Search result for

กาก

(99 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาก-, *กาก*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีกาก (n adj ) เป็นคำหยาบสำหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว เพราะหญิงนั้นเปรียบเสมือนกากของทั้งปวง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กนกากบ่อทอง
กากสัสยีน ทองเหม็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาก[N] garbage, See also: waste, rubbish, Syn. เศษ, ขยะ, Example: แม่สั่งให้ลูกเอากากอาหารไปทิ้งในถังขยะ
กาก[N] khaki, See also: iron-rust colour, Example: ข้าราชการสวมเสื้อสีกากี, Thai definition: สีน้ำตาลปนเหลือง
กาก[N] female crow, Count unit: ตัว, Thai definition: กาตัวเมีย
กาก[ADJ] promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai definition: หญิงมากชู้หลายผัว
กากคติ[N] kind of Thai verse, Thai definition: ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป
กากบาท[N] cross, See also: plus sign, Example: ฉันทำเครื่องหมายกากบาทไว้หน้าข้อที่เลือก, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
กากรุน[N] Carborundum, See also: emery, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง
กากหมู[N] crackling, Example: น้องชอบกินกากหมู, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: มันหมูที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้ว
กากเดน[N] remnant, See also: remains, Syn. เดน, เศษเดน, Example: เขาเห็นฉันเป็นกากเดนที่ไร้ค่าสำหรับเขาไปแล้ว, Thai definition: สิ่งที่เหลือโดยไม่มีความต้องการแล้ว
กากขยาก[N] scraps, See also: waste matter, dregs, dross, residue, Count unit: กาก, Thai definition: กากที่หยาบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กากน. สิ่งที่เหลือเมื่อคั้นหรือคัดเอาส่วนดีออกแล้ว เช่น กากมะพร้าว
กากหยากเยื่อ
กากเดนเลือก (ใช้เป็นคำด่า) เช่น กากมนุษย์ คนกาก.
กาก-, กากน. กา (นก).
กากขยากน. กากที่หยาบ, หยากเยื่อ.
กากข้าวน. ข้าวเปลือกที่ปนอยู่ในข้าวสารหรือข้าวสุก.
กากคติ(กากะคะติ) น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป เช่น สรรเพ็ชญ์เจ้าได้ ทรงฤทธิ์เรืองไกร ย่อมบำเพงทาน ให้พระวิมุติ โลกุดรญาณแสวงศีลาจาร ประเสริฐหนักหนา (ชุมนุมตำรากลอน).
กากณึก(กากะหฺนึก) น. ทรัพย์มีค่าเท่าค่าแห่งชิ้นเนื้อพอกาพาไปได้
กากณึกชื่อมาตราเงินอย่างตํ่าที่สุด.
กากน้ำตาลน. ของเหลวสีดำ เหนียวข้น ไม่สามารถตกผลึกน้ำตาลได้อีก ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roughageกาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marcกากคั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sludgeกากตะกอน, ตม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiderกากบาท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
residue, drugกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug residueกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude fibreกากใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibre, crudeกากใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear wasteกากนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewage sludgeกากตะกอนน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี, วัสดุที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่เป็น หรือประกอบด้วย หรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพรังสีสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งผู้ครอบครองวัสดุนั้นไม่ประสงค์จะใช้งานอีกต่อไป และให้หมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดให้เป็นกากกัมมันตรังสีด้วย
(ดู clearance level ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
กากบาทชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
คำที่มักเขียนผิด คือ กากะบาด [คำที่มักเขียนผิด]
Sludgeกากตะกอน
ของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Synthetic sludgeกากตะกอนสังเคราะห์
จุลชีพที่ได้จากการทดลอง โดยการให้อาหารแก่สารอินทรีย์ เช่น นมแข็ง น้ำซุปวัว เปปโทน เกลือของฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในส่วนผสมต่างๆ หลังจากเติมเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำเสียแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
กากพวกที่ไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ [ศัพท์วัยรุ่น]
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Radioactive wastesกากกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you have the masquerade ball again this summer?ทําไมไม่จัดงานเต้นรําสวมหน้ากากอีกล่ะ Rebecca (1940)
Here, you've brought your child's gas mask.ที่นี่คุณจะได้นำหน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
Oh, no, not in front of your child's gas mask.โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในด้านหน้าของ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This is a very bad business in Central America.นี่คือธุรกิจที่ไม่ดีมาก ในอเมริกากลาง ที่เลวร้ายมาก. 2010: The Year We Make Contact (1984)
The problem in Central America is growing worse.ปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกากลาง มีการเจริญเติบโตที่เลวร้ายยิ่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
You come to America with me, and we get job in circus.คุณมาถึงอเมริกากับฉันและเราได้รับงานในคณะละครสัตว์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Mating customs.ศุลกากรผสมพันธุ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You and your friends can play a little game, and I bet that you get the Scarecrow back after all.เจ้าและเพื่อนๆ จะต้องเล่นเกมส์ง่ายๆ และข้าจะพาหุ่นไล่กากลับมา หลังจากเจ้าทำสำเร็จ Return to Oz (1985)
It was scary guys, there were cracks in the sidewalk(ของขวัญ --- หน้ากากประจำชาติเกาหลี) Full House (1987)
People in masks cannot be trusted.พวกคนสวมหน้ากากน่ะ ไว้ใจไม่ได้ The Princess Bride (1987)
Why are you wearing a mask?แล้วทำไมถึงต้องสวมหน้ากากล่ะ? The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากน้ำตาล[n. exp.] (kāk nāmtān) EN: molasses   FR: mélasse [f]
กากนิวเคลียร์[n. exp.] (kāk niūkhlīa) FR: déchet nucléaire [m]
กากบาท[n.] (kākabāt) EN: cross ; plus sign   FR: croix [f]
กากมะพร้าว[n. exp.] (kāk maphrāo) EN: coconut residue ; coconut press cake   
กากมันสำปะหลัง[n. exp.] (kāk mansampalang) EN: cassava waste   
กากรุน[n.] (kākrun) EN: Carborundum ; emery   
กากอ้อย[n.] (kāk øi) EN: bagasse   FR: bagasse [f]
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by-product[N] กาก, See also: เศษ, ของที่เหลือ, Syn. excess, offshoot
crackling[N] กากหมู, See also: กากที่เหลือจากนำน้ำมันออกจากมันหมูแล้ว
crisscross[VT] กากบาท
cross[N] กากบาท
draff[N] กากอาหาร, See also: ขี้ตะกอน, เศษอาหาร, กาก, Syn. grounds, grouts, dregs, lees
dregs[N] กาก, See also: ตะกอน, Syn. sediment, lees
grounds[N] ตะกอน, See also: กาก, Syn. dregs, leavings, lot
lees[N] กาก, See also: ตะกอน, Syn. dregs, sediment
mark[VT] ทำเครื่องหมาย, See also: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ, Syn. check, check off notch
molasses[N] กากน้ำตาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
bort(บอร์ทฺซ) n. เพชรชั้นเลว,กากเพชร
bortz(บอร์ทฺซ) n. เพชรชั้นเลว,กากเพชร
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ,ความจุ,ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า,ส่วนสำคัญ,อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่,ความหนา,กอง,ทั้งก้อน,จำนวนหนา vi.,vi. ขยายตัว,เพิ่มขึ้น, Syn. volume,mass,body
burundi(บะรัน'ดี) n. ชื่อสาธารณรัฐในแอฟริกากลาง
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ ,ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ,ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ,ม่านกระสุน,ถ้ำ
cinder(ซิน'เดอะ) n. ขี้เถ้า,เถ้าถ่าน,ถ่าน,ถ่านไฟ,กากแร่,กากถ่านหิน, See also: cindery,cinderous adj.
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกาก
crisscross(adj) กากบาท,ไขว้,ซึ่งตัดกัน
cross(n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท
customhouse(n) โรงภาษี,ขนอน,ด่านศุลกาก
dregs(n) ตะกอน,ของเสีย,กาก,เศษ
dross(n) กาก,ขยะ,เศษ,ของเสีย
froth(n) ฟอง,กาก
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hazardous wasteกากของเสียอุตสาหกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
放射性廃棄物[ほうしゃせいはいきぶつ, houshaseihaikibutsu] (n ) กากกัมมันตรังสี , See also: R. radioactive waste

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top