำงาน Red in Tooth and Claw (2013)
It took Cannon decades to classify the spectral character of hundreds of thousands of stars according to the scheme that she devised.การจำแนกตัวอักษรสเปกตรัม นับร้อยนับพันดาว ตามโครงการว่าเธอวางแผน Sisters of the Sun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำแนก[n.] (kān jamnaēk) EN: classification ; categorization   FR: classification [f] ; classement [m] ; catégorisation [f] ; distribution [f] ; séparation [f] ; division [f]
การจำแนกความแตกต่างด้านอายุ[n. exp.] (kān jamnaēk khwām taēktāng dān āyu) EN: age discrimination   
การจำแนกประเภท[n. exp.] (kān jamnaēk praphēt) EN: classification ; categorization   

English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก,การยอมรับ,การทักทาย,การแสดงว่าเห็นคุณค่า,การแสดงว่ารู้จัก,การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
sorting(n) การแบ่งชนิด,การจำแนก,การแยกประเภท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
apportionment (n ) การจำแนกสัดส่วน
classifying (n ) การจำแนกประเภท
varietal (n) การจำแนกประเภทของไวน์ตามสายพันธุ์องุ่น เช่น SHIRAZ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top