Search result for

กว่าง

(28 entries)
(0.3075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กว่าง-, *กว่าง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กว่าง(กฺว่าง) น. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Scarabaeidae ตัวผู้มีเขาที่หลังอก ตัวเมียไม่มีเขา เช่น ชนิด Xylotrupes gideon Linn. ตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า กว่างโซ้งหรือกว่างชน มีเขาที่หลังอกยื่นยาวเป็นจะงอยเรียวไปทางด้านหน้าและโค้งลง ตรงปลายเป็น ๒ แฉก กับที่หัวมีเขาเล็กยื่นออกไปเป็นเขาเดี่ยว โค้งขึ้นคล้ายนอแรด แต่ปลายแยกเป็น ๒ แฉก ตัวผู้ที่มีขนาดย่อมมีเขาสั้นเรียก กว่างกิหรือกว่างแซม ตัวเมียไม่มีเขาเรียก กว่างแม่หรือกว่างอีลุ่ม.
กว้าง(กฺว้าง) น. ด้านสั้นที่คู่กับด้านยาว.
กว้าง(กฺว้าง) ว. ไม่แคบ, แผ่ออกไป.
กว้างขวางก. แผ่ออกไปมาก, ใหญ่โต, เช่น มีเนื้อที่กว้างขวาง
กว้างขวางเผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.
กว้างใหญ่ก. แผ่ออกไปไกล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Bigger than your job?ใหญ่กว่างานของคุณ Oh, God! (1977)
Never seen a man beat the snake before. Who are you?ไม่เคยเห็นใครไวกว่างูมาก่อน นายเป็นใคร The Road Warrior (1981)
Never been driven, he said.ไม่เคยขับรถมาก่อนเหรอ, เขาบอกว่างั้น. Cinema Paradiso (1988)
So, all we have to do is wait till the presentation is over tomorrow.เอาล่ะ ที่เราจะต้องทำ ก็แค่รอ รอจนกว่างานแสดงเลิกในวันพรุ่งนี้ Mannequin: On the Move (1991)
Does that make it easier for you to walk away?มันทำให้คุณรู้สึกว่าง่ายที่จะเดินหนีไปเหรอ? Brokedown Palace (1999)
(penguin giggles)คำโกหกของเธอสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของผม และในตอนนั้นเอง, ผมก็รู้สึกว่างเปล่า Fight Club (1999)
It's our work, you could say.จะเรียกว่างานของเราก็ได้ Bicentennial Man (1999)
"Dubious," she called it?"ไม่แน่นอน," เธอบอกว่างั้นหรอ ? Millennium Actress (2001)
You tell me to work hard then not to work in such a place?คุณบอกว่างานหนัก/ถ้างั้นก็ไมใช่ที่แบบนั้น Platonic Sex (2001)
One empty pot left now.เหลือเหยือกว่างเปล่าอีกใบเดียว The Scorpion King (2002)
In fact, I wouldn't even call it art. It's grotesque.ไม่น่าจะเรียกว่างานศิลป์ด้วยซ้ำ มันวิตถาร Mona Lisa Smile (2003)
You think you can stitch me up after I get back from surfing?โฮนา รี คืนนี้แกว่างมาเย็บให้หน่อยนะหลังจากที่ ชั้นกลับจากเล่นโต้คลื่นได้มั้ย 50 First Dates (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious   FR: large ; spatieux ; vaste
กว้าง ๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically   
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: well-known ; famous ; influential   FR: populaire ; influent
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: broad ; vaste ; large   FR: ample ; large
กว้างปีก[v. exp.] (kwāng pīk) FR: étendre les ailes
กว้างใหญ่[adj.] (kwāngyai) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive   FR: vaste ; immense ; étendu
กว้างไกล[adj.] (kwāngklai) EN: widespread ; wide ; panorama-viewed   FR: large

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง,ค่าขนส่ง,ของบรรทุก,การขนส่งสินค้า,ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า,ขนส่งสินค้า,ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง)
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
広西[こうせい, kousei] (n name uniq) กว่างซี, กวางสี
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top