Search result for

การจัดลำดับ

(23 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจัดลำดับ-, *การจัดลำดับ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributed queue dual bus (DQDB)การจัดลำดับการส่งข้อมูลแบบบัสคู่ (ดีคิวดีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marshalling of assetsการจัดลำดับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ranking of creditorsการจัดลำดับสิทธิของเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic sequencingการจัดลำดับอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Precedenceการจัดลำดับอาวุโส [TU Subject Heading]
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ) [TU Subject Heading]
linear permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น, การจัดลำดับเป็นแถว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Maybe it's a good thing, because at least now, there'll be a record of me telling you to get your priorities straight.- มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ เพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้ เป็นการบันทึกเทปคำสั่งจากผมต่อคุณ เพื่อให้้คุณการจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นระเบียบ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Hoarders often organize their holdings by category and value, much like one would find in a museum.นักสะสมมักจัดระบบ ให้กับของสะสม ด้วยการจัดลำดับประเภท และเรียงลำดับคุณค่า เช่นเดียวกับข้าวของ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ The Beginning in the End (2010)
Energy use is being prioritized.การใช้พลังงาน มันมีการจัดลำดับความสำคัญ TS-19 (2010)
This lineup is all wrong.การจัดลำดับนี่มันผิดหมด Founder's Day (2010)
They say that your priorities change.พวกเขาบอกว่าการจัดลำดับความสำคัญของคุณเปลี่ยน Chuck Versus the Cubic Z (2010)
My priorities are the same:การจัดลำดับความสำคัญของฉันยังเหมือนเดิม : Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Within any military hierarchy, you've got troops in the field, and then you've got command.การจัดลำดับขั้นทางการทหาร เรามีกองทหารในสนามรบ แล้วก็ต้องมีผู้บังคับบัญชา What Hides Beneath (2011)
- There's an order now.- ตอนมี มีการจัดลำดับ I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Ranking one person above another.การจัดลำดับคนนึงเหนือคนอื่น Competitive Ecology (2011)
Amazing how fire exposes our priorities.มันน่าอัศจรรย์ที่ไฟทำให้ การจัดลำดับความสำคัญของเราชัดเจนยิ่งขึ้น A Scandal in Belgravia (2012)
This isn't the first item chronologically, but it's the one that triggered a harder look.ยังไม่มีการจัดลำดับเวลาตัวแรก แต่มันเป็นสิ่งที่ชักนำให้มีการค้นหามากขึ้น Super (2012)
It'll track your priorities, expenditures, your health, calendar.มันจะติดตามการจัดลำดับความสำคัญของคุณ ค่าใช้จ่าย สุขภาพปฏิทินของคุณ. Paranoia (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัดลำดับ[n. exp.] (kān jat lamdap) EN: ranking   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n ) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top