Search result for

การจับ

(79 entries)
(0.1524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจับ-, *การจับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การจับกุม[N] arresting, See also: seizure, apprehension, Example: การจับกุมผู้ร้ายได้ยุติลงแล้ว
การจับปลา[N] fishing, See also: fishery, Example: การจับปลาด้วยมือได้ทำยาก
การจับกลุ่ม[N] gathering, See also: assembly, Ant. กลุ่ม, Example: การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาที่เรียนทางฝ่ายบริหารต้องมีการจัดกลุ่มสาขาวิชาอย่างเป็นหมวดหมู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flocculationการจับกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gatheringการจับกลุ่ม, การชุมนุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seroflocculationการจับกลุ่มในซีรัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrests, restraints and detainmentsการจับกุม หน่วงเหนี่ยว และกักขัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful arrestการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizen's arrestการจับกุมผู้กระทำผิดโดยราษฎร (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capture and seizureการจับกุมและยึดเอา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious arrestการจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false arrestการจับกุมโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxisการจับคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electron Captureการจับยึดอิเล็กตรอน, การสลายกัมมันตรังสีแบบหนึ่งของนิวไคลด์ โดยอิเล็กตรอนจากวงโคจรในสุด 1 ตัว ถูกจับยึดและรวมเข้ากับนิวเคลียส เกิดเป็นนิวไคลด์ชนิดใหม่ที่มีเลขมวลคงเดิม แต่มีเลขเชิงอะตอมลดลง 1 (ดู K-capture ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiative captureการจับยึดแบบปล่อยรังสี, กระบวนการจับยึดทางนิวเคลียร์โดยนิวเคลียสแล้วแผ่เฉพาะรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทันที เช่น เมื่อนิวเคลียสจับยึดนิวตรอนแล้วปล่อยรังสีแกมมาออกมา [นิวเคลียร์]
Neutron captureการจับยึดนิวตรอน, กระบวนการที่นิวเคลียสของอะตอมดูดกลืนหรือจับยึดนิวตรอนเอาไว้ โอกาสที่วัสดุจะจับยึดนิวตรอนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพลังงานของนิวตรอนและธรรมชาติของวัสดุนั้น
(ดู cross section ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Arrestการจับกุม [TU Subject Heading]
Arrest (Police methods)การจับกุม (วิธีการของตำรวจ) [TU Subject Heading]
Fishingการจับปลา [TU Subject Heading]
Kidnappingการจับกุมตัวเรียกค่าไถ่ [TU Subject Heading]
Platelet aggregationการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด [TU Subject Heading]
Saltwater fishingการจับปลาทะเล [TU Subject Heading]
Shark fishingการจับปลาฉลาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Hah! Knew there was a catch to it.รู้ว่ามีการจับกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก. The Great Dictator (1940)
Black Jack Brady was his name. The most important arrest I ever made.ชื่อของมันคือ แบล็ค เเจ็ค บราดี้ เป็นการจับกุมครั้งสําคัญที่สุดเท่าที่ฉันเคยทํามา Rebecca (1940)
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ Help! (1965)
We should choose a lottery.เราควรจะเลือก การจับสลาก I Spit on Your Grave (1978)
Use of unnecessary violence... in the apprehension of the Blues Brothers has been approved.การใช้ความรุนแรงที่ไม่จำเป็น ในการจับกุม เตอะบลุสบรัเดอสได้รับการอนุมัติ The Blues Brothers (1980)
All right, you're under arrest!โอเค คุณติดการจับกุม First Blood (1982)
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน First Blood (1982)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก Dirty Dancing (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจับ[n.] (kān jap) EN: touch   
การจับกลุ่ม[n.] (kān japklum) EN: gathering ; assembly   
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; seizure ; apprehension   
การจับปลา[n. exp.] (kān jap plā) EN: fishing ; fishery   
การจับผีเสื้อ[n. exp.] (kān jap phīseūa) FR: chasse aux papillons [f]
การจับสัตว์[n. exp.] (kān jap sat) EN: hunting   FR: chasse [f]
การจับสัตว์น้ำ[n. exp.] (kān jap sat nām ) EN: fishery   
การจับไนโตรเจนในอากาศ [n. exp.] (kān jap naitrojen nai ākāt) EN: nitrogen fixation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrest[N] การจับกุม, Syn. imprisonment, confinement, seizure, Ant. freeing, release
catch[N] การจับ
clump[N] การจับตัวเป็นกลุ่มของเซลล์
expenditure[N] การใช้จ่าย (เงิน), See also: การจับจ่ายใช้สอย, Syn. disbursement, payout, spending
fishery[N] การประมง, See also: การจับปลา
fishing[N] การจับปลา, See also: การทำประมง
gathering[N] การจับกลุ่ม, See also: การรวบรวม, การรวมตัว, การผนวก, Syn. company, collection, conference, Ant. individual
glomeration[ADJ] การรวมกันเป็นกลุ่ม, See also: การจับกันเป็นก้อน
grasp[N] การจับ, See also: การคว้า, การไขว่คว้า
handshake[N] การจับมือกับคนอื่นเพื่อทักทายหรือบอกลา, Syn. handclasp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
agglutinin(อะกลู' ทินิน) n. antibody ที่ทำให้เกิดการจับเป็นก้อนของแบคทีเรียที่เมื่อฉีดเข้าไปในสัตว์ ทำให้เกิด agglutinins. -aglutinogenic adj.
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
chiropracticn.,adj. การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง .

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
clasp(n) ขอเกี่ยว,เข็มกลัด,การจับมือ,การประสาน,กำมือ
coagulation(n) การจับเป็นก้อน,การแข็งตัว
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
court(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ
crimp(n) การจับจีบ,การถักเปีย,การทำให้ย่น
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
籤引き[くじびき, kujibiki] การจับฉลาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: การจับตามองหรือให้ความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ English: notice (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
Verhaftung[แฟ-ฮาฟ-ทุ่ง] (n) |die, pl. Verhaftungen| การจับกุม การควบคุมตัว

French-Thai: Longdo Dictionary
pêche(n) |f| การประมง, การจับปลา เช่น Les différents modes de pêche de la truite

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top