Search result for

กองฟอน

(8 entries)
(0.9332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองฟอน-, *กองฟอน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กองฟอน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กองฟอน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองฟอน[N] ashes of a burnout pyre, See also: remains of a fire, Example: ภาพข้างหน้าที่เห็นที่ทำให้รู้สึกเศร้าใจมากคือ แม่ของเด็กร่ำไห้เจียนใจจะขาดอยู่หน้ากองฟอน, Count unit: กอง, Thai definition: กองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กองฟอนน. กองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว.
แจงรูปน. วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก, แปรรูป หรือ แปรธาตุ ก็ว่า.
แปรรูปน. วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก, แจงรูป หรือ แปรธาตุ ก็ว่า
ฟอนที่ไหม้เป็นจุรณ, ที่ไหม้เป็นขี้เถ้า, เช่น กองฟอน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แจงพระรูป วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว หันกลับมาทางทิศตะวันออก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แปรรูป หรือแปรธาตุ [ศัพท์พระราชพิธี]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top