Search result for

กษัตริย์

(51 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กษัตริย์-, *กษัตริย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กษัตริย์[ADJ] pure, See also: fine, Example: ทองที่เห็นอยู่นั้นเป็นทองเนื้อกษัตริย์, Thai definition: แท้ไม่มีอื่นปน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรุงกษัตริย์ เช่น จึ่งกรุงสุทโธทนเห็นอัศจรรย์ก็ทูลพลันด่งงนี้ (ม. คำหลวง ทศพร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monarchismกษัตริย์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kings and rulersกษัตริย์และผู้ครองนคร [TU Subject Heading]
Kings and rulers in literatureกษัตริย์และผู้ครองนครในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Kings and rulers in motion picturesกษัตริย์และผู้ครองนครในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kings?กษัตริย์Fire and Blood (2011)
And that's why he doubts you'll make a good king.และนั่นทำให้เขาคิดว่าเจ้าจะเป็นกษัตริย์ที่ดี The Labyrinth of Gedref (2008)
One day you will understand what it takes to be king.แล้ววันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจถึงการต้องเป็นกษัตริย์ The Labyrinth of Gedref (2008)
You're the future king. I'm just a servant.ท่านจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ส่วนข้าเป็นแค่คนรับใช้ The Labyrinth of Gedref (2008)
He is a future king. People expect so much of him. He's under a lot of pressure.เขาจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ผู้คนก็ต่างคาดหวังในตัวเขา เขาต้องอยู่ภายใต้การกดดันอย่างมาก Valiant (2008)
One day you may become king.วันนึงเมื่อเจ้าเป็นกษัตริย์ The Mark of Nimueh (2008)
Yes I am yet to be king and I don't know what kind of king I will be but...ถูกต้องที่หม่อมฉันจะต้องเป็นกษัตริย์แล้วหม่อมฉันก็ไม่รู้หรอกว่า หม่อมฉันจะเป็นกษัตริย์แบบไหน The Mark of Nimueh (2008)
Well, you tried. And thank you for getting an audience with the king.ขอบคุณสำหรับที่ท่านพูดกับกษัตริย์ให้ The Moment of Truth (2008)
She's the only person who isn't frightened of him.นางเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเกรงกลัวกษัตริย์ The Moment of Truth (2008)
I know what he stands for. Princes, kings, all men like him.ผู้หญิง กษัตริย์ ผู้ชายทุกคนเหมือนกับเขา The Moment of Truth (2008)
One day Arthur will be a great king, but he needs my help, and if anyone ever found out about my powers,สักวันเขาจะต้องเป็นกษัตริย์และเขาต้องการข้า แต่ถ้าใครรู้เรื่องข้าขึ้นมา.. The Moment of Truth (2008)
William's father was killed fighting for King Cendred, so he doesn't trust anyone of nobility.พ่อของวิลถูกฆ่าตอนที่สู้กับกษัตริย์เซนเดรด เขาจึงไม่ไว้ใจพวกคนแบบท่าน The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown[N] กษัตริย์, See also: ผู้ปกครอง
dynast[N] ผู้ปกครอง, See also: กษัตริย์
emperor[N] จักรพรรดิ์, See also: กษัตริย์, ฮ่องเต้, ผู้ครองจักรวรรดิ์, Syn. dictator, king, ruler
king[N] กษัตริย์, See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
Midas[N] กษัตริย์ในนิยายกรีก
monarch[N] พระมหากษัตริย์, See also: กษัตริย์, พระราชา, เจ้าแผ่นดิน, Syn. king, queen, emperor
Myrmidon[N] กษัตริย์ในเทพนิยายกรีก
Nero[N] กษัตริย์นีโรของกรุงโรม
potentate[N] ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign
raja[N] กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว, See also: ราชา, Syn. king, rajah

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
basilic(บะซิล'ลิค) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์, Syn. kingly
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
czar(ซาร์) n. กษัตริย์,จักรพรรดิ,จักรพรรดิรัสเซีย
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler

English-Thai: Nontri Dictionary
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
royally(adv) อย่างเจ้า,อย่างกษัตริย์,อย่างมโหฬาร,อย่างดีเลิศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top