Search result for

การค้า

(88 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การค้า-, *การค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้า[N] business, See also: trade, commerce, dealings, Syn. กิจการค้า, การค้าขาย, Example: ลูกคนจีนส่วนใหญ่จะหันมาทำการค้าโดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ, Thai definition: การซื้อขายแลกเปลี่ยน
การค้า[N] objection, See also: protestation, opposition, Syn. การเถียง, การคัดค้าน, Ant. การเห็นด้วย, การสนับสนุน, Example: การค้านการสร้างเขื่อนของชาวบ้านยังยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้
การค้าขาย[N] trade, See also: commerce, business, Syn. การค้า, การขาย, Example: นักธุรกิจเมืองไทยมีชื่อในการค้าขายสินค้าการเกษตร
การค้าผูกขาด[N] monopoly, Syn. การค้าแบบผูกขาด, Ant. การค้าเสรี, Example: เขาไม่เห็นด้วยกับการค้าผูกขาดในตลาดของบริษัทไมโครซอฟต์, Thai definition: การค้าที่ภาวะตลาดมีผู้ขายเพียงผู้เดียว
การค้าประเวณี[N] prostitution, Syn. การขายบริการทางเพศ, Example: พวกผู้ร้ายข้ามชาติหันมาทำการค้าประเวณีกันอย่างเปิดเผย ท้าทายกฎหมายมาก, Thai definition: การขายตัวร่วมเพศกับผู้อื่นเพื่อหาเงิน
การค้าแบบเสรี[N] free trade, Syn. การค้าเสรี, Ant. การค้าผูกขาด, Example: นับวันการแข่งขันภายใต้การค้าแบบเสรีจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ, Thai definition: การค้าที่ไร้การควบคุมของรัฐบาลหรือได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
การค้าของเถื่อน[N] bootleg, See also: illicit trade, contraband business, Example: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tradeการค้า, กิจการค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
art dealingการค้างานศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coasting tradeการค้าชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade, coastingการค้าชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabotageการค้าชายฝั่ง (ก. ระหว่างประเทศ) [ดู coastal; coasting trade] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coasting trade; coastalการค้าชายฝั่ง [ดู cabotage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastal; coasting tradeการค้าชายฝั่ง [ดู cabotage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offensive tradeการค้าที่น่ารังเกียจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural tradeการค้าสินค้าเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Countertradeการค้าต่างตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Domestic tradeการค้าในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
East-West tradeการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตก [เศรษฐศาสตร์]
Commodity tradeการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Compensation tradeการค้าทดแทน [เศรษฐศาสตร์]
Intra industry tradeการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน [เศรษฐศาสตร์]
North-South tradeการค้าเหนือ-ใต้ [เศรษฐศาสตร์]
State tradingการค้าโดยรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Arbitrageการค้ากำไร [ธุรกิจ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา The Great Dictator (1940)
I'm going to conduct a case for an Indian trading firm.ผมจะไปพรีตอเรียว่าความให้ บริษัทการค้าของชาวอินเดีย Gandhi (1982)
Then how come you're so nice?แบบว่า ถ้าคุณอยากช่วงชิงส่วนแบ่ง ทางการค้าหรืออะไรซักอย่าง Big (1988)
- I'm commercial. Strictly commercial.- ฉันในเชิงพาณิชย์ การค้าอย่างเคร่งครัด The Russia House (1990)
to save your precious secrets, or to trade them for Katya and her family."เพื่อบัน​​ทึกความลับอันมีค่าของคุณหรือเพื่อการค้าพวกเขาสำหรับคัทย่าและครอบครัวของเธอ ". The Russia House (1990)
So, uh, this is your first time in the marketplace, huh?เจ้าเพิ่งเคยเดินใน ย่านการค้า ครั้งแรกงั้นรึ Aladdin (1992)
They took hold.แล้วก้าวหน้าในการค้า วิทยาการ Schindler's List (1993)
Trade skills and hobbies. Goes under Educational. The stack behind you.ทักษะการค้าและงานอดิเรก ไปตามการศึกษา กองอยู่ข้างหลังคุณ The Shawshank Redemption (1994)
Then it is time you started on a trade.ถ้างั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะ เรามาเริ่มทำการค้ากัน The Education of Little Tree (1997)
This here's my trade. Whiskey-making.นี่คือการค้าของปู่ ทำวิสกี้ The Education of Little Tree (1997)
Put up a fight, dude. You are such a pushover. "No, I can't, really.งั้นต้องสู้หน่อยน้อง เธอมันหัวการค้านี่ "ไม่ ไม่ได้ จริงเหรอ โอเค" American Beauty (1999)
Then, of course, those experiences and that history... got chewed up in the commercial machine, got jazzed up... made titillating, cartooned for the sale rack.ประสบการณ์และประวัติศาสตร์นั้น ถูกย่อยด้วยเครื่องมือทางการค้า ปรุงแต่งและเติมสีสัน เป็นการ์ตูนเพื่อขาย Unbreakable (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้า[n.] (kānkhā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kānkhā khøng theūoen) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business   FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
การค้าของโลก[n. exp.] (kānkhā khøng lōk) EN: world trade   FR: commerce mondial [m]
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business   FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การค้าขายส่ง[n. exp.] (kānkhā khāisong) EN: wholesale trade   
การค้างชำระ[] (kān khāng chamra) EN: default in payment ; delay in payment   
การค้าทางทะเล[n. exp.] (kānkhā thāng thalē) EN: maritime trade   
การค้าประเวณี[n.] (kān khāprawēnī) EN: prostitution   FR: prostitution [f]
การค้าปลีก[n. exp.] (kānkhā plīk) EN: retail trade   
การค้าฝืด[n. exp.] (kānkhā feūt) EN: slack period   

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
business[N] ธุรกิจ, See also: การค้า, Syn. firm
commerce[N] การค้าขายสินค้า, See also: ธุรกิจการค้า, Syn. business, trade
contraband[N] การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
mercenariness[N] การค้าขาย
profiteering[N] การค้ากำไรเกินควร
sojorn[N] การพักแรม, See also: การค้างแรม, การพักชั่วคราว, Syn. stay, visit, vacation, rest, stop
swap[N] การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter
swop[N] การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter
tarry[N] การพักแรม, See also: การค้างแรม, Syn. stay
trade[N] การค้าขาย, See also: การค้า, การขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenalin(อะเดรน' นาลิน) n. ชื่อการค้าของยา epinephrine
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
black ivoryn. การค้าทาสนิโกร
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
cartel(คาร์'เทิล) n. ระบบผูกขาดทางการค้าชนิดหนึ่ง, Syn. monopoly
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
business(n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ
commerce(n) การค้าขาย,การค้า,การพาณิชย์,วงการค้า
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
commercialize(vt) ทำให้เป็นการค้า,ทำให้เป็นเงิน
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
emporium(n) ศูนย์การค้า,ห้างร้าน,ห้างสรรพสินค้า
FREE free trade(n) การค้าเสรี
litigation(n) การต่อสู้คดี,การค้าความ,การดำเนินคดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trafficking of persons (TIP) (n) การค้ามนุษย์ (หรือ ทีไอพี)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การค้า English: business

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top