Search result for

กายภาพ

(39 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กายภาพ-, *กายภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายภาพ[ADJ] physical, Example: วิทยาศาตร์ทางกายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับสสารและพลังงาน, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต
กายภาพบำบัด[N] physical therapy, Example: หมอรักษาเขาด้วยวิธีกายภาพบำบัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กายภาพว. เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต, เกี่ยวกับสสารและพลังงาน, เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับสสารและพลังงาน
กายภาพเกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของผิวดิน บรรยากาศ อากาศ พืช และสัตว์ในถิ่นต่าง ๆ.
กายภาพบำบัดน. การบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูความบกพร่องของร่างกายที่เกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปรกติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physical therapy; physicotherapeutics; physicotherapy; physiotherapyกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physicotherapeutics; physicotherapy; physiotherapy; therapy, physicalกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physicotherapy; physicotherapeutics; physiotherapy; therapy, physicalกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapy; physicotherapeutics; physicotherapy; therapy, physicalกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, physical; physicotherapeutics; physicotherapy; physiotherapyกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapy, oralกายภาพบำบัดช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral physiotherapyกายภาพบำบัดช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical therapy (Specialty)กายภาพบำบัด (วิชาชีพ) [TU Subject Heading]
Physical therapy modalitiesกายภาพบำบัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Physically, she's fine.กายภาพเธอสบายดี Joy (2008)
They understand our vigor and our physicality.พวกเขาเข้าถึงความแข็งแรงและกายภาพของพวกเรา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Our neighbor, Mrs Van Dam, was a physical therapist.เพื่อนบ้านเรา มิส แวนดัม เป็นนักกายภาพบำบัด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Psychically?ในทางกายภาพน่ะ? Frost/Nixon (2008)
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม Pathology (2008)
So physically, you still have some remainder... of the protective tissue.โดยกายภาพแล้วหนูยังมีเยื่อกระดาษ ปกป้องเหลืออยู่ Dare (2009)
It look like his preference is based more on age instead of physical characteristics.ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจอายุ มากกว่าลักษณะทางกายภาพนะครับ A Shade of Gray (2009)
I sure would like to have some physical evidence that Rollins was in that house.ผมมั่นใจว่ามันต้องมีหลักฐานทางกายภาพ ที่บอกได้ว่าโรลินส์เคยไปที่บ้านนั้น A Shade of Gray (2009)
Assuming a fair amount of physical activity, you have just over eight hours of air.สมมุติฐานที่ชัดเจน ของกิจกรรมทางกายภาพทั้งหมด คุณมีอากาศเพียงแค่แปดชั่วโมงเท่านั้น Water (2009)
Have you ever seen Colonel Young have any kind of physical confrontationคุณเห็นผู้การยังค์หรือเปล่า มีหลักฐานทางกายภาพยืนยันหรือเปล่า Justice (2009)
- In fact, all the physical evidence, the blood spatter, the angle of the wound, the position of the body, it was all consistent with suicide.- ที่จริง ทุกหลักฐานทางกายภาพ เลือดสาดที่มุมของแผลนั้น Justice (2009)
Perfect in every physical detail.สมบูรณ์แบบทุกรายละเอียดทางกายภาพ Episode #3.3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายภาพ[n.] (khāiyaphāp) EN: physics   
กายภาพ[adj.] (khāiyaphāp) EN: physical   FR: physique
กายภาพบำบัด[n. exp.] (khāiyaphāpbamtat) EN: physical therapy ; physiotherapy   FR: physiothérapie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physical therapy[N] กายภาพบำบัด
physiotherapy[N] กายภาพบำบัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
bodily(บอ'ดิลี) adj.,adv. เกี่ยวกับกาย,ด้วยตนเอง,เกี่ยวกับหน่วยทางกายภาพ,ร่าง,กาย,ทั้งหมด,ทั้งกาย,ทั้งมวล
hardwaren. เครื่องโลหะ. ,เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ,อาวุธ,ยุทโธปกรณ์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์,หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ
modality(โมแดล'ลิที) n. แบบ,วิธี,แบบนิยม,สมัยนิยม,การใช้วิธีบำบัดหรือสิ่งใช้บำบัด (มักเป็นกายภาพบำบัด)
physical therapyn. กายภาพบำบัด
physiotherapy(ฟิสซิโอเธอ'ระพี) n.กายภาพบำบัด., See also: physiotherapeutic adj. physiotherapist n. นักกายภาพบำบัด n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bodily(adv) ทั้งร่างกาย,ทั้งหมด,ทางกายภาพ
physical(adj) ทางร่างกาย,กายภาพ,ทางวัตถุ,เกี่ยวกับธรรมชาติ,แท้จริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top