Search result for

การคุ้มครอง

(51 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคุ้มครอง-, *การคุ้มครอง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protectionการคุ้มครอง, การอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protectionการคุ้มครองป้องกัน, การอารักขา, การปกปักษ์รักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Software protectionการคุ้มครองซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Consumer protectionการคุ้มครองผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Plants, Protection ofการคุ้มครองพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tariff protectionการคุ้มครองด้วยพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Bank protectionการคุ้มครองธนาคาร [TU Subject Heading]
Consomer protection (Islamic law)การคุ้มครองผู้บริโภค (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Consumer protectionการคุ้มครองผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Data protectionการคุ้มครองข้อมูล [TU Subject Heading]
Plants, Protection ofการคุ้มครองพืช [TU Subject Heading]
Protectionการคุ้มครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chloe's in DDS custody because of me.โคอี้ต้องอยู่ในการคุ้มครองของ DDS ก็เพราะผม Odyssey (2008)
in exchange for protection, correct?โดยถวายการคุ้มครองเป็นการแลกเปลี่ยน ใช่มั๊ยพะย่ะค่ะ? Ambush (2008)
He is giving us food, ships, and protection.เขาให้ทั้งอาหาร, ยานรบ รวมถึงการคุ้มครอง Bombad Jedi (2008)
It's still under government control.มันยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาล 24: Redemption (2008)
collins has been placed in protective custody following a mental breakdown;คุณนายคอลลินอยู่ในกระบวนการคุ้มครอง หลังจากเธอเกิดอาการเสียสติ Changeling (2008)
Tell me you understand that, so I can make arrangements and provide you with the protection that you need.บอกทีว่านายเข้าใจ ฉันจะได้จัดการ และจัดเตรียมเรื่องการคุ้มครองนาย เท่าที่นายต้องการ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
The escort service.บริการคุ้มครอง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
We can call the FBI and negotiate a deal, immunity in exchange for your help in recovering the weapons, that's the best I can do.เราสามารถโทรหาเอฟบีไอ และทำข้อตกลง การคุ้มครอง\ แลกเปลี่ยนกับที่คุณช่วย ในการเอาอาวุธคืนมา นั่นคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
He wants immunity.เขาต้องการการคุ้มครอง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
And then you agreed to put him into witness protection.และแม่ก็ยอมให้มัน ได้รับการคุ้มครองในฐานะพยาน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
But if somebody steps forward,they're going to need protection.ใครที่คิดจะก้าวไปข้างหน้า พวกเค้าต้องการการคุ้มครอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
If I talk to you, i need protection.ถ้าฉันบอกคุณ ฉันต้องการการคุ้มครอง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุ้มครอง[n.] (kān khumkhrøng) EN: protection   FR: protection [f]
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān khumkhrøng khømūn suanbukkhon) EN: personal data protection   FR: protection des données personnelles [f]
การคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng phūbøriphōk) EN: consumer protection   
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān khumkhrøng likkhasit) EN: copyright protection   
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān khumkhrøng singwaētløm) EN: environment protection   FR: protection de l'environnement [f]
การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi tām kotmāi) EN: legal protection   
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi phūbøriphōk) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR)   FR: protection du consommateur [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumerism[N] การคุ้มครองผู้บริโภค
custody[N] การคุ้มครอง, See also: การปกป้อง, Syn. protection, guardianship, care
defense[N] การคุ้มครอง, See also: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา, Syn. protection, safequard, offense, security
escort[N] การคุ้มครอง, Syn. protection
guardedness[N] การคุ้มครอง, See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง, Syn. protection, Ant. candour
safekeeping[N] การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย, See also: การคุ้มครอง, Syn. supervision, guardianship
tribuneship[N] การคุ้มครองสิทธิของประชาชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
grith(กริธ) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,ที่พำนัก
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
lee(ลี) n. ที่หลบลม,ที่กำบัง,ที่บังลม,การคุ้มครอง,บริเวณที่ลมพัดเข้าหา,บริเวณใต้ลม,ตะกอน -Phr. (under the lee ด้านอับลม. adj. ใต้ลม,ตามลม)
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top