Search result for

กว้างขวาง

(49 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กว้างขวาง-, *กว้างขวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้างขวาง[V] be well-known, See also: be famous, Example: เขากว้างขวางมากในแถบนี้ ใครๆ ก็รู้จัก, Thai definition: รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
กว้างขวาง[ADJ] liberal, See also: open-minded, Syn. เผื่อแผ่, Example: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ
กว้างขวาง[V] be broad, See also: be vast, be large, Syn. กว้าง, Ant. แคบ, คับแคบ, Example: เนื้อที่สำหรับปลูกข้าวในจังหวัดอยุธยากว้างขวางมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กว้างขวางก. แผ่ออกไปมาก, ใหญ่โต, เช่น มีเนื้อที่กว้างขวาง
กว้างขวางเผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The queen offers her ladies a broad education.พระราชินีให้การศึกษาแก่นางกำนัล อย่างกว้างขวางเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
To enable that... we need to become partners with a group which has a global network.จะทำอย่างนั้นได้ เราจะต้องเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก Death Note: L Change the World (2008)
I'm talking about a very generous girl who wants to give her rescuer a cherry red Ferrari for free!- คุณพูดถึงอะไร? ผมกำลังพูดถึงผู้หญิงที่มีน้ำใจกว้างขวาง ให้รางวัลผู้ที่ช่วยเธอด้วย.. เฟอร์รารี่ สีแดง! Bedtime Stories (2008)
Well, Murray had a big heart.ก็ใช่ เมอร์เร่ย์นั้นมีจิตใจที่กว้างขวางไง Dead Like Me: Life After Death (2009)
This is widely considered by my peers to be the Holy Grail of dead languages, but we haven't deciphered the entire lexicon.นี้เป็นที่ศึกษากันอย่างกว้างขวาง ในสาขาของผม ที่จะเป็นโฮลี่เกล ของภาษาที่สาปสูญ แต่เรายังไม่ได้ถอดรหัส ทั้งหมดในพจนานุกรมภาษาโบราณ The Fourth Kind (2009)
- well, there's plenty of office space here.-ก้ดี,แต่ที่ออฟฟิตนี่ก็มีที่กว้างขวางมากอยุ่แล้ววว Dirty Harry (2009)
It's spacious and affordable and I'm just wondering, where's the catch?ใหญ่โตกว้างขวาง จ่ายได้ และ แค่สงสัยว่าได้มาได้ไง? The Haunting in Connecticut (2009)
It's a wildly held belief, that within the architecture of the great cities are coded references to the systemมีความเชื่ออย่างกว้างขวาง ว่าภายในสถาปัตย์กรรมเมืองใหญ่ๆ คือรหัสที่ใช้ อ้างอิงกับระบบนี้ Sherlock Holmes (2009)
As a company with global reach and global interests, we have global responsibilities.ในฐานะที่บริษัทเราเป้นที่สนใจ และกว้างขวางไปทั่วโลก เราก็ควรจะมีความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ RED (2010)
Good spacious ahกว้างขวางดี Ip Man 2 (2010)
I see you this place with the largeฉันเห็นว่าท่านมีที่กว้างขวาง Ip Man 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: well-known ; famous ; influential   FR: populaire ; influent
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: broad ; vaste ; large   FR: ample ; large

English-Thai: Longdo Dictionary
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ample[ADJ] ใหญ่, See also: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่
broad[ADJ] กว้างขวาง, See also: กว้าง, ครอบคลุม
commodious[ADJ] กว้างขวาง, Syn. roomy, spacious
extensive[ADJ] กว้างขวาง, See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง, Syn. expanded, vast, wide
sweeping[ADJ] กว้างใหญ่ไพศาล, See also: กว้างขวาง, Syn. wide-ranging, broad, wide, all-embracing
wide[ADJ] กว้าง, See also: กว้างขวาง, Syn. broad, extensive, vast, Ant. narrow
wide[ADV] กว้าง, See also: กว้างขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
enlarge(vt) ขยายส่วน,ขยายตัว,ทำให้กว้างขวาง,เพิ่ม,เสริม
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Upscale (adj ) กว้างขวาง ที่มีขนาดใหญ่

German-Thai: Longdo Dictionary
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top