Search result for

กัปปิยภัณฑ์

(6 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กัปปิยภัณฑ์-, *กัปปิยภัณฑ์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กัปปิยภัณฑ์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กัปปิยภัณฑ์*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัปปิยภัณฑ์[N] suitable presents, See also: offerings, Example: ญาติโยมถวายกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งของที่ควรแก่พระภิกษุ ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ จีวร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอื่นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัปปิยภัณฑ์น. สิ่งของที่ควรแก่ภิกษุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอื่น ๆ เช่น ร่ม รองเท้า.
กัปปิยโวหารน. โวหารที่ควรแก่ภิกษุ เช่น เรียกเงินตราว่า กัปปิยภัณฑ์, ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะแก่กาลเทศะ.
สมณโวหารน. ถ้อยคำที่ควรแก่สมณะ เช่น อาตมา ฉันจังหัน กัปปิยภัณฑ์.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top