Search result for

การขาย

(79 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขาย-, *การขาย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการขายเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Sales

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขายทอดตลาด[N] auction, See also: public sale, Thai definition: การขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้นั้นเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venditionการขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
short saleการขายของที่ยังไม่มีอยู่ในมือ, การขายของมือเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire saleการขายของที่เสียหายเพราะถูกอัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar salesการขายของอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treacheryการขายชาติ, การทรยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resale; resellingการขายซ้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reselling; resaleการขายซ้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
selling outการขายตัว (ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic ticketingการขายตั๋วอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Corporate divestitureการขายกิจการบางส่วน [เศรษฐศาสตร์]
Auctionการขายทอดตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Sale of organs, tissuresการขายอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Privatizationการขายกิจการที่เป็นของรัฐ [ธุรกิจ]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร
การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Short sellingการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง, การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง
การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง เนื่องจากคาดว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลง จึงขายไปก่อนที่ราคาปัจจุบัน และจะไปซื้อคืนในภายหลัง โดยผู้ขายชอร์ตต้องยืมหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นเพื่อส่งมอบไปก่อน และไปซื้อคืนในภายหลัง เพื่อเอาหลักทรัพย์ไปคืนแก่เจ้าของเดิม สำหรับกำไรหรือขาดทุนจะเกิดตอนซื้อคืน ขึ้นอยู่กับว่าซื้อคืนในราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาตอนที่ขายหลังจากหักค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม [ตลาดทุน]
Short saleการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง
การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง เนื่องจากคาดว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลง จึงขายไปก่อนที่ราคาปัจจุบัน และจะไปซื้อคืนในภายหลัง โดยผู้ขายชอร์ตต้องยืมหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นเพื่อส่งมอบไปก่อน และไปซื้อคืนในภายหลัง เพื่อเอาหลักทรัพย์ไปคืนแก่เจ้าของเดิม สำหรับกำไรหรือขาดทุนจะเกิดตอนซื้อคืน ขึ้นอยู่กับว่าซื้อคืนในราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาตอนที่ขายหลังจากหักค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม [ตลาดทุน]
Private placementการขายหุ้นแบบเจาะจง
การที่บริษัทออกหุ้นขายให้แก่ผู้ซื้อรายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งโดยเจาะจงโดยที่ผู้ซื้อรับซื้อไว้เพื่อลงทุน มิใช่รับซื้อมาเพื่อนำออกจัดจำหน่าย การออกหุ้นขายแบบ private placement บริษัทผู้ออกหุ้นไม่ต้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา แต่วิธี private placement จะต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดโดย ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Direct sellingการขายโดยตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reads like a grocery list. She salvageable?อ่านเหมือนรายการขายของชำ เธอรอด? Mad Max (1979)
The archbishop wants to sell this building to the Board of Education.หัวหน้าของบิชอพต้องการขายตึกนี้แก่สภาการศึกษา The Blues Brothers (1980)
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย... Mannequin (1987)
I think Mrs. Timkin is right. I move we postpone the sale for six weeks.ดิฉันคิดว่าคุณทิมคินพูดถูกค่ะ เราน่าจะขอเลื่อนการขายไปอีกสัก 6 สัปดาห์นะคะ Mannequin (1987)
I'm selling itผมต้องการขาย The Legend of 1900 (1998)
Let me remind you that the conditions of sale... are listed in the catalog.ขอย้ำว่าเงื่อนไขในการขายครั้งนี้ มีระบุอยู่ในแคตตาล็อก The Red Violin (1998)
Before we begin, it is my duty to direct you to the conditions of sale... that you'll find at the front of the catalog.ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเป็นหน้าที่ผม ที่จะต้องพูดถึงเงื่อนไขในการขาย ที่คุณจะได้เห็นตรงด้านหน้าของแคตตาล็อก The Red Violin (1998)
I mean, your firm... is hands-down the Rolls-Royce of local real estate firms, and your personal sales record is...ฉันหมายถึง คุณดูประสบความสำเร็จมาก กับธุรกิจจนแทบจะถอยโรลซ์-รอยซ์ได้ง่ายๆ และสถิติการขายของคุณมันช่าง... American Beauty (1999)
We've been having some problems with people selling drugs here in the stadium.เรามีปัญหาการขายยาเสพติด ในสนามกีฬา Unbreakable (2000)
Higher level than the sex industry.มันมีระดับที่สุงกว่าการขายตัว Platonic Sex (2001)
Yeah. It's like the garage sale from hell.ใช่ มันก็เหมือนกับการขายอู่จากนรก Wrong Turn (2003)
A portion of the proceeds from the sale of this garment would be donated to various children's charities.รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อผ้าชิ้นนี้ จะบริจาคให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาย[n.] (kān khāi) EN: sale ; selling   FR: vente [f] ; aliénation [f]
การขายชอร์ต[n. exp.] (kān khāi chøt) EN: short selling   
การขายซ้ำ[v. exp.] (kān khāi sam) EN: resale   
การขายตรง[n. exp.] (kān khāi trong) EN: direct sale ; direct selling ; direct marketing   FR: vente directe [f]
การขายตามคำพรรณนา[n. exp.] (kān khāi tām kham phannanā) EN: sale by description   
การขายทอดตลาด[n. exp.] (kān khāi thøttalāt) EN: auction ; sale by auction   
การขายปลีก[n. exp.] (kān khāi plīk) EN: retailing   
การขายฝาก[v. exp.] (kān khāi fāk) EN: sale on consignment   
การขายลดราคา[n. exp.] (kān khāi lot rākhā) EN: bargain sale   
การขายสด [n. exp.] (kān khāi sot) EN: cash sale   FR: vente au comptant [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auction[N] การขายโดยการประมูล, See also: การขายทอดตลาด
bring-and-buy sale[N] การขายของเพื่อการกุศล
flotation[N] การขายหุ้นบริษัทให้กับสาธาณชน
garage sale[N] การขายสิ่งของมือสอง
hard sell[N] การขายของแบบยัดเยียด (คำไม่เป็นทางการ), Ant. soft sell
merchandising[N] การขายสินค้า
public sale[N] การขายประมูล, Syn. auction
raffle[N] การขายตั๋วจับฉลาก (โดยมีสิ่งของเป็นรางวัลมากกว่าเงิน), See also: การขายสินค้าด้วยการจับฉลาก, Syn. lottery
resale[N] การขายใหม่
retail[N] การขายปลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auction(ออค'เชิน) n. การเลหลัง,การประ-มูลของ,การขายทอดตลาด. -vt. ขายทอดตลาด
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
closeoutn. การขายสินค้าทั้งหมดเพื่อปิดกิจการ,การขายสินค้าทั้งหมดที่ไม่ต้องให้มีอีกในร้าน
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
hard sellการขายแบบยัดเยียด,การพยายามขายให้ได้
merchandise(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
merchandize(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
prostitution(n) การเป็นโสเภณี,การขายตัว
retail(adj) เกี่ยวกับการขายปลีก
retail(n) การขายปลีก
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
sale(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
treachery(n) การทรยศ,การขายชาติ,การหักหลัง,การอกตัญญู
treason(n) การกบฏ,การขายชาติ
wholesale(n) การขายส่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
private placementการขายหุ้นแบบเจาะจง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
売却[ばいきゃく, baikyaku] (n ) การขายทิ้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
販売[はんばい, hanbai] Thai: การขาย English: sale

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top