Search result for

การครอบครอง

(52 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การครอบครอง-, *การครอบครอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การครอบครอง[N] possession, See also: occupation, Example: นักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลในการครอบครองที่ดินเหนือชาวบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possessionการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession vaut titre (Fr.)การครอบครองก็เสมือนกับมีกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodic tenancyการครอบครองตามช่วงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual possessionการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporeal possessionการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, adverse; possession, hostileการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, hostile; possession, adverseการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู adverse possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [TU Subject Heading]
Possession (Law)การครอบครอง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
The life of your friend over the power to rule over the Kingdom?ชีวิตของเพื่อนเจ้าและกับอำนาจในการครอบครองอาณาจักรงั้นเหรอ? The Forbidden Kingdom (2008)
He wants to hold on to them.มันเป็นเรื่องของการครอบครอง Cold Comfort (2009)
This is professional asset seizure.นี่เป็นการครอบครองอย่างถูกกฎหมาย In Plane Sight (2009)
This is hardly your planet anymore, not since you signed your holdings over to the Banking Clan in return for a stake in this new droid foundry.ที่นี่เกือบจะไม่เป็นดาวของเจ้าอีกต่อไป ไม่ตั้งแต่เจ้าเซ็นการครอบครองทรัพย์สิน ลงในกลุ่มธนาคาร มันคืนมาในส่วนของส่วนแบ่ง ให้กับโรงหล่อดรอบด์ใหม่นี้ Senate Spy (2009)
The pass for Unit 02 is still being held by Europe.ทางยุโรปยังไม่ได้ให้อำนาจอย่างเต็มที่ในการครอบครอง 02 กับเรา Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
One that will soon bring order to all the owl kingdoms when the Pure Ones will rule.แผนการที่จะนำเราไปสู่ การครอบครองอาณาจักรนกฮูก... ...เมื่อ เพียววันส์ ได้ครองอำนาจ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I'm prepared to meet your terms for the object in your possession.ฉันเตรียมพร้อมรอพบกับ ข้อเสนอของคุณ เพื่อให้ได้ของที่อยู่ใน การครอบครองของคุณ This Is Why We Stay (2010)
Our people -- they don't want to conquer.คนของเรา พวกเขาไม่ได้ต้องการครอบครองโลก Disciple (2010)
Traditionally, hoarders have one section of possessions that has a greater value than the others.ตามประเพณีัแล้ว นักสะสม มักจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ใน การครอบครอง ที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งกว่าส่วนอื่้นๆ The Beginning in the End (2010)
With the acquisition of Mr. Scully's place,จากการครอบครองบ้านของคุณสกูลลี่ Pleasant Little Kingdom (2010)
I used the settlement I got from my wrongful incarceration to acquire the extra property.ผมได้ใช้ข้อตกลงที่ผมได้จากการ ถูกขังโดยไม่มีความผิด เพื่อได้สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินมากขึ้น ใช่ไหม ลี Pleasant Little Kingdom (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การครอบครอง[n.] (kān khrøpkhrøng) EN: possession   FR: possession [f]
การครอบครองตลาดแต่ เพียงผู้เดียว[n. exp.] (kān khrøpkhrøng talāt tae phīeng phū dīo) EN: monopoly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demesne[N] กรรมสิทธิ์ที่ดิน, See also: การครอบครองที่ดิน
freehold[N] การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์
occupancy[N] การครอบครอง, Syn. occuaption
repossession[N] การครอบครองทรัพย์สิน
seizure[N] การยึดครองดินแดนโดยใช้กำลังทหาร, See also: การครอบครองทางทหาร, Syn. occupation, usurpation
takeover[N] การยึด, See also: การครอบครอง, Syn. insurrection, coup, dethroning, mutiny, revolution, Ant. compliance, acquiescence
tenure[N] การครอบครอง, See also: การครอบครองทรัพย์สิน, Syn. occupancy, occupation, ownership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demesne(ดีเมน') n. การครอบครอง (ทรัพย์สิน) ที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน,ที่ดินในครอบครอง ,ขอบเขต,อาณาจักร
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
monopoly(มะนอพ'พะลี) n. เอกสิทธิ์,สิ่งที่อยู่ภายใต้การครอบครองโดยเอกสิทธิ์,บริษัทที่มีเอกสิทธิ,ภาวะตลาดที่มีผู้ขายเพียงผู้เดียว
occupancy(ออค'คิวเพินซี) n. การครอบครอง,การพำนักอาศัย,การมีถิ่นที่อยู่,
occupation(ออคคิวเพ'เชิน) n. อาชีพ,การงาน,การครอบครอง, Syn. vocation,profession
occupational(ออคคิวเพ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการครอบครอง,เกี่ยวกับอาชีพ
parcenaryn. การครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกัน
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม

English-Thai: Nontri Dictionary
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
tenancy(n) การเช่าอาศัย,การครอบครอง,สถานที่เช่า,ระยะเวลาเช่า
tenure(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ความมีสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top