Search result for

การกำหนด

(81 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกำหนด-, *การกำหนด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธีการกำหนด เช่น ก็อยู่จนสิ้นชนมายุพิธีในเทพพู้น (ม. คำหลวง ทศพร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-determinationการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immediate addressingการกำหนดข้อมูลใช้ทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนตามส่วนของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reapportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entailการกำหนดตัวผู้สืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relocationการกำหนดทำเลที่ตั้งใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orientationการกำหนดทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joinder of issueการกำหนดประเด็นข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export costing and pricingการกำหนดต้นทุนและราคาส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Customs valuationการกำหนดค่าทางศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Industrial locationการกำหนดที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Age determination by skeletonการกำหนดอายุจากโครงร่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age determination by teethการกำหนดอายุจากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dietการกำหนดอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transfer pricingการกำหนดราคาโอน [เศรษฐศาสตร์]
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Cholesterol, Dietaryการกำหนดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ [TU Subject Heading]
Datingการกำหนดอายุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But at the end, bar 445...แต่ตรงตอนจบ บาร์* 445... *การกำหนดระยะของจังหวะทางดนตรี Beethoven Virus (2008)
With a set of pre programmed actions, with no one controlling them, and no way to react, their chances of survival next to nil?มีการกำหนดแอคชั่นล่วงหน้าเอาไว้ Nไม่มีการควบคุม.. และโต้ตอบอะไรไม่ได้ด้วย Nนั่นทำให้การรอดชีวิตของพวกเค้าเป็นศูนย์ ใช่มั้ยคะ? Gamer (2009)
I want every inch of that fence line checked for points of compromise.ฉันต้องการทุกนิ้วตรวจสอบ \ N. ของการกำหนดรูปลักษณ์แตกจุด Prison Break: The Final Break (2009)
Since when has that been necessary for a government appointment?ตั้งแต่มันจำเป็นตามที่ทางการกำหนด You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
The South African government and the African National Congress have agreed to set a date for South Africa's first non-racial election.รัฐบาลแอฟริกาใต้ และสภาแอฟริกันแห่งชาติ เห็นด้วยเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง โดยไม่แบ่งสีผิว The Bang Bang Club (2010)
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
He handles their itineraries, their personal needs.มันเป็นคนจัดการกำหนดการเดินทาง ของจำเป็นส่วนตัว The Devil You Know (2010)
My role is not to set policy, Chancellor, but I do see both points of view.บทบาทข้าไม่ใช่การกำหนดนโยบาย ท่านสมุหนายก แต่ข้าก็เข้าใจมุมมองของท่านทั้งคู่ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
A TRUCE OR A CRUSHING VICTORY FOR ONE SIDE?สสารมืดเป็นแรงที่โดดเด่น ในการกำหนดรูปแบบ ของจักรวาล Beyond the Darkness (2010)
The Higgs gives mass to the basic seeds of matter, such as the electron and atoms and the quarks inside protons.เพราะมวลของอิเล็กตรอน ช่วยในการกำหนด ขนาดของอะตอม, ฮิกส์จะช่วยให้โครงสร้างและ รูปแบบทุกอย่างที่เรารู้ว่า What Are We Really Made Of? (2010)
It has been designated as an international project.จะได้รับการกำหนดให้เป็น โครงการระหว่างประเทศ Episode #1.2 (2010)
I think the Air Force is using unassigned channels...ผมคิดว่า กองทัพอากาศ กำลังใช้ ช่องที่ยังไม่มีการกำหนดไว้ ... Super 8 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment   FR: attribution [f]
การกำหนดกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot konlayut) EN: strategy formulation ; strategy   
การกำหนดความหมาย[n. exp.] (kān kamnot khwāmmāi) EN: definition   
การกำหนดค่าชดเชย[n. exp.] (kān kamnot khāchotchoēi) EN: adjustment of damages   
การกำหนดงบประมาณ[n. exp.] (kān kamnot ngoppramān) EN: budgeting   
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด[n. exp.] (kān kamnot tamnaeng phalittaphan nai talāt) EN: market positioning   FR: positionnement sur le marché [m]
การกำหนดมาตรฐาน[n. exp.] (kān kamnot māttrathān) EN: standardization   
การกำหนดราคา[n. exp.] (kān kamnot rākhā) EN: pricing   
การกำหนดราคาให้คงที่เท่ากัน[n. exp.] (kān kamnot rākhā hai khong thī thaokan) EN: price-fixing   
การกำหนดศัพท์[n. exp.] (kān kamnot sap) EN: coining   

English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demarcation[N] การแบ่งเขต, See also: การกำหนดเขต, Syn. distinction, separation
designation[N] การกำหนด, Syn. selection, indication
formulation[N] การกำหนด, See also: การบัญญัติ, การคิดขึ้น, การประดิษฐ์ขึ้น, Syn. creation, construction
orientation[N] การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
overcapacity[N] การกำหนดต้นทุนสูงเกินไป
predestination[N] การกำหนดไว้ล่วงหน้า, See also: การทำนายล่วงหน้า, Syn. prediction, intention, predetermination
prescription[N] การกำหนดขึ้น, See also: แผนการที่กำหนดขึ้น
regulation[N] การวางข้อกำหนด, See also: การกำหนดกฏเกณฑ์
self-determination[N] อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ, See also: การกำหนดใจตนเอง, การตัดสินใจด้วยตัวเอง, Syn. free will, independence, freedom, liberty
stipulation[N] การกำหนดเงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
centring(เซน'ทริง) n. การกำหนดศูนย์กลาง
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
control codeรหัสควบคุมหมายถึง การกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้นว่า กำหนดให้การกดแป้น เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ เป็นต้น
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้

English-Thai: Nontri Dictionary
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
disposition(n) อารมณ์,การจัดการ,การกำหนด,ความประสงค์,โองการ
fixation(n) การกำหนด,ความสำรวม,การเจาะจง
formulation(n) การบัญญัติ,การกำหนด,การวางหลักเกณฑ์,การออกกฎ
placement(n) การวาง,การบรรจุ,การให้ตำแหน่ง,การกำหนด
prescription(n) การมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ,การกำหนดอายุความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kerning[เคิน-นิ่ง] (n) การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัว "อักษรสองตัว" ให้มากขึ้นจากระยะปกติที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ ส่วนใหญ่พบได้ในโปรแกรมพิมพ์งานต่างๆ เช่น Microsoft Word เป็นต้น เช่น การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัวอักษร "ก" กับ "า" ในคำว่า "การ" จะได้ผลเป็น "ก าร" (มีช่องว่างหนึ่งช่องระหว่าง ก ไก่ กับสระอา //อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning
See also: S. kern, R. tracking
Image:
risk base pricingการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้ขอกู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
振り仮名[ふりがな, furigana] (n) การกำหนดเสียงอ่านอยู่ด้านบนของตัวอักษรคันญิ
策定[さくてい, sakutei] (n ) การกำหนด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition

German-Thai: Longdo Dictionary
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา , See also: S. Abmachung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top