Search result for

กะลา

(55 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะลา-, *กะลา*
Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
မဂႆလာပၝ[มิงกะลาบา] (phrase ) สวัสดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะลา[N] coconut shell, Example: สร้อยคอเส้นนี้ทำมาจากกะลามะพร้าว, Count unit: ใบ, ซีก, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว
กะลา[N] half of coconut shell, Example: เขาโยนเศษเงินลงในกะลาขอทาน, Count unit: ใบ
กะลาสี[N] sailor, See also: crew, seaman, Syn. ลูกเรือ, Example: เมื่อเรือรบมาถึงฝั่งพวกกะลาสีพากันกระโดดขึ้นท่าอย่างเบิกบาน, Count unit: คน
กะลาหัว[N] skull, See also: head, Example: จนอย่างนี้ยังไม่เจียมกะลาหัวอีก, Thai definition: กะโหลกศีรษะ เป็นคำไม่สุภาพ, Notes: (ภาษาปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะลาน. ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว ถ้าผ่าซีก ซีกที่มีตา เรียกว่า กะลาตัวผู้ ซีกที่ตัน เรียกว่า กะลาตัวเมีย
กะลาเรียกชามเนื้อกระเบื้อง รูปร่างคล้ายกะลา ด้านนอกสีน้ำตาลแก่ ด้านในสีขาว เขียนลายสีคราม มีขนาดต่าง ๆ กัน ว่า ชามกะลา
กะลาเรียกผมที่ตัดเป็นรูปกะลาครอบ ว่า ผมทรงกะลาครอบ
กะลาเรียกหมวกที่มีรูปคล้ายกะลาครอบ ว่า หมวกกะลา หรือ หมวกกะลาครอบ.
กะลาว. มีค่าน้อย เช่น เก่ากะลา.
กะลาน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Etlingera elatior (Jack) R. M. Sm. ในวงศ์ Zingiberaceae ต้นคล้ายข่า สูง ๓-๔ เมตร ช่อดอกคล้ายบัวตูมแต่กลีบแข็ง สีชมพูหรือแดง มีดอกเล็ก ๆ แน่นเป็นกระจุกอยู่ภายใน ก้านช่อดอกผุดขึ้นจากดินและยาวได้ถึง ๑ เมตร หน่อและดอกอ่อนใช้เป็นอาหาร, กาหลา หรือ ดาหลา ก็เรียก, ปักษ์ใต้บางจังหวัดเรียก ปุดกะลา.
กะลาซอน. กะลามะพร้าวที่มีปุ่มนูนเป็นรูปสามเส้า ใช้สำหรับทำซอสามสาย, เรียกลักษณะของหัวกะโหลกศีรษะที่เป็นรูปอย่างนั้น.
กะลาสีน. ลูกเรือ.
กะลาสีว. อย่างเครื่องแต่งกายกะลาสีสมัยโบราณหรือพลทหารเรือปัจจุบัน เช่น หมวกกะลาสี เงื่อนกะลาสี คอปกเสื้อกะลาสี.
กะลาหัวกะโหลกศีรษะ เช่น ไม่เจียมกะลาหัว คุ้มกะลาหัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Careful with the wine. One whiff of a barmaid's apron and you're singing like a sailor.อย่าไปดื่มอะไรให้มากละ เดี๋ยวก็เมาเหมือนพวกกะลาสี The Moment of Truth (2008)
-Sailor.-กะลาสีเรือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A frog in the well which has just seen the outside world.กบในกะลา ที่พึ่งเห็นโลกภายนอก Episode #1.8 (2008)
For the frog-in-the-well model student!เพื่อกบในกะลา นักศึกษาตัวอย่าง! Episode #1.8 (2008)
Terrible name for a planet, might as well call it "dirt".ชื่อกะโหลกกะลามาก น่าพักอาศัยมาก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
What is your name, sailor?คุณชื่ออะไร กะลาสี Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Did you have something to do with this fire, you limey bastard?นายมีส่วนอะไรเกี่ยวกับไฟไหม้ครั้งนี้หรือเปล่า เจ้ากะลาสีเรืออังกฤษบ้า? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Well, I will not be judged by a kangaroo court of venal politicians.ผมจะไม่ให้พวกกินเมืองมาตั้งศาลกระโหลกกะลาตัดสินผม Public Enemies (2009)
God, this is what it must feel like... in drama crew Loserville.ให้ตาย ชีวิตยังกับ ในละครกะลาสีเรื่อง ไอ้ทาสขี้แพ้ Dare (2009)
There's a moment sailors call slack tide.มีช่วงขณะนึงที่ พวกกะลาสีเรียกว่าน้ำนิ่ง Slack Tide (2009)
I thought he might like to join the young sailors club.ฉันคิดว่าเขาอาจชอบเข้า ชมรมกะลาสีรุ่นเยาว์ Slack Tide (2009)
the overnight camping trip with the young sailors.แคมปิ้งค้างคืนกับกะลาสีตัวน้อย Slack Tide (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
กะลามะพร้าว[n. exp.] (kalā maphrāo) EN: coconut shell   
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
กะลาหัว [n.] (kalāhūa) EN: skull ; head   FR: crâne [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limey[N] กะลาสีเรือหรือทหารอังกฤษ
mariner[N] กะลาสี (คำล้าสมัย), Syn. sailor
sailor[N] ลูกเรือ, See also: กะลาสี, Syn. seaman, seafarer, boatman
sea dog[N] กะลาสีเรือผู้มากประสบการณ์, Syn. sailor, shellback
sea folk[N] กะลาสีเรือ, See also: ชาวทะเล, Syn. sailor
seaman[N] กะลาสี, See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ, Syn. sailor, naval officer, seafarer, mariner
shipman[N] กะลาสีเรือ
shipmate[N] กะลาสีเรือ
swab[N] กะลาสีเรือ (คำสแลง), Syn. sailor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv.,adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout,landlubber
luejacket(บลู'แจคคิท) n. กะลาสีเรือ,ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
jack(n) คนงาน,กะลาสี,แม่แรงยกของ,ธงเรือ
mariner(n) กะลาสีเรือ,ชาวเล,ชาวประมง
nutshell(n) เปลือกผลไม้แข็ง,กะลา
sailor(n) ทหารเรือ,กะลาสี,ชาวทะเล
salt(n) บ่อเกลือ,เกลือ,กระปุกเกลือ,กะลาสี
seafarer(n) ผู้เดินทางทางทะเล,กะลาสี,ชาวเรือ
seaman(n) ลูกเรือ,กะลาสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top