Search result for

กัด

(99 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กัด-, *กัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัด[V] corrode, See also: erode, Syn. ขบ, Thai definition: ทำให้โลหะกร่อนหรือทะลุโดยใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด
กัด[V] bite, See also: nip, nibble, Syn. ขบ, Example: สมชายกัดเนื้อย่างเข้าไป 1 คำจึงรู้ว่าไม่สุก, Thai definition: เอาหน้าฟันกดไว้โดยแรงเพื่อให้ฉีกขาด
กัด[V] quarrel, See also: fight, be at odds, Syn. ทะเลาะ, Example: ณรงค์กับนิรันดร์เขม่นกันมานาน พอเจอหน้าก็เลยกัดกันเสมอ
กัดป่า[N] kind of fresh-water fish, Syn. กริม, Example: เด็กๆ ช้อนปลากัดป่าได้เต็มสวิง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Betta splendens ในวงศ์ Anabantidae ทำรังเป็นหวอดที่ผิวน้ำ ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย มีสีสวยงาม สามารถพองครีบ แผ่ฝาเหงือกและเปล่งสีให้เข้มขึ้นอีกในขณะต่อสู้
กัดฟัน[V] gnash (the teeth), Example: เด็กหลายคนชอบนอนกัดฟัน
กัดฟัน[V] endure, See also: make a determined effort, be patient, Syn. มานะ, อดทน, Example: ถึงแม้เขาได้สูญเสียผู้บังเกิดเกล้าไป แต่ด้วยความมานะพยายามเขาจึงอุตส่าห์กัดฟันเรียนจนจบ
กัดลาก[N] kind of fish-trap, See also: trawl net, drag net, Syn. อวนลาก, Thai definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง
กัดวาง[N] kind of fish-trap, Syn. อวนลอย, Example: ชาวประมงใช้กัดวางเพื่อจับสัตว์น้ำ, Thai definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง
กัดเซาะ[V] scour, Syn. กัดกร่อน, Example: น้ำกัดเซาะตลิ่งจนพัง
กัดกร่อน[V] erode, See also: corrode, Syn. กัดเซาะ, Example: พิษของน้ำประสานทองสามารถกัดกร่อนโลหะได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัดก. เอาฟันกดไว้โดยแรง เพื่อไม่ให้สิ่งที่กดไว้หลุดไป เช่น กัดสำลีไว้ให้แน่น หรือเพื่อให้เข้าไป ให้ทะลุ ให้ฉีกขาด เป็นต้น เช่น สุนัขกัดเข้าไปถึงกระดูก หนูกัดผ้าเป็นรู, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้กร่อนสลายหรือจางไป เช่น สนิมกัดเหล็ก กัดสิวกัดฝ้าออกให้หมด, ทำให้เปื่อยเป็นแผล เช่น ปูนกัดปาก น้ำกัดเท้า
กัดหาเรื่อง เช่น เขากัดฉันไม่เลิก, ทะเลาะวิวาท เช่น ๒ คนนี้กัดกันอยู่เสมอ.
กัดน. เครื่องมือจับปลาทะเลชนิดอวน.
กัดน. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กชนิด Betta splendens Regan ในวงศ์ Osphronemidae ขนาดยาวได้ถึง ๖.๕ เซนติเมตร ทำรังเป็นหวอดที่ผิวนํ้า ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย มีสีสวยงาม สามารถกางครีบและแผ่นปิดเหงือก เปล่งสีลำตัวให้เข้มขึ้น ในขณะต่อสู้มักกัดกัน จึงเรียกว่า ปลากัด.
กัดน. พิกัด.
กัดน. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ ตรงกับเลข ๖.
กัดก้อนเกลือกินก. ใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นมาก.
กัดค่าก. กำหนดราคา เช่น ซ้นนกัดค่าพระราชกุมาร (ม. คำหลวง กุมาร).
กัดติด, กัดไม่ปล่อยก. ติดตามอย่างไม่ละวาง, ทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจัง เช่น เขาทำงานแบบกัดไม่ปล่อย.
กัดป่าดู กริม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bitesกัด [การแพทย์]
Bitingกัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bite it.กัดสิ Atonement (2007)
Well, I took a bite out of my ring, so he asked for a divorce.เพราะว่าฉันกัดที่แหวน เขาก็เลยขออย่า Pret-a-Poor-J (2008)
Lady b.'s been outfoxed by a young foxเลดี้ บี ถูกกัดกลับ โดย หมาป่าตัวน้อย There Might be Blood (2008)
And what are you gonna do if you get caught, bite someone?แล้วนายจะทำยังไงถ้านายถูกจับ กัดเค้าหรือ Odyssey (2008)
I'm no doctor, but it looks like something's been chewing on him.ฉันไม่ใช้หมอน่ะ แต่ดูเหมือนว่า จะโดนอะไรกัด Dead Space: Downfall (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
A spider bite doesn't explain anything unless the patient was actually bitten by a spider.แมงมุมกัดอธิบายไม่ได้ทั้งหมด เหลวไหลคนไข้ถูกแมงทุทกัด Lucky Thirteen (2008)
I think I would've felt a spider biting me.ฉันคิดว่าฉันไม่เป็นอะไร แค่แมงมุมกัด Lucky Thirteen (2008)
It means it's not a spider bite.มันหมายความว่าไม่ได้โดนแมงมุมกัด Lucky Thirteen (2008)
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
Never losing control also means you're never putting yourself out there, never pushing your limits.ไม่เคยควบคุมตัวเองไม่ได้ หมายถึง นายไม่เคยเอาตัวเองออกมา ไม่เคยทดสอบขีดจำกัด Lucky Thirteen (2008)
Don't care about the bug bite.อย่าไปสนใจเรื่องแมลงกัดเลย The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัด [v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble   FR: mordre
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัด [v.] (kat) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds   
กัด [v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner   
กัดกร่อน [v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode   
กัดกร่อน [adj.] (katkrǿn) EN: abrasive   FR: abrasif
กัดกัน[v. exp.] (kat kan) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel   FR: avoir une prise de bec (fam.)
กัดกิน[v.] (katkin) EN: eat away (at)   
กัดขาด[v.] (katkhāt) EN: bite off   
กัดต่อย[v.] (kattǿi) EN: bite ; sting   

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
Athlete's footโรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, S. Tinea pedis,
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bite[VT] กัด, See also: ขบ, งับ, Syn. nip, snap
bite[VI] (แมลง) ต่อย, See also: กัด, Syn. nip, snap
bite back[PHRV] กัดตอบ, See also: กัดกลับ
bite into[PHRV] กัด, See also: งับ
bite into[PHRV] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat into
bite off[PHRV] กัดขาด, See also: งับจนขาด
bite on[PHRV] กัด, See also: งับ, Syn. chew on
corrode[VI] กัดกร่อน, Syn. eat, rust
corrode[VT] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat, rust
chew away[PHRV] กัดทำลายด้วยฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)

English-Thai: Nontri Dictionary
backbite(vt) ลอบกัด
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
belong(vi) เป็นของ,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
bite(n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร
bite(vt) กัด,กิน,ตอด,ขบ,ต่อย
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
bound(vt) จำกัด,กำหนดขอบเขต
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
devoure (vt) กัดกิน
歯ぎしり[はぎしり] (n ) กัดฟัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
噛む[かむ, kamu] Thai: กัด English: to bite

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
etw. verstehen unter (D)(vt) มีคำแปลหรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Unter einer Familie versteht man die Eltern und ihre Kinder.
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง

French-Thai: Longdo Dictionary
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top