Search result for

การคิด

(71 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคิด-, *การคิด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentage leaseการคิดค่าเช่าเป็นส่วนร้อย (ของราคาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
day dreamการคิดเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dream, dayการคิดเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Critical thinkingการคิดเชิงวิพากษ์ [TU Subject Heading]
Lateral thinkingการคิดแนวข้าง [TU Subject Heading]
Scoringการคิดคะแนน [TU Subject Heading]
Composite depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม [การบัญชี]
Compound interest depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น [การบัญชี]
Group depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม [การบัญชี]
Day Dreamการคิดฝันขณะตื่น [การแพทย์]
fluencyความคิดคล่อง, การคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาจำกัด เช่น การวาดภาพต่อเติมรูปที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flexibilityความคิดยืดหยุ่น, การคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ เช่น ให้นักเรียนคิดว่าจะนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ไปทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've heard that the new R3s are far faster in thinking skills and more powerful than the old R2 units.ข้าได้ยินมาว่ารุ่นอาร์ทรีนี่ มีกระบวนการคิดที่เร็วกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากกว่าอาร์ทูรุ่นเก่าด้วย Downfall of a Droid (2008)
Whatever Tom was doing, it wasn't plotting against the King.สิ่งที่ทอมทำ ไม่ใช่การคิดล้มล้างแน่ๆ To Kill the King (2008)
After the Civil War, He moved to New Orleans where my father had the wisdom to make our own buttons.หลังสงครามกลางเมือง เขาย้ายไปที่นิวออร์ลิน ที่ซึ่งพ่อของผมใช้มันสมอง ในการคิดสร้างกระดุมของตัวเอง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I've been thinking, and thinking is the most important part of the work of a detective agency.ฉันกำลังใช้ความคิด และการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการทำงานของนักสืบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Ted, have you ever heard of the power of positive thinking?คุณเคยได้ยินเรื่องพลัง ของการคิดบวกบ้างมั้ย Burn After Reading (2008)
I wanted you to concentrate on developing the antidote for that virus.ฉันอยากให้คุณมีสมาธิในการคิดพัฒนายาต้านไวรัสชนิดนี้มากกว่า Death Note: L Change the World (2008)
- I've been thinking about it all day.ฉันได้รับการคิดเกี่ยวกับมันทุกวัน Revolutionary Road (2008)
She told me Juma may have been working with someone on the outside, and that there may be an ongoing threat to the president.เธอบอกว่าจูม่าร่วมมือกับคนอื่น ที่อยู่ข้างนอก และยังอาจจะมี การคิดปองร้ายท่าน ปธน. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
Maybe you need to reflect on a future with someone that's transgressed your normal patina.บางทีเธอก็ออกจะแปลกเหมือนกัน บางทีคุณต้องการคิดเรื่องของอนาคต Some Kinda Love (2009)
Justice Department have been killed in a series of vicious and premeditated attacks.ยุติธรรม ได้ถูกฆ่าตาย โดยการโจมตีที่ได้ทำการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Law Abiding Citizen (2009)
Of playing one of the greatest games ever invented.ให้เล่นหนึ่งใจกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้มีการคิดค้นขึ้นมา After School Special (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคิดค่า[n. exp.] (kān khit khā) EN: charge   
การคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (kān khit yāng mī hētphon) EN: logical thinking   FR: pensée logique [f]
การคิดเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān khit choēng konlayut) FR: pensée stratégique [f]
การคิดเชิงวิเคราะห์[n. exp.] (kān khit choēng wikhrǿ) EN: analytical thinking   
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (kān khit baēp pen hēt pen phon) EN: logical thinking   
การคิดในเชิงบวก[n. exp.] (kān khit nai choēng būak) EN: positive thinking   FR: pensée positive [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, S. thinking,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisement[N] การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ
cerebration[N] การคิด, Syn. mentation, thinking, thought
coinage[N] การบัญญัติศัพท์, See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ, Syn. neologism
consideration[N] การคิดพิจารณา, Syn. deliberation, thought, forethought
construction[N] การคิดค้น
dogmatism[N] การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง, See also: การยึดเอาตนเป็นหลัก
facileness[N] การคิดหรือสิ่งที่ผิวเผิน, Syn. superficiality
forethought[N] การคิดก่อนล่วงหน้า, See also: การวางแผนล่วงหน้า, Syn. prudence
intellection[N] การเข้าใจ, See also: การคิด, กระบวนการคิดและใช้เหตุผล
muddiness[N] การคิดเรื่อยเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
framing(เฟรม'มิง) n. การสร้าง,การก่อ,การใส่กรอบ,การคิด,การวางแผน, Syn. framed work
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellection(อินทะเลค'เชิน) n. การเข้าใจ,การคิดและหาความรู้,การกระทำของผู้มีปัญญาสูง
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์,เป็นการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้นเอง,สร้างสรรค์,กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious,creative
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering

English-Thai: Nontri Dictionary
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
invention(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,การคิดค้น,การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้น
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
origination(n) การคิดขึ้น,การริเริ่ม,การประดิษฐ์,ที่มา,บ่อเกิด
premeditation(n) การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
figuring out (n) การคิดคำนวณ การแก้ปัญหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工夫[こうふ, koufu] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม

German-Thai: Longdo Dictionary
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ , See also: erfinden
Gedanke(n) |der, pl. Gedanken| สิ่งที่ได้จากการคิด, ความคิด เช่น ein kluger, vernünftiger Gedanke, einen Gedanken fassen/ haben, seinen Gedanken sammeln , See also: S. die Überlegung,
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top