Search result for

กาม

(78 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาม-, *กาม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ธนกาม (n ) น. ผู้ใคร่เงิน, ผู้ตระหนี่, ผู้มีโลภ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาม[N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กามา, ราคะ, Example: กามเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพระสงฆ์, Thai definition: ความใคร่ทางเมถุน, Notes: บาลี-สันสกฤต
กาม[N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กาม, ราคะ, Example: การเสพกามาของสงฆ์ทำให้ต้องโทษถึงขั้นปาราชิก
กามภพ[N] places of sensuality, See also: source of sensual one, Example: ภพของมนุษย์เป็นกามภพ, Count unit: ภพ, Thai definition: ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม
กามิศ[ADJ] full of sexual desire, See also: lustful, Syn. กาเมศ
กามกิจ[N] sexual intercourse, Example: ผู้ที่เป็นพระสงฆ์มีข้อห้าม คือห้ามกระทำกามกิจ, Thai definition: การร่วมประเวณี
กามคุณ[N] five sensual desires, Example: ควรตระหนักไว้เสมอว่าอย่ามัวเมาในกามคุณ, Thai definition: สิ่งที่น่าปรารถนามี 5 ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส, Notes: บาลี-สันสกฤต
กามเทพ[N] Cupid, See also: God of love, Example: ฉันถูกกามเทพแผลงศรเข้าแล้ว, Thai definition: เทพเจ้าแห่งความรัก
กามโรค[N] venereal disease, Syn. โรคผู้หญิง, โรคบุรุษ, Example: เพราะความเจ้าชู้สมปองจึงต้องทนทุกข์ทรมานด้วยกามโรค, Count unit: โรค, Thai definition: โรคซึ่งติดต่อกันได้โดยการสำส่อนทางประเวณี
กามราคะ[N] sexual intercourse, Example: นวนิยายเรื่องนี้คลุ้งคาวด้วยกลิ่นไอแห่งกามราคะ, Thai definition: ความกำหนัดด้วยอำนาจของกาม
กามวิตก[N] sensual thought, See also: thought about sensual matter, Example: เขาเป็นโรคกามวิตก, Thai definition: ความรำพึงในกาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาม, กาม-(กามมะ-) น. ความใคร่, ความใคร่ทางเมถุน.
กามกรีฑาน. ชั้นเชิงในทางกาม.
กามกิจน. การร่วมประเวณี.
กามคุณน. สิ่งที่น่าปรารถนา มี ๕ ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
กามคุณความปรารถนาในเมถุน.
กามฉันท์น. ความพอใจในกามคุณทั้ง ๕.
กามตัณหาน. ความอยากในกามคุณทั้ง ๕.
กามท-, กามทท(กามมะทะ-, กามมะทะทะ, กามมะทด) น. การให้ตามที่ปรารถนา, ผู้ให้สิ่งที่น่าปรารถนา เช่น หนึ่งโสดกามทราช จักประพาศยลราชี ตามวิถีแนวไม้ไพรระเรียง (ม. คำหลวง หิมพานต์).
กาม(กา-มน) ว. เต็มไปด้วยกาม เช่น ฤๅโฉมพระศรีศริ อภิลาศกามน (สุธน).
กามภพน. ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม, โลกเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสพกาม ได้แก่ อบายภูมิ ๔ (นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปรตวิสัยภูมิ อสุรกายภูมิ) มนุษยโลก ๑ และสวรรค์ ๖ ชั้น (จาตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานนรดี ปรนิมมิตวสวัตดี) รวมเป็น ๑๑, กามภูมิ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erotic artกามิกศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disease, venereal (VD)กามโรค (วีดี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venereal disease (VD)กามโรค (วีดี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cupid (Rome deity)กามเทพ [TU Subject Heading]
Frigidityกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์ [การแพทย์]
Gamaginกามายีน [การแพทย์]
Impotence, Primaryกามตายด้านแบบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Impotence, Secondaryกามตายด้านแบบทุติยภูมิ [การแพทย์]
Libido, Loss ofกามตายด้าน, ความรู้สึกทางเพศหมดไป [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like making out or full-on sex or--ชอบทำอะไรแปลกๆ หรือ.. บ้ากาม... The Itch (2008)
Throw me that marker, will you?คุณโยนปากกามาให้ผมได้ไหม Last Resort (2008)
No, I never, you fuckwit!ไม่ ชั้นไม่เคยทำนะ ไอ้บ้ากาม Episode #1.5 (2008)
Monica has a cellphone, and the battery emits a tiny gps signal.โมนิกามีมือถือ, และแบตจะส่งสัญญาณจีพีเอสอ่อนๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
When we first met Hiro Nakamura,เมื่อแรกที่เราพบ ฮิโระ นากามูระ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
His family had been americans for over 500 years.ครอบเครัวเขา อยู่อเมริกามา 500 ปีแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Look, we have been American citizens for over 40 years.เราเป็นพลเมืองอเมริกามากว่า 40 ปีแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is gonna sound crazy, but, basically... we were on a plane to Amsterdam... and we got mistaken for terrorists and we got sent to Guantanamo Bay... and then we escaped and snuck into America with a bunch of Cubans... and now we're trying to get to Texas... where there's a guy who can help us out... and he's getting married to Kumar's ex-girlfriend.เราอยู่บนเครื่องบินจะไปอัมสเตอร์ดัม... แล้วเราก็โดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เราถูกส่งไปอ่าวกวนเตนาโม... แล้วเราก็หนีมา แอบเข้าอเมริกามากับกลุ่มคนชาวคิวบา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Ben Shaw, Seiko Nakamura.เบน, เซโกะ นากามูระ Shutter (2008)
- If you want an autograph, give me a pen.-ถ้าจะเอาลายเซ็นก็เอาปากกามาสิ Inkheart (2008)
Goddess ramen.เมกามิราเม็งค่ะ The Ramen Girl (2008)
Goddess ramen.เมกามิราเม็งค่ะ ท่านประธาน The Ramen Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
กามวิตถาร[n.] (kāmwittathān) EN: sexual pervert ; abnormal sex   FR: perversion sexuelle [f]
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
กามเทพ[n. prop.] (Kāmmathēp) EN: Cupid ; God of love   FR: Cupidon
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease   FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
BJ(slang) โอฐกาม, S. blow job, oral sex,
blow job(slang) โอฐกาม, S. oral sex,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Cupid[N] กามเทพ
god of love[N] กามเทพ, Syn. Cupid
V.D.[ABBR] กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
venereal disease[N] กามโรค, See also: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่น ซิฟิลิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agama(แอก' กามา) n. กิ้งก่าจำพวก Agama
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
bergamot(เบอ'กามอท) n. ต้นมะกรูด
bow boyn. กามเทพ, Syn. cupid
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
chancroid(แชง'ครอยดฺ) n. แผลกามโรค,แผลริมอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
carnality(n) กามตัณหา,กามคุณ,กามารมณ์
cupid(n) กามเทพ
incontinence(n) การไม่ยับยั้ง,ความมักมากในกาม
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
licentiousness(n) ตัณหาจัด,ความมักมากในกาม,ความผิดศีลธรรม
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน
sex(n) เพศ,ความรู้สึกทางเพศ,เรื่องประเวณี,กาม,การร่วมเพศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gamadeva[Ga-Ma-De-Va] (n ) กามเทพ ในความเชื่อของชาวฮินดู

German-Thai: Longdo Dictionary
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top