Search result for

กองทหาร

(47 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองทหาร-, *กองทหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทหาร[N] troops, See also: forces, army, Example: กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง, Count unit: กอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
militiaกองทหารอาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
guard of honourกองทหารเกียรติยศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My designation is trooper 27-5555, sir.ผมสังกัด กองทหารม้าที่ 27-5555 ครับ Rookies (2008)
When our troops stationed at the border reach the capital, they will join the Council troops and begin a full offensive.เมื่อกองทหารของเราแผ่ขยายไปทั่วเมืองหลวง พวกเขาจะร่วมมือกันกับทหารชองสภา แลเริ่มโจมตีเต็มรูปแบบ The Kingdom of the Winds (2008)
The troops have already gone past the Hwacheon Plains.กองทหารได้ผ่านที่ราบฮวาชอนเรียบร้อยแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
They're summoning the troops.พวกเขากำลังเรียกกองทหาร The Kingdom of the Winds (2008)
Which troops?กองทหารของใคร The Kingdom of the Winds (2008)
Prepare for deployment immediately!เตรียมกองทหารเเดี๋ยวนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
I need my army across that river now.มันช้าไป ข้าต้องการให้กองทหาร ข้ามแม่น้ำไปแล้ว. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Miraz's army will not be far behind us, sire.กองทหารของมิราซ อยู่ไม่ไกล ท่านลอร์ด... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If I get your troops in, can you handle the guards?ถ้าข้าจะโจมตีกองทหาร, ท่านจะช่วยเป็น หน่วยคุ้มกันให้ ได้มัย? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I saw a Cao army unit coming after usข้าเห็นกองทหารโจโฉกำลังตามเรามา Three Kingdoms (2008)
Tim, what's our troop status?ทิม, สถานการณ์กองทหารละ? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
By pulling the fleet back.โดยการเรียกกองทหารของเรากลับมา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทหารอาสาสมัคร[n. exp.] (køng thahān āsāsamak) EN: militia   FR: milice [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
army[N] กองทัพ, See also: กองทหาร, Syn. armed force, soldiery
battalion[N] กองทหาร, See also: กองพันทหาร, กองทัพ, โขลง, หน่วยกองพัน, Syn. garrison
column[N] แนวขบวนทหาร, See also: กองทหารที่ตั้งแถวตามยาว, กองย่อยๆ, ขบวนเรือรบที่เป็นแนวตามยาว, Syn. platoon, company, file
division[N] กองทหาร, See also: หน่วยทหาร, Syn. corps, unit
force[N] กองทหาร, See also: กองทัพ, กองกำลัง, Syn. army, troop, legion
garrison[N] กองทหารรักษาการณ์, See also: ป้อมปราการ, Syn. defenders, militia
legion[N] กองทหาร, Syn. army
legion[N] กองทหารของโรมัน, Syn. Roman army
Life Guards[N] กองทหารรักษาพระองค์
musketry[N] กองทหารปืนคาบศิลา, See also: กองทหารเสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
cavalry(แคฟ'วาลรี) n. กองทหารม้า,เหล่าทหารม้า,กองทหารยานเกราะ,กลุ่มคนขี่ม้า
chasseur(แชเซอ') n. สมาชิกกองทหารติดอาวุธที่สามารถเคลื่อนกำลังได้รวดเร็ว,ผู้รับใช้ที่แต่งเครื่องแบบ,นายพราน
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
flank(แฟลงคฺ) n. สีข้างหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่างซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่าว,ข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง,ด้านปีก,ปีกขวาหรือปีกซ้ายปีก,ปีกกองทหาร vt.,vi. อยู่ด้านข้าง,ประจำด้านข้าง. อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
garrison(แก'ริเซิน) n. กองทหารรักษาการในป้อมหรือในเมือง,ที่ตั้งกองทหารvt. ส่งทหารเข้าประจำหรือยึด

English-Thai: Nontri Dictionary
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
cavalcade(n) กองทหารม้า,ขบวนแห่
cavalry(n) กองทหารม้า
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
garrison(n) กองทหารรักษาการณ์
legion(n) กองทหาร
legionary(adj) เกี่ยวกับกองทหาร
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง
platoon(n) กองทหาร,หมวดทหาร,กลุ่มคน
regiment(n) กรมทหาร,กองร้อย,กองทหาร,รัฐบาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top